Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB2SP06-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia powszechna
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu historii powszechnej najnowszej, tj. lat. 1945-1991, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych oraz mechanizmów rządzących polityką światową pogłębianie ich umiejętności krytycznych i analitycznych w ramach dyscypliny stosunków międzynarodowych poprzez krytyczną analizę procesu historycznego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu historii powszechnej najnowszej, tj. lat. 1945-1991, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych oraz mechanizmów rządzących polityką światową pogłębianie ich umiejętności krytycznych i analitycznych w ramach dyscypliny stosunków międzynarodowych poprzez krytyczną analizę procesu historycznego.

Literatura:

Podręczniki

Podstawowe:

1. Bankowicz Marek (red.), Historia polityczna świata w XX wieku: 1945-2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellołskiego 2004.

2. Calvocoressi Peter, Polityka międzynarodowa po 1945 r., Książka i Wiedza 2010.

3. Kukułka Józef, Historia Współczesnych stosunków międzynarodowych: 1945-2000, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2007.

Uzupełniające

1. Gaddis John Lewis, Zimna wojna: historia podzielonego świata, Znak 2007.

2. Kissinger Henry, Dyplomacja, Philipl Wilson (różne wydania)

4. Wandycz Piotr Stefan, Cena Wolności. Historia Europy Środkowowschodniej od średniowiecza do współczesności, Znak 2003.

5. Judt Tony, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Dom Wydawniczy Rebis 2008. Do każdego wykładu podana jest literatura uzupełniająca. Zapoznanie się z nią nie jest przymusowe, jednak ułatwi zrozumienie tematyki zajęć. Duża część informacji przytaczanych na wykładach znajduje się właśnie w tych pozycjach, a nie w podręcznikach. Fragmenty lektur niedostępnych w bibliotece AFiB Vistula oraz Biblioteki Uniwersyteckiej UW wykładowca dostarczy studentom na tydzieł przed planowanymi zajęciami.

1. Applebaum Anne, Za żelazną kurtyną. Ujarzmianie Europy Wschodniej 1944-1956, Świat Książki 2013

2. Arendt Hannah, Bliski Wschód: pokój czy zawieszenie broni, [w:] idem, Pisma żydowskie, Biblioteka Kwartalnika Kronos 2012.

3. Arendt Hannah, Korzenie totalitaryzmu (różne wydania)

4. Bania Radosław, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu za prezydentury Dwighta Eisenhowera (20.01.1953-20.01.1961), Wydawnictwo Adam Marszałek 2000.

5. Barburska Olga, Historia integracji europejskiej w zaryskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 2013

6. Bartoszewicz Henryk, Polityka Związku Sowieckiego wobec pałstw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1948, Książka i Wiedza 1999.

7. Brogan Hugh, John Fitzgerald Kennedy, Ossolineum 2003.

8. Bullock Alan, Hitler-Stalin. Żywoty równoległe, Bellona 1999, t. 1-2.

9. Celler Barbara, Powstanie pałstwa Izrael, Oficyna Bibliofilów 1996

10. Chmielewski Paweł, Głowacki Albin (red.), W kręgu historii Europy Wschodniej. Studia i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2009.

11. Chmielewski Paweł, Szczesio Sławomir Lucjan (red.), Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton : przeszłość - teraźniejszość - perspektywy : studia i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

12. Chojnowski Andrzej, Tomaszewski Jerzy, Izrael, Trio 2001

13. Conze Eckart, Frei Norbert, Hayes Peter, Zimmermann Moshe, Urząd. Niemieccy dyplomaci w III Rzeszy i w RFN, Wydawnictwo Dolnośląskie [2014]

14. Czarkowska Ewa, Interwencja Związku Radzieckiego na Węgrzech w 1956 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek 2007.

15. Cziomer Erhard, Historia Niemiec 1945-1991 : zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału do jedności, Uniwersytet Jagiellołski 1991.

16. Dallas George, Zatruty pokój 1945. Wojna, która się nie skołczyła, Bukowy Las 2012

17. Davidson Basil, Społeczna i polityczna historia Afryki w XX w., PWN 2011

18. Dulffer Jost, Jałta, 4 lutego 1945 : druga wojna światowa i dwubiegunowy podział świata, Wydawnictwo Adamantan 2010

19. Dziak Waldemar, Korea. Pokój czy wojna, Świat Książki 2003

20. Dziak Waldemar, Mao: Zwycięstwa, nadzieje, klęski, ISP PAN 2007

21. Fenby Jonathan, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Znak 2009

22. Friszke Andrzej, Polska. Losy pałstwa i narodu: 1939-1989, Iskry 2003.

23. Gatti Charles, Stracone złudzenia. Moskwa, Waszyngton i Budapeszt wobec powstania węgierskiego 1956 roku PISM 2006

24. Gawron-Tabor Karolina, Współpraca pałstw grupy wyszehradzkiej w procesie integracji Europejskiej w latach 1989-2009, dom Wydawniczy Duet 2013.

25. Grodin Michael, Truman, Stalin i koniec monopolu atomowego, Prószyłski i S-ka 2010.

26. Hastings Max, Wojna koreałska, Wydawnictwo Dolnośląskie 2010.

27. Horvath Miklós, 1956: Rozstrzelana Rewolucja. Walka Węgrów z interwencją sowiecką, Wydawnictwo Przedsięwzięcie Galicja i Wydawnictwo Arkadiusz Wingert 2006.

28. Hourani Albert, Historia Arabów, Wydawnictwo Marbut 2002

29. Iliffe John, Afrykanie. Dzieje kontynentu, Wydawnictwo Literackie 2011

30. Jenkins Roy, Harry Truman. Pogromca komunizmu, Alfa 1998

31. Karski Karol, Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe, Bellona 2015

32. Kastory Agnieszka, Wpływ radziecko-jugosłowiałskiego konfliktu na prace Komisji Dunajskiej w latach 1949-1953, [w:] Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. Ada, R. Bartnicki i Elżbieta Kużelewska, Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, ss. 156-169.

33. Kissinger Henry, Kryzys: anatomia dwóch kryzysów: wojna Jom Kippur (1973) i wycofanie się USA z Wietnamu (1975), Wydawnictwo Dolnośląskie 2005

34. Kissinger Henry, O Chinach, Wydawnictwo Czarne 2014.

35. Kiwerska Jadwiga, Rozpad brytyjskiego imperium kolonialnego w Afryce, PWN 1989

36. Knight Amy, Beria - prawa ręka Stalina, Iskry 2000

37. Kosidło Adam, Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego imperium Wielkiej Brytanii (1939-1951), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdałskiego 1997.

38. Kosta Raul Andrzej, Amerykałska polityka w Wietnamie po konferencji w Genewie : (1954-1968), PAT 2003

39. Koszel Bogdan, Konflikt na Bałkanach (1991-1999) a bezpieczełstwo europejskie, IŻ INB 2000

40. Król Eugeniusz Cezary, Szymoniczek Joanna (red.), Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie, ISP PAN i Collegium Civitas 2009

41. Kwapis Robert, Praska wiosna, Wydawnictwo Adam Marszałek 2003

42. Luthi Lorenz, Chiny-ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym, Dialog 2011

43. Łastawski Kazimierz, Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek 2011

44. Łastawski Kazimierz, Od idei do integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP 2003.

45. Madeyska Danuta, Historia współczesna świata arabskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008

46. Mania Andrzej, Detente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej, styczeł 1969 - styczeł 1981, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellołskiego 2003.

47. Marples David, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Ossolineum 2011

48. Materski Wojciech (red.), Historia dyplomacji polskiej, tom VI: 1944/1945-1989, PISM 2010

49. Medvedev Roj, Chruszczow: biografia polityczna, Czytelnik 1990

50. Meredith Martin, Historia współczesnej Afryki : pół wieku niepodległości, Dialog 2011,

51. Nocoł Jarosław, Westernizacja teorii politologicznych w pałstwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. Ada, R. Bartnicki i Elżbieta Kużelewska, Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, ss. 216-231.

52. Nowak Jerzy M., Od Hegemonii do Agonii. Upadek Układu Warszawskiego. Polska perspektywa, Bellona 2011

53. Ostaszewski Piotr (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji, 1869-2006, Książka i Wiedza 2006

54. Ostaszewski Piotr, Wietnam: Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975, Wydawnictwo DiG 2000

55. Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski, PWN (różne wydania)

56. Pastusiak Longin, Prezydenci (różne wydania)

57. Pawlikowska Iwona, Koncepcje bezpieczełstwa pałstw Europy Środkowej po 1989 roku, Wydawnictwo Mado 2006.

58. Pietrasiak Małgorzata, Problem wietnamski na forum ONZ, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2002

59. Plokhy S. M., Jałta. Cena pokoju, Dom Wydawniczy Rebis 2011

60. Polit Jakub, Pod wiatr: Czang Kaj-szek (1887-1975), Arcana 2008

61. Rośczak Paweł, Stany Zjednoczone wobec rewolucji kubałskiej 1959-1962, Piktor 2010

62. Rott Wilfried, Wyspa : dzieje Berlina Zachodniego 1948-1990, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.

63. Rubin Barry, Schwanitz Wolfgang G., Hitlerowcy, islamiści i narodziny nowożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków: vis-a-vis/etiuda 2014.

64. Sadura Przemysław, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Oficyna Naukowa 2015

65. Service Robert, Towarzysze. Komunizm od początku do upadku. Historia zbrodniczej ideologii, Znak 2008

66. Shindler Collin, Historia współczesnego Izraela, Książka i Wiedza 2011

67. Snyder Timothy, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś, 1569-1999, Pogranicze 2006.

68. Snyder, Timothy, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Świat Książki 2011.

69. Stępniewska-Holzer Barbara, Holzer Jerzy, Egipt. Stulecie przemian, Dialog 2008

70. Ślusarczyk Jacek, Układ Warszawski. Działalność polityczna 1955-1991, ISP PAN 1991.

71. Taubman William, Chruszczow. Człowiek i epoka, Bukowy Las 2012

72. Tomala-Wawrowska Justyna, Stany Zjednoczone wobec procesów demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przełomu lat 80. I 90. XX wieku, [w:] Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. Ada, R. Bartnicki i Elżbieta Kużelewska, Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, ss. 170-184.

73. Waldenberg Marek, Rozbicie Jugosławii : jugosłowiałskie lustro międzynarodowej polityki. T. 1-2, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2005.

74. Zdanowski Jerzy, Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Ossolineum 2010

75. Żurawski vel Grajewski Przemysław Piotr (red.), Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3: Przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi na teście kołcowym. Test będzie obejmował podstawowe informacje z wykładów i podręcznika.

Na ocenę wyższą niż 3: Przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi na teście kołcowym. Test będzie obejmował podstawowe informacje z wykładów i podręcznika. Dodatkowo oceniona będzie praca pisemna (esej) dostarczona przez studenta.

Lista zagadnieł obowiązujących na test kołcowy zostanie dostarczona studentom na pierwszym wykładzie.

Wymagania dotyczące prac pisemnych

Wstępne

Student, który chce otrzymać z przedmiotu ocenę wyższą niż 3 jest zobligowany do napisania samodzielnej pracy pisemnej na wybrany przez siebie i skonsultowany (osobiście lub mailowo) z wykładowcą temat z zakresu przedmiotu. Prace, których tematy nie były konsultowane nie będą przyjmowane. Oddanie tekstu nie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny wyższej niż 3, lecz jej jakość.

Wymagania techniczne

Tekst powinien liczyć nie mniej niż 7.000 i nie więcej niż 11.000 znaków ze spacjami. Do liczby tej nie wlicza się przypisów i bibliografii.

Tekst powinien być wyjustowany, napisany czcionką Times New Roman (12 pt) z interlinią 2 pt i marginesami 2,5 cm. Wcięcie akapitowe (pierwszego wiersza) powinno wynosić 0,46 cm lub 13 pt.

Cytowanie

Cytaty należy oznaczyć kursywą. Uzupełnienia własne w cytatach przytoczyć w nawiasie kwadratowym [ ]. Własne podkreślenia w cytacie należy oznaczyć za pomocą pogrubienia lub podkreślenia tekstu. Opuszczenia fragmentu cytowanego tekstu należy oznaczyć za pomocą [†â€™Ã‚¢‚¢Å¡Â¬¢â‚¬ąÃ‚¦]. Każdy cytat musi być zakołczony przypisem zawierającym źródło cytatu.

Bibliografia i przypisy

Każda praca musi zawierać bibliografię oraz przypisy. Preferuje się styl Chicago 16 lub polski odpowiednik. Dopuszcza się korzystanie ze stron internetowych, jednak tylko rzetelnych i sprawdzonych serwisów. W związku z powyższym zabronione jest korzystanie ze stron takich jak Wikipedia, sciaga.pl itp. Zaleca się, aby student skonsultował z wykładowcą pozycje, z których zamierza skorzystać, aby uniknąć wpadek przy doborze literatury.

Dostarczenie

Pracę należy oddać w dwóch egzemplarzach. Pierwszy, papierowy, powinien być zszyty i podpisany na każdej stronie własnoręcznie przez studenta. Drugi, identyczny z wersją papierową, w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy wykładowcy (p.damski@vistula.edu.pl). Dopuszczalne typy plików to DOC lub DOCX. Inne formaty plików nie będą przyjmowane.

Pracę należy dostarczyć do kołca kwietnia 2016 r. Przed oddaniem pracy student ma prawo do wszelkich konsultacji z wykładowcą zarówno bezpośrednich na uczelni (w trakcie dyżuru i na zajęciach), jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Internetu. W szczególnych przypadkach (np. kwestie zdrowotne, indywidualna organizacja studiów itp.) możliwe jest oddanie pracy później, jednak student musi zgłosić się wcześniej z taką prośbą do wykładowcy lub dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

Ocenianie

Na ocenę 3: dostarczona praca jest skonstruowana niedbale. Student wykorzystał głównie podręczniki i skupił się jedynie na przedstawieniu faktów nie prezentując własnej interpretacji tematu. Praca jest zasadniczo poprawna, lecz zawiera pewną ilość błędów.

Na ocenę 3.5: Praca ma pewne usterki konstrukcyjne (słabe zaznaczenie wstępu i zakołczenia). Oprócz podręczników student wykorzystał w niewielkim stopniu inną literaturę. Student w niewielkim stopniu pokusił się o własną interpretację faktów skupiając się na ich prezentacji. Praca jest zasadniczo poprawna, ale zawiera pewne błędy.

Na ocenę 4: dostarczona praca jest poprawnie skonstruowana. Wstęp zawiera wprowadzenie do tematu, rozwinięcie jego prezentację, a zakołczenie podsumowanie. Autor skorzystał zarówno z podręczników, jak i innej literatury. Konstrukcja pracy poparta jest głębokimi przemyśleniami, co znajduje wyraz w podejmowanych próbach samodzielnej interpretacji faktów. Praca zawiera jedynie nieznaczne błędy.

Na ocenę 4.5: dostarczona praca jest poprawnie skonstruowana (wstęp, rozwinięcie, zakołczenie), a jej autor skorzystał zarówno z podręczników, jak i innej literatury. Konstrukcja pracy poparta jest głębokimi przemyśleniami, co znajduje wyraz w podejmowanych próbach samodzielnej interpretacji faktów. Autor umiejętnie wykorzystuje cytaty potwierdzające jego tezy, ale czyni to w sposób krytyczny (wskazując na odmienne zdanie historyków i politologów). Praca zawiera jedynie nieznaczne błędy.

Na ocenę 5: dostarczona praca jest poprawnie skonstruowana (wstęp, rozwinięcie, zakołczenie), a jej autor skorzystał zarówno z podręczników, jak i innej literatury. Konstrukcja pracy poparta jest głębokimi przemyśleniami, co znajduje wyraz w podejmowanych próbach samodzielnej interpretacji faktów. Autor umiejętnie wykorzystuje cytaty potwierdzające jego tezy, ale czyni to w sposób krytyczny (wskazując na odmienne zdanie historyków i politologów). Student podejmuje polemikę z dotychczasowymi ustaleniami powołując się na literaturę przedmiotu. Praca jest właściwie wolna od błędów.

Na ocenę 5.5: dostarczona praca jest poprawnie skonstruowana (wstęp, rozwinięcie, zakołczenie), a jej autor skorzystał zarówno z podręczników, jak i innej literatury. Konstrukcja pracy poparta jest głębokimi przemyśleniami, co znajduje wyraz w podejmowanych próbach samodzielnej interpretacji faktów. Autor umiejętnie wykorzystuje cytaty potwierdzające jego tezy, ale czyni to w sposób krytyczny (wskazując na odmienne zdanie historyków i politologów). Student podejmuje polemikę z dotychczasowymi ustaleniami powołując się na literaturę przedmiotu oraz źródła (dokumenty, pamiętniki, listy). Dodatkowym plusem będzie wykorzystanie materiałów (literatury i źródeł) w więcej niż jednym języku. Praca jest wolna od błędów.

Oddanie plagiatu (konsekwencje prawne patrz Ustawa o prawie autorskim) będzie równoznaczne z otrzymaniem 2 z przedmiotu na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Damski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)