Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PDW:Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM2SP15FA-L18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PDW:Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnym zagadnieniem budżetu, formami organizacyjnymi oraz sposobami kontroli gospodarki budżetowej. Przedstawienie ogólnej charakterystyki rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, zwrócenie uwagi na jej specyficzne cechy i organizację.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych

- obszary rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

- podstawy prawne rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

- specyficzne cechy i zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

2. Rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- dochody budżetowe

- wydatki budżetowe

- wynik wykonania budżetu

3. Specyfika rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych

- ewidencja kosztów i przychodów

- ustalenie wyniku finansowego

- rozliczenia z budżetem

4. Rachunkowość organów podatkowych

- ewidencja podatkowa w urzędzie gminy

- ewidencja podatków w urzędzie skarbowym

- rozliczenia z budżetem

5. Fundusze pomocowe z Unii Europejskiej

- zadania i zakres funduszy pomocowych

- ewidencja wykorzystania funduszy pomocowych

6. Sprawozdawczość budżetowa

- ogólna charakterystyka sprawozdawczości jednostek sfery budżetowej

- zasady sporządzania sprawozdań budżetowych

7. Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych

Literatura:

1. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia S. Sobolewska, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, 2015

2. Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Anna Zysnarska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012

3. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, Anna Zysnarska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA

FA-K7 – W01 - Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności finansów i ich miejsca w systemie nauk, w tym nowoczesnego podejścia do kreowania finansów - relacji biznesowych i stawiania celów ( budowania relacji, zespołów eksperckich i rezultatów)

FA-K7 - W02 - Student posiada zaawansowaną znajomość współczesnych teorii nauki finansów, w tym wykorzystania tych teorii do budowy strategii biznesowych

FA-K7 - W03 - Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat współczesnego międzynarodowego i globalnego środowiska finansów, rozumie zmiany zachodzące w międzynarodowym środowisku finansowym a także zna pojęcie ryzyka i rodzaje ryzyk występujących na rynkach finansowych międzynarodowych, a także wpływ, jakie te ryzyka wywierają na współczesną gospodarkę, organizacje ( przedsiębiorstwa, instytucje finansowe).

FA-K7 - W04 - Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat metod zakładania i prowadzenia biznesu oraz metod jego finansowania jak też stosowania zaawansowanych metod podnoszenia efektywności, w tym efektywnego finansowania organizacji innowacyjnej.

FA-K7 - W05 - Student posiada znajomość metod analitycznych matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych w celu identyfikacji i określania stopnia ryzyka podejmowanego przez podmioty gospodarcze oraz metod i instrumentów ograniczania ryzyka, w szczególności regulacji prawa finansowego i jego zastosowań do ograniczania ryzyka finansowego.

FA-K7 - W06 - Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań biznesowych na specjalnościach z zakresu finansów oraz zasad prezentacji wyników tych badań w formie syntetycznej i czytelnej dla różnych grup odbiorców.

UMIEJĘTNOŚCI

FA-K7 – U01 - Student potrafi zaplanować i organizować pracę własną i rozwój osobisty w oparciu o regułę work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych przedmiotów a także potrafi zaplanować i wykonać własne badania zjawisk ekonomiczno-finansowych odpowiednio udokumentowanych i prawidłowo zinterpretowanych.

FA-K7 – U02 - Student potrafi ocenić zjawiska ekonomiczne i finansowe w skali kraju i świata, określić szanse i zagrożenia z nich wynikające dla podmiotów gospodarczych i gospodarek narodowych oraz ich wzajemnych relacji na tle zmieniających się warunków globalnych

FA-K7 – U03 - Student potrafi komunikować się w środowisku wielokulturowym w języku wykładowym i wybranym języku obcym na poziomie B2 ESOKJ, wykorzystując znajomość terminologii biznesowej i finansowej na poziomie zaawansowanym, w tym wykorzystując literaturę obcojęzyczną.

FA-K7– U04 - Student posiada zaawansowane umiejętności wykorzystania metod i instrumentów analitycznych do oceny rynków i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw, jak też interpretowania wyników analiz w celu rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem myślenia strategicznego.

FA-K7 – U05 - Student posiada umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów finansowych w przedsiębiorstwie w sposób etyczny( sumienny i rzetelny) w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, potrafi wnioskować na podstawie wyników badań własnych i eksperckich w celu podejmowania decyzji nakierowanych na rozwój innowacyjności i konkurowania na rynkach globalnych

FA-K7 – U06 - Student posiada znajomość technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) wykorzystywanych w działalności ogólno-biznesowej oraz w wybranych obszarach specjalnościowych finansów, opracowując programy kształcenia lub szkolenia jak też zarządzania projektami i całymi firmami z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FA-K7 – K01 - Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych, społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy

FA-K7 - K02 - Student potrafi współorganizować inicjatywy społeczne i biznesowe ( konferencje, targi) oparte na wartościach etycznych i uwzględniające interes społeczny

FA-K7 - K02 - Student potrafi krytycznie oceniać dorobek nauki finansów i swój własny wkład w rozwój dziedziny, potrafi wykonywać samodzielnie badania oraz współpracować w zespole, z respektowaniem zasad ochrony własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin końcowy pisemny - rozwiązywanie zadań

2. Przygotowanie prezentacji i opracowań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.