Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej TRM2SP18TR-L18
Wykład (W) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Literatura:

1. Nowak E. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: teoria i praktyka, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011.

2. Jaruga A., Kobalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.

3. Wermut J., Rachunkowość zarządcza: podręcznik ze zbiorem przykładów, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA: absolwent zna i rozumie:

- TR-K7 – W01 W szerokim zakresie zna i rozumie teorie wyjaśniające zjawiska i procesy oraz nowoczesne trendy rozwojowe w wybranych naukach społecznych – w szczególności naukach o finansach i ekonomii – a także zarządzaniu, – a także w wybranych dziedzinach z zakresu kultury fizycznej oraz nauk przyrodniczych w odniesieniu do turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu; rozumie ich znaczenie dla badań naukowych. P7S_WG,

- TR-K7 – W03 Zna i rozumie ogół uwarunkowań i standardy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zasady optymalizacji i zarzadzania przychodami i zyskiem w działalności turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz rekreacyjnej i sportowej. P7S_WK,

UMIEJĘTNOŚCI:

- TR-K7 – U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opracowania dokumentów analitycznych, diagnostycznych i planistycznych dotyczących prowadzonej działalności zawodowej oraz naukowej w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu. P7S_UW,

- TR-K7 – U04 Potrafi formułować i weryfikować proste hipotezy badawcze, własne opinie, ma umiejętność krytycznego doboru danych i metod analizy w zakresie mającym wpływ na funkcjonowanie turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu. P7S_UW,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- TR-K7 – K01 Rozumie potrzebę samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, rozszerzoną o wymiar interdyscyplinarny i międzynarodowy. P7S_KK,

- TR-K7 – K04 Jest gotowy do propagowania zasad dotyczących zapewniania jakości oferowanych usług w turystyce, hotelarstwie i gastronomii oraz rekreacji i sporcie, uwzględniając międzynarodowy i wielokulturowy charakter rynku. P7S_KO.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny - 80%, aktywność - 20%

Zakres tematów:

1. Zadania, zakres i cele oraz adresaci rachunkowości zarządczej.

2. Poznanie głównych terminów z zakresu zarządzania, rachunkowości i finansów.

3. Sprawozdanie finansowe - nauka czytania.

4. Omówienie pojęć: wartość, koszt, wydatek. Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych.

Metody dydaktyczne:

aktywna praca na zajęciach plus praca własna studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:50 - 18:45, sala 330A
Renata Sokołowska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Vistula University
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.