Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości - księgowy w biznesie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB2SP01FA-L20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości - księgowy w biznesie 1
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o budowie i funkcjonowaniu systemu rachunkowości, zasadami bilansowego ujmowania majątku podmiotu, opisem procesów gospodarczych i ich ujęciem w systemie kont księgowych, zasadami ustalania wyniku finansowego oraz podstawowymi elementami sprawozdania finansowego.

Wykształcenie umiejętności tworzenia użytecznych informacji ekonomicznych o podmiocie gospodarczym oraz przygotowanie do samodzielnego wykorzystania wiedzy w praktyce zawodowej i jej dalszego doskonalenia.


Pełny opis:

1. Rachunkowość w systemie informacyjnym jednostki gospodarczej. Pojęcie, funkcje i zakres rachunkowości. Historia i rola rachunkowości w biznesie. Użytkownicy informacji systemu rachunkowości. Przedmiot i podmiot rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne rachunkowości - ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości. ( 2 godziny )

2. Majątek jednostki gospodarczej i jego struktura. Metoda bilansowa jako dwustronna interpretacja majątku. Zasoby majątkowe: aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Źródła finansowania zasobów majątkowych: kapitał (fundusz) własny i zobowiązania. Równowaga aktywów i pasywów. ( 3 godziny )

3. Bilans jako rachunek majątku i kapitałów. Pojęcie, wymogi formalne i wzór bilansu. Inwentarz, a bilans jednostki gospodarczej. ( 3 godziny )

4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Pojęcie i cechy operacji gospodarczych. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. Podwójny efekt operacji gospodarczych i zasada jego opisu. Klasyfikacja operacji gospodarczych. Dokumentacja operacji gospodarczych – dowody księgowe. ( 2 godziny )

5. Konta bilansowe i zasady ich funkcjonowania. Istota i forma konta księgowego oraz zasady funkcjonowania kont bilansowych. Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów – zasada podwójnego zapisu. Czynności księgowe od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia. ( 4 godziny )

6. Rachunek przychodów, kosztów i wyników. Pojęcie: przychodów , kosztów oraz wyniku finansowego. Współmierność kosztów i przychodów. Obszary (segmenty) działalności jednostki gospodarczej. Istota i klasyfikacja kosztów działalności podstawowej operacyjnej w układzie rodzajowym. Konta wynikowe i konto „Wynik finansowy” oraz zasady ich funkcjonowania. Ewidencja operacji gospodarczych wynikowych na kontach oraz procedura księgowego ustalania wyniku finansowego netto. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. ( 9 godzin )

7. Dzielenie i łączenie kont księgi głównej oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych. Błędy księgowe i ich poprawianie. Konta ksiąg pomocniczych i zasada powtarzanego zapisu. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych. Błędy księgowe i zasady ich poprawiania. ( 4 godziny )

8. Formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości. Dokumentacja polityki rachunkowości. Księgi rachunkowe. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości. ( 2 godziny )

9. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości. Etyka zawodowa w zakresie rachunkowości i biznesu jako warunek rzetelnej informacji gospodarczej. Standardy etyczne w zawodzie księgowego. ( 1 godzina )

Literatura:

Literatura podstawowa 1. Gmytrasiewicz M., Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin Warszawa 2011.

2. Chodoń M., Zasiewska K., Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne. I stopień certyfikacji zawodowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2017.

3. Chodoń M., Zasiewska K., Zbiór zadań z podstaw rachunkowości - ujęcie praktyczne. I stopień certyfikacji zawodowej., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2017.

4. Materiały ACCA przygotowujące do egzaminu – „Księgowy w biznesie” (Accountant in Business).

Efekty uczenia się:

1.Student będzie posiadał rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności ekonomii, finansów i zarządzania i ich miejsca w systemie nauk i relacji do innych nauk

2. Student posiada podstawową znajomość współczesnych teorii nauki finansów, oraz występujących między nimi zależności. Jak również metod analiz stosowanych w finansach.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny końcowej:

• zadania domowe i aktywność na zajęciach - 20%

• zaliczenie końcowe (test – pytania zamknięte i otwarte, zadania do rozwiazania) - 80%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład wspólny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)