Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse II (Finanse międzynarodowe/ Finanse UE)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB4SP06FA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse II (Finanse międzynarodowe/ Finanse UE)
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktycznymi i najbardziej aktualnymi aspektami funkcjonowania rynku pieniężnego, kapitałowego i walutowego i wynikającym z nich ryzykiem na szczeblu globalnym, narodowym i jednostki gospodarczej w celu ułatwienia zarządzania tym ryzykiem przy podejmowanie decyzji bieżących i strategicznych na różnych szczeblach decyzyjnych w przyszłej pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Pełny opis:

- Pojęcie finansów międzynarodowych – 3 g.

1. Podstawowe kategorie finansów międzynarodowych. Płynność

międzynarodowa. Równowaga bilansu płatniczego

2. Problem oceny wiarogodności finansowej - ratingi agencji M*, S* i F*

3. Funkcjonowanie i powiązania międzynarodowych rynków finansowych –

walutowego, pieniężnego, kapitałowego i instrumentów pochodnych

4. Od systemu waluty złotej poprzez Bretton Woods do pieniądza

fiducjarnego (fiat money) w skali świata

- Instytucjonalne aspekty finansów międzynarodowych – 6 g.

1. Główni aktorzy finansów: państwa i ich organizacje, niefinansowe

korporacje transnarodowe, fundusze inwestycyjne, hedgingowe i

powiernicze, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inni pośrednicy

2. Znaczenie państw wiodących i ich ugrupowań (grup G2, G3, G5, G7, G8,

G10 i G20)

3. Główne centra finansowe świata i ich ewolucja

4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) jako centralny bank świata.

Programy naprawcze Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ich

skuteczność. SDR jako quasi pieniądz IMF

5. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) - forum współpracy banków

centralnych

6. Rola grupy Banku Światowego (IBRD) i regionalnych banków rozwoju

7. Instytucje finansowe Unii Europejskiej

- Międzynarodowy rynek walutowy – 3 g.

1. Waluta obca jako towar. Funkcje walut podstawowych (rezerwowe,

interwencyjne, lokacyjne, transakcyjne i tezauryzacyjne). Pojęcie

pieniądza międzynarodowego

2. Pojęcie i zasady funkcjonowania rynków walutowych

3. Terminowe rynki walutowe. Forwardy, opcje i futures walutowe

4. Pojęcie arbitrażu walutowego

- Problematyka kursowa. Wymienialność walut – 4 g.

1. Kurs jako cena waluty obcej. Rodzaje kwotowań kursowych

2. Spekulacja walutowa - gra na zniżkę/zwyżkę kursu waluty

3. Systemy kursów walutowych (od kursów sztywnych po płynne)

4. Pojęcie i typologia wymienialności waluty

- Teoria i polityka kursu walutowego – 4 g.

1. Krótko- i długookresowa determinacja kursu walutowego

2. Efekt H-B-S

3. Parytet stóp procentowych

4. Model Mundella-Fleminga

5. Problem overshootingu

6. Polityka stabilizowania poziomu kursu. Interwencje walutowe

- Polityka walutowa w procesie transformacji ustrojowej – 4 g.

1. Wprowadzenie wymienialności waluty narodowej

2. Sekwencja liberalizacji przepisów dewizowych i wewnętrznego

rynku finansowego

3. Problem utrzymania równowagi zewnętrznej

4. Ewolucja systemu kursowego w krajach Europy Środkowej i

Wschodniej

5. Polski system walutowy po roku 1989

- Innowacje i wyzwania finansowe ostatniego ćwierćwiecza – 2 g. 1. Upowszechnienie wymienialności walut

2. Integracja walutowa w skali ponadnarodowej

3. Internacjonalizacja obrotu finansowego. Integracja rynków finansowych

4. Liberalizacja obrotu finansowego w skali świata. Rozwój rynku

derywatów

5. Ryzyko nadmiernego zadłużenia zagranicznego różnych podmiotów

6. Groźba kryzysów finansowych i bankowych w skali narodowej,

regionalnej i światowej

- Zadłużenie międzynarodowe – 4 g.

1. Przyczyny i rozmiary zadłużenia zewnętrznego państw

2. Funkcjonowanie Klubów Paryskiego i Londyńskiego

3. Kryzys zadłużeniowy lat 80-tych i sposoby jego rozwiązywania. Plan

Brady’ego

4. Ewolucja zadłużenia zewnętrznego państw na przełomie XX i XXI wieku. Paradoks Lucasa

5. Przyczyny i skutki światowego kryzysu finansowego lat 2008-2009

6. Kryzys strefy euro czy euro?

Literatura:

1. J. Bilski „Międzynarodowy system walutowy”, PWE, Warszawa 2006

2. R. E. Caves, J. A. Frankel, R. W. Jones „Handel i finanse

międzynarodowe“, PWE, Warszawa 1998 3. „Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka”, praca zbiorowa pod

redakcją naukową A. Dorosza, Z. Olesińskiego i L. Pastusiaka, PWE,

Warszawa 2015

4. K. Zabielski „Finanse międzynarodowe”, wyd. III, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2002

1. E. Chrabonszczewska „Międzynarodowe organizacje finansowe”, SGH

w Warszawie, Warszawa 2005

2. „Globalizacja, kryzys i co dalej?”, praca zbiorowa pod red. G. W.

Kołodki, Poltext, Warszawa 2010

„The Economist”, „Financial Times”

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Ma elementarną wiedzę z zakresu finansów i systemów finansowych oraz gospodarki finansowej, strumieni i zasobów finansowych, roli budżetu w gospodarce finansowej uczestników życia gospodarczego (państwa, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych), finansów banków; polityki finansowej podmiotów gospodarki; rynków finansowych; prawnego aspektu zjawisk finansowych.

Ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauki ekonomii w naukach społecznych, (jej związku z nauką finansów i rachunkowości), przedmiocie i metodzie badań, podstawowych kategoriach gospodarki rynkowej, jej uczestnikach (podmiotach gospodarczych) i ich wyborach, relacjach między nimi, zjawiskach ekonomicznych w skali mikro i makroekonomicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

Ma umiejętność posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej, ich wykorzystania do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz oceny decyzji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w aspekcie ich racjonalności.

Ma umiejętność dokonywania analizy gospodarki finansowej podmiotów (szczególnie struktury budżetu), rozumie zagrożenia płynące z nadmiernego deficytu budżetowego, potrafi analizować relacje pomiędzy finansami publicznymi, przedsiębiorstw, banków a rynkami finansowymi, korzystać z usług systemu bankowego i funduszy inwestycyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi rozpoznawać problemy związane z wykonywaniem zawodu finansisty, bankowca, rachunkowca.

Rozumie, że specjalistyczna wiedza i umiejętności nabyte w okresie studiów szybko się starzeją.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny:

• przygotowanie prezentacji zespołowych dotyczących

poszczególnych segmentów finansów międzynarodowych

• test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-16 - 2016-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Ryszard Michalski, Roman Skarżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)