Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architectonic Design (3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI5SE11AR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architectonic Design (3)
Jednostka: Kierunek-Architektura
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem edukacyjnym jest teoretyczne i praktyczne zrozumienie problemów związanych z projektowaniem obiektów wielorodzinnego mieszkalnictwa, w szczególności umiejetność kształtowania funkcjonalnych i przestrzennych układów i form dostosowanych do kontekstu miejsca, skali i charakteru otaczającej architektury , nowe trendy w rozwoju architektury mieszkaniowej, spełnianie aktualnych standardów dotyczących kształtowania budynków, oświetlenia, nasłonecznienia i zagadnień funkcjonalnych, nowe trendy w dziedzinie instalacji, budownictwa, technologii, zagadnień związanych z komunikacja kołową i pieszą.

Skrócony opis:

Projektowanie obiektów wielorodzinnego mieszkalnictwa, umiejętność kształtowania funkcjonalnych i przestrzennych układów i form dostosowanych do kontekstu miejsca, skali i charakteru otaczającej architektury, uwzględnienie nowych trendów w rozwoju architektury mieszkaniowej, spełnianie aktualnych standardów dotyczących kształtowania budynków, oświetlenia, nasłonecznienia i zagadnień funkcjonalnych, nowe trendy w dziedzinie instalacji, budownictwa, technologii, zagadnień związanych z komunikacja kołową i pieszą.

Pełny opis:

Budynki wielorodzinnego mieszkalnictwa -wprowadzenie, forma/funkcja, kontekst miejsca. Analiza wybranych projektów i zastosowanie jej w projektowaniu kompleksów zabudowy mieszkaniowej. Projekt zagospodarowania działki. Analiza wybranych projektów i realizacja budynków użyteczności publicznej. Projektowanie budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego- warunki techniczne. Proces budowy obiektów mieszkalnictwa-dyskusja/analiza. Projektowanie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Analiza wybranych projektów i realizacja budynków użyteczności publicznej. Architektura przyszłości.

Ćwiczenia projektowe: Omówienie zadania semestru/wprowadzenie do projektu.

Ćwiczenia terenowe-analiza terenu i zabudowy działki. Prace projektowe, prezentacja koncepcji, dyskusja, indywidualne korekty. Przegląd-ostateczne zatwierdzenie koncepcji projektu. Prace projektowe, dyskusja, indywidualne korekty. Prezentacja projektu, dyskusja, ewaluacja.

Literatura:

1. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2012.

2. Alexander Ch., Język wzorców, GWP, Gdańsk 2008.

3.Tobolczyk,M. Architektura Współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów. Oficyna Wydawnicza P.W. 2017

4. Złowodzki M., O ergonomii i architekturze, Polit. Krakowska, Kraków 2008.

5. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118, z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690, z p. zm.).

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.).

8. Czasopisma architektoniczne: Architektura Murator, Architektura i Biznes,

Archivolta, Arche, SARP-Komunikat, itp.

Efekty uczenia się:

W1.Student zna i rozumie zasady projektowania budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, stosowania ergonomii i kompozycji architektonicznej, wie, jak sformułować funkcjonalny program odpowiadający potrzebom użytkowników, zna zasady projektowania wnętrz, zna zasady budowania formy architektonicznej (kształt, kolor, tekstura, morfologia, artykulacja, ekspresja), zna zasady lokalizacji i relacji (rozpoznaje wpływ obiektu na środowisko i środowisko na obiekcie) obiektu względem środowiska (kontekst).

W2. Posiada wiedzę w dziedzinie prawa budowlanego, w tym warunki prawne dla architektów i urbanistów, warunki prawne dla projektowania i realizacji budynków użyteczności publicznej, akty prawne mające zastosowanie w budownictwie.

U1. Student jest w stanie zaprojektować budynek mieszkalny w kreatywny sposób, właściwie analizując kontekst miejsca obiektu i relacji środowiskowych, właściwie zaprojektować wnętrze, kompozycję architektoniczną, wykorzystując różne techniczne i materialne środki do przedstawienia koncepcyjnego projektu architektonicznego.

U2. Jest w stanie zrozumieć, odpowiedzialnie i twórczo brać pod uwagę kulturowe fundamenty budowania formy architektonicznej, identyfikacji stylów architektonicznych, może zrozumieć, odpowiedzialnie i twórczo rozważyć związek między dawną i nową architekturą, określić wartości istniejącego środowiska kulturowego, zrozumieć procesy i zmiany zachodzące w architekturze.

U3. Jest w stanie formułować i rozwiązywać zadania obejmujące projektowanie budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, postrzegać ich nietechniczne aspekty, w tym środowiskowe, gospodarcze, prawne w dziedzinie prawa budowlanego, zachowanie zgodnie z etyką zawodu architekta i urbanisty.

K1. Rozumie potrzebę, zna możliwości i ma motywację do kontynuowania edukacji i samodzielnej edukacji-podnoszenie kwalifikacji zawodowych, osobistych i społecznych. Jest zorientowany na cel i realizowany, kreatywny, sumienny i zaangażowany. Ma wykształconą ciekawość świata, niezależność w śledztwa i działania, a niezależność w myśleniu.

K2. Jest świadom znaczenia i zrozumienia nietechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera architekta, w tym jego wpływu na środowisko i porządek przestrzenny. Zna i stosuje zasady zrównoważonego projektowania.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, egzamin (30%), architektoniczny projekt końcowy (70%)

Praktyki zawodowe:

na wyższych semestrach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zdrodowska
Prowadzący grup: Marta Tobolczyk, Karolina Zdrodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jarecka-Bidzińska
Prowadzący grup: Ewa Jarecka-Bidzińska, Mariusz Pałaszewski, Marta Tobolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tobolczyk
Prowadzący grup: Przemysław Łacek, Marta Tobolczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dana Matouk
Prowadzący grup: Dana Matouk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)