Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB1SP10EC-Z18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Ekonomia jako nauka o gospodarce

Gospodarka jako system instytucjonalny

Cele funkcjonowania gospodarki

Sprawność gospodarki a bogactwo społeczeństwa

Uczestnicy życia gospodarczego (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo)

Ekonomia jako naukowa podstawa dla polityki gospodarczej

Narzędzia analizy ekonomicznej (m.in. tempo zmiany, indeks zmiany, średnie, funkcje, kategorie nominalne i kategorie realne)

Posługiwanie się danymi ekonomicznymi

2. Kategorie analizy rynku produktu

Strona popytowa rynku – wielkość popytu, krzywa popytu, determinanty wielkości popytu, prosta cenowa elastyczność popytu, dochodowa elastyczność popytu

Strona podażowa rynku – wielkość podaży, krzywa podaży, determinanty wielkości podaży, prosta cenowa elastyczność podaży

Równowaga rynku, cena równowagi

Nierównowaga rynku – niedobór, nadwyżka

3. Doskonale konkurencyjny rynek produktu

Cechy rynku doskonale konkurencyjnego

Funkcjonowanie rynku doskonale konkurencyjnego – wyznaczanie ceny produktu (mechanizm giętkiej ceny) oraz nabywanej (sprzedawanej) ilości produktu

Przedsiębiorstwo na rynku doskonale konkurencyjnym jako cenobiorca (przypadek doskonale elastycznego popytu na produkt)

4. Niedoskonale konkurencyjne rynki produktu

Cechy wybranych rynków niedoskonale konkurencyjnych – monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna

Wyznaczanie ceny produktu oraz nabywanej (sprzedawanej) ilości produktu. Przedsiębiorstwo na rynku niedoskonale konkurencyjnym jako pricemaker (sztywna cena)

5.Interwencje państwa na rynku produktu– cele, koszty i skutki. Cena minimalna, cena maksymalna, podatek pośredni

6. Wielkość produkcji krajowej jako podstawowa kategoria makroekonomiczna. Produkt krajowy brutto jako miara wielkości produkcji krajowej. Fluktuacja realnej wielkości produkcji krajowej (wzrost gospodarczy, recesja gospodarcza, stagnacja gospodarcza)

7. Wielkość popytu globalnego. Konsumpcja prywatna, inwestycje przedsiębiorstw, wydatki państwa na produkty, saldo bilansu handlu zagranicznego

8. Bieżace oszczędności krajowe. Rynkowa stopa procentowa jako cena oszczędności

9. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. Rodzaje pieniądza we współczesnej gospodarce (pieniądz gotówkowy, pieniądz bankowy). Bank centralny i banki komercyjne

10. Inflacja

Stopa inflacji

Główne źródła inflacji

Dlaczego inflacja może prowadzić do recesji gospodarczej

11. Bezrobocie, zatrudnienie, siła robocza, zasób pracy. Stopa bezrobocia. Rodzaje bezrobocia . Płaca minimalna a stopa bezrobocia

12. Budżet państwa

Dochody i wydatki budżetu państwa

Wynik budżetu państwa

Dług publiczny

Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej

13. Bilans płatniczy gospodarki. Kurs walutowy i jego zmienność. Nominalny kurs walutowy, kurs oparty na parytecie siły nabywczej

Literatura:

1. Ekonomia - wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii, red. I. Zawislinska, Stowarzyszenie bieglych rewidentow, Warszawa, 2017

2. D. Malinowski, Gospodarka rynkowa - podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania, Difin, Warszawa, 2016

3. M. Krawczyk, D. Malinowski, Ekonomia w przykladach, OW

SGH, Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

1. Student ma wiedzę o kategoriach i zjawiskach ekonomicznych

2. Student zna kategorie analizy rynku produktu oraz mechanizmy funkcjonowania rynkow doskonale i niedoskonale konkurencyjnych

3. Student zna teorie wyboru konsumenta

4. Student zna teorie funkcjonowania przedsiebiorstw doskonale i niedoskonale konkurencyjnych

5. Student ma wiedzę o roznych zjawiskach makroekonomicznych (wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie, deficyt budzetowy, dlug publiczny)

6. Student zna kategorie potrzebne do analizy stanu budżetu państwa

Umiejętności

1, Student posiada umiejętność czytania (interpretowania) danych ekonomicznych. Rozumie informacje ekonomiczne przedstawiane np. w raportach , artykułach prasowych

2. Student potrafi przedstawić w ujęciu statystycznym przebieg wybranego zjawiska ekonomicznego w danej gospodarce.

3. Student potrafi liczyć różnymi metodami wskaźniki ekonomiczne. Potrafi wskazać na wady i zalety poszczególnych metod

4. Student potrafi wykorzystywać modele z teorii ekonomii do identyfikowania źródeł i skutków zjawisk ekonomicznych w konkretnej gospodarce

5. Student potrafi przedstawić uporządkowaną przyczynowo - skutkową analizę ekonomiczną

Kompetencje społeczne

1. Rozumie potrzebę i konieczność permanentnego dokształcania się, posiada zdolność doskonalenia i poszerzania nabytej w trakcie studiów wiedzy i osiągniętych umiejętności

2. Student potrafi posługiwać się językiem ekonomicznym

3. Student potrafi prowadzić dyskusje dotyczące spraw ekonomicznych także w środowisku wielokulturowym

4. Student potrafi dokonywać krytycznej oceny informacji dotyczących spraw ekonomicznych

5. Student potrafi formułować poglądy ekonomiczne i bronić ich

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na koniec semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rybicka, Marian Szołucha
Prowadzący grup: Magdalena Rybicka, Marian Szołucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Malinowski
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)