Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka pieniężna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM1NP01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka pieniężna
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy na temat polityki pieniążnej i rynków pieniążnych, pozwalającej na zrozumienie w jaki sposób pieniądz i stopy procentowe wpływają na poziom aktywności gospodarczej, inflacji, zatrudnienia i równowagi zewnątrznej. Studenci zbadają naturą pieniądza, przyczyny zmian w jego formach i wartości, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, rolą banku centralnego w zarządzaniu procesami gospodarczymi, cele i i instrumenty polityki, a także mechanizmy transmisyjne określające wpływ polityki pieniążnej na aktywność gospodarczą, inflacją i bilans płatniczy.

Oprócz wiedzy zawodowej nabywanej podczas sesji wykładowych, praca własna w grupach ma na celu zwiąkszenie kompetencji studentów w organizowaniu skutec

Pełny opis:

Celem jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy na temat polityki pieniążnej i rynków pieniążnych, pozwalającej na zrozumienie w jaki sposób pieniądz i stopy procentowe wpływają na poziom aktywności gospodarczej, inflacji, zatrudnienia i równowagi zewnątrznej. Studenci zbadają naturą pieniądza, przyczyny zmian w jego formach i wartości, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, rolą banku centralnego w zarządzaniu procesami gospodarczymi, cele i i instrumenty polityki, a także mechanizmy transmisyjne określające wpływ polityki pieniążnej na aktywność gospodarczą, inflacją i bilans płatniczy.

Oprócz wiedzy zawodowej nabywanej podczas sesji wykładowych, praca własna w grupach ma na celu zwiąkszenie kompetencji studentów w organizowaniu skutecznej pracy zespołowej i efektywnego zarządzania czasem. Kurs rozwija umiejątność krytycznego myślenia, komunikacji ustnej i pisemnej, kierowanego samokształcenia oraz umiejątności interpersonalne.

Literatura:

1.A.Sławiński (red) Polityka pieniążna C.H.Beck 2011

2.W. Przybylska-Kapuścińska Współczesna polityka pieniążna Difin 2008

3.A.Kaźmierczak Polityka pieniążna w gospodarce otwartej PWN 2009

4.Strony internetowe NBP, Banku światowego oraz Europejskiego Banku Centralnego

5.Materiały przekazane przez wykładowcą.

1. Gruszecki Teoria pieniądza i polityka pieniążna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza Oficyna Ekonomiczna Kraków 2004

2. M.Sobol Polityka pieniążna NBP w drodze do euro CEDEWU 2008

3. W. Przybylska-Kapuścińska (red) Polityka pieniążna nowych państw członkowskich UE Kluwer 2007

Materia?y pomocnicze udost?pnione przez wyk?adowc?

Slajdy z wykładów

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzą teoretyczną o modelach, teoriach i zasadach formułowanych w dziedzinie finansów i rachunkowości i ich relacjach z gospodarką realną.Posiada zaawansowaną wiedzą o specyfice instytucji finansowych i ich podstaw regulacyjnych

Definiuje i rozpoznaje rodzaje ryzyka wystąpujące w różnych podmiotach gospodarczychPotrafi wykorzystać wiedzą teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk ekonomicznych w zakresie finansów i rachunkowości Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w zakresie finansów i rachunkowości, formułować własne opinie oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikowaćPosiada umiejątność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych w tym finansowych poszerzoną o umiejątność pogłąbionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczejPotrafi zadawa? trudne pytania i stawia? czo?a trudnym problemom i wyzwaniomPotrafi samodzielnie i krytycznie uzupe?nia? wiedz? i umiej?tno?ci rozszerzone o wymiar interdyscyplinarnyPotrafi organizować pracą w zespole terminowo osiągnąć oczekiwane efekty

Metody i kryteria oceniania:

Sk?adowe oceny:

Egzamin pisemny (80%), samodzielne opracowanie projektu grupowego zleconego przez wykładowcą (20%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Skarżyński
Prowadzący grup: Roman Skarżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)