Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI2NP06-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona środowiska
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów ze zmianami zachodzącymi w środowisku na skutek działał antropogenicznych, jak również ze strategiami prowadzącymi do zachowania równowagi ekologicznej. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego planowania (z poszanowaniem środowiska przyrodniczego, kulturowego i społecznego), z uwzględnieniem regulacji prawnych. Kurs obejmuje zagadnienia ochrony środowiska w odniesieniu do wód, gleby, powietrza atmosferycznego, obszarów wiejskich i aglomeracji miejskich, a także omówienie koncepcji zrównoważonego rozwoju w aspektach istotnych dla inżynierów architektury i budownictwa.

Pełny opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów ze zmianami zachodzącymi w środowisku na skutek działał antropogenicznych, jak również ze strategiami prowadzącymi do zachowania równowagi ekologicznej. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego planowania (z poszanowaniem środowiska przyrodniczego, kulturowego i społecznego), z uwzględnieniem regulacji prawnych. Kurs obejmuje zagadnienia ochrony środowiska w odniesieniu do wód, gleby, powietrza atmosferycznego, obszarów wiejskich i aglomeracji miejskich, a także omówienie koncepcji zrównoważonego rozwoju w aspektach istotnych dla inżynierów architektury i budownictwa.

Literatura:

1. Dubel,K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Białystok 2002

2. Pawlikowska Piechotka, A., Ekologia dla Architektów (skrypt dla studentów), Warszawa 2012

3. Radziszewski, E: Prawo ochrony środowiska , Warszawa 2003

4. Symonides, E.:Ochrona przyrody, Warszawa 2010

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska

1. Smith, Thomas M. and Robert Leo Smith, Elements of Ecology , 6th Edition. Pearson/Benjamin Cummings 2006

2. Levin, Simon A. (editor), The Princeton Guide to Ecology . Princeton University Press 2009

Efekty uczenia się:

A_W13 Student knows the basic principles of ecological design/ student zna podstawowe zasady ekologicznego projektowaniaA_W21 Student has the general acquaintance in humanistic fields and complementary knowledge to the technical education/ student ma podstawową wiedzę w zakresie treści humanistycznych oraz innych zagadnień uzupełniających wykształcenie techniczne A_U05 Student is able to select a proper structural (ecological) solution to the intended architectural effect/potrafi trafnie i ekonomicznie dobrać rozwiązania konstrukcyjne (ekologiczne) do zamierzonego efektu architektonicznego A_U25 Student is able to design in accord to the environmental standards, spatial order and harmony with the landscape/potrafi projektować z uwzględnieniem standardów środowiskowych, wymagań ładu przestrzennego i harmonii krajobrazuA_K04 student jest otwarty i komunikatywny, wyraża swoje poglądy i dyskutuje w środowisku branżowym i poza nimA_K06 student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności projektowej (i jej wpływ na środowisko)A_K08

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowa wiedza o systemach ekologicznych i metodach ochrony środowiskowej w projektowaniu architektonicznym, sprawdzona poprzez egzamin pisemny. Aktywny udział w zajęciach 10% oceny, egzamin 90%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)