Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ecology and Energy Efficient Technologies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI2SE16AR-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ecology and Energy Efficient Technologies
Jednostka: Kierunek-Architektura
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów ze zmianami zachodzącymi w środowisku na skutek działań antropogenicznych oraz transformacji klimatu, jak również ze strategiami w zakresie budownictwa, instalacji i utrzymania obiektów architektury wraz z ich otoczeniem, prowadzącymi do zachowania równowagi ekologicznej.

Pełny opis:

Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego planowania (z poszanowaniem środowiska przyrodniczego, kulturowego i społecznego), z uwzględnieniem regulacji prawnych. Kurs obejmuje zagadnienia ochrony środowiska w odniesieniu do wód, gleby, powietrza atmosferycznego, obszarów wiejskich i aglomeracji miejskich, a także omówienie koncepcji zrównoważonego rozwoju w aspektach istotnych dla inżynierów architektury i budownictwa.

Literatura:

1. Daab Books, Contemporary ecological architecture, Daab Press 2009 2. Wines J. Green Architecture, Taschen 2000 3. Chiras D., The Solar House: Passive Heating and Cooling, Chelsea Green Publishing Compa-ny 2002 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 5. Usta-wa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska

Efekty uczenia się:

W1. W zakresie wiedzy student/tka zna podstawowe zasady projektowania pro-ekologicznego (A_W13)

W2. Student/tka zna zasadnicze problemy dotyczące ekologii oraz metod ochrony i podtrzymania wartości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie strategii zrównoważonego rozwoju w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym.

U. W zakresie umiejętności student/tka jest zdolny dobrać odpowiednie rozwiązanie materiałowe i konstrukcyjne oraz instalacyjne spełniające wymogi pro-ekologiczne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu

Praktyki zawodowe:

Sa przewidziane w całym programie studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tobolczyk
Prowadzący grup: Marta Tobolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tobolczyk
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski, Marta Tobolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tobolczyk
Prowadzący grup: Marta Tobolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)