Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB4NP11FA-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest rozumienie zasad funkcjonowania i stabilności banków, ich wpływu na sytuację makroekonomiczną a także poznanie instytucji regulujących działalność banków.

Poznanie rodzajów aktywności banków komercyjnych.

W ramach przedmiotu student pozyskuje wiedzę dotyczącą praktycznych aspektów funkcjonowania banków, w tym zarządzania zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym oraz operacyjnym.

Student powinien posiadać umiejętność posługiwania się terminami finansowymi, orientację odnośnie różnych formuł stopy procentowej stosowanej na rynku międzybankowym, rozumieć potrzebę stosowania procedur zarządzania ryzykiem w bankach, jak również specjalnego reżimu regulacyjnego i nadzoru nad tym sektorem.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada praktyczne umiejętności korzystania z zasobu informacji dotyczących polskiego i europejskiego rynku usług bankowych (literatura, prasa fachowa, Internet).

Student wie w jaki sposób kreowany jest pieniądz w systemie bankowym, jaka jest rola bank una rynku finansowym, rozumie potrzeby i zadania regulacji ostrożnościowych i nadzoru, rozumie procedury stosowane przez banki

Student zna element sprawozdań finansowych banku, jak również podstawowe terminy używane w zarządzaniu bankiem takie jak „compliance”, ALM, koncentracja ryzyka kredytowego, umowa bazylejska etc.

Student zna instrumenty rynku pieniężnego i ich znaczenie dla zarządzania płynnością banku

Umiejętności

Zdolność do samodzielnego docierania do aktualnych źródeł wiedzy o bankach w Polsce i w UE.

Możliwość samodzielnej analizy sytuacji na krajowym i międzynarodowym rynku usług bankowych.

Kompetencje społeczne

Student ma wyrobioną postawę świadomego klienta instytucji finansowych i uczestnika rynku finansowego.

Student uczestniczy w dyskusjach związanych z przyczyną upadłości banków i ich wpływem na gospodarkę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Janowicz, Michał Kruszka
Prowadzący grup: Andrzej Janowicz, Leszek Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pawlak
Prowadzący grup: Anna Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Gąsiński
Prowadzący grup: Hubert Gąsiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Gąsiński
Prowadzący grup: Hubert Gąsiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)