Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRB4SP18IR-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu ma być:

- w zakresie wiedzy zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i mechanizmami tworzenia i obowiązywania prawa międzynarodowego publicznego;

- w zakresie umiejętności, nauczenie studentów podstawowych kryteriów analizy warunków umożliwiających stosowanie norm prawa międzynarodowego oraz najczęstszych przyczyn naruszeń tych norm w stosunkach międzynarodowych;

- w zakresie kompetencji społecznych wyposażenie studentów w instrumenty pozwalające im na prawidłową ocenę zachowań podmiotów prawa międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych w zgodności z normami tego prawa, niezbędnych osobom, które wybiorą zawód związany ze stosunkami międzynarodowymi i przydatnych każdemu innemu, kto interesuje się stosunkami międzynarodowymi i zamierza pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Pełny opis:

1. Pojecie, istota, podstawa obowiązywania, funkcje prawa międzynarodowego publicznego. Znaczenie prawa międzynarodowego publicznego w stosunkach międzynarodowych (2 godziny).

2. Źródła oraz zasady podstawowe prawa międzynarodowego publicznego ( 2 godziny).

3. Prawo traktatów. Prawo międzynarodowe publiczne jako czynnik sprawczy w stosunkach międzynarodowych (2 godziny).

4. Podmiotowość w prawie międzynarodowym publicznym. Aktorzy międzynarodowych stosunków politycznych według poszczególnych teorii, ich rola i znaczenie(2 godziny).

5. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego publicznego (2 godziny).

6. Terytorium w prawie międzynarodowym publicznym (2 godziny).

7. Międzynarodowe prawo morza, międzynarodowe prawo lotnicze, międzynarodowe prawo kosmiczne (2 godziny).

8. Prawo dyplomatyczne i konsularne. Organy państwa do spraw stosunków międzynarodowych (2 godziny).

9. Ludność w prawie międzynarodowym publicznym. Prawo do samostanowienia (2 godziny).

10. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Prawa człowieka i etyka w międzynarodowym porządku prawnym ( 2 godziny).

11. Organizacje międzynarodowe międzyrządowe jako podmioty prawa międzynarodowego publicznego (23 godziny).

12. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych ( 2 godziny).

13. Prawo przeciwwojenne. Prawo konfliktów zbrojnych (2 godziny).

14. Nowe tendencje w prawie międzynarodowym publicznym. Prawne podstawy regionalizacji i globalizacji (2 godziny).

15. Podsumowanie zajęć. Debata z udziałem studentów. (2 godziny).

Literatura:

- Lech Antonowicz: Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2002 r.

- Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides: Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002 r.,

- Wojciech Góralczyk: Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1998 r.

- Maria Frankowska: Prawo traktatów, Warszawa 2007 r.

-Stanisław Parzymies, Irena Popiuk-Rysińska (red. nauk.): Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012 r.

Efekty uczenia się:

Uzyskanie przez słuchaczy poszerzonej wiedzy w zakresie źródeł i podmiotów prawa międzynarodowego publicznego, podstawowych jego zasad oraz procesu powstania jego norm i ich stosowania. Analiza przypadków.

UMIEJĘTNOŚCI

Nabycie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania naruszeń prawa międzynarodowego publicznego oraz pokojowych sposobów rozstrzygania sporów międzynarodowych jak też uregulowań międzynarodowych dotyczących konfliktów zbrojnych. Analiza przypadków.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Zdolność do pracy w zespołach badawczych i eksperckich zajmujących się problematyką stosunków międzynarodowych z punktu widzenia przestrzegania prawa międzynarodowego publicznego. Przygotowanie przez trójki studentów wystąpień eksperckich na wybrane tematy.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia weryfikowane będą po pierwsze na każdych zajęciach ze studentami, którzy podczas 20 minut prezentować będą swoje przemyślenia związane z tematyką poprzedniego wykładu. Raz podczas semestru odbędzie się sprawdzian pisemny w formie opracowania. Zaliczenie będzie sumą ocen wystąpień studentów i sprawdzianu pisemnego oraz oceny końcowego opracowania pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grzywacz-Gawrycka, Stanisław Parzymies
Prowadzący grup: Stanisław Parzymies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Parzymies
Prowadzący grup: Stanisław Parzymies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Madej
Prowadzący grup: Marek Madej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

(tylko po angielsku) kurs akademicki studia II stopnia (magisterskie)

Tryb prowadzenia:

(tylko po angielsku) wykład w sali

Wymagania (lista przedmiotów):

(tylko po angielsku) aktywność na wykładach, zaliczenie testu na ocenę

Założenia (lista przedmiotów):

(tylko po angielsku) Celem przedmiotu jest przekazanie studentom adekwatnej wiedzy o prawie międzynarodowym publicznym, zapoznanie ich ze wszystkimi jego działami oraz jego praktycznym zastosowaniem jako ramy prawnej stosunków międzynarodowych. Studenci powinni mieć podstawowe umiejętności i orientacje w zakresie prawa międzynarodowego aby uzupełnić swą wiedzę co do stosunków międzynarodowych. Powinni także nabyć zdolności do zasięgania i otrzymywania porad prawnych od prawników co do kwestii prawnomiędzyanrodowych.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Kurs ma dostarczyć studentom podstawowej wiedzy na temat istoty, cech, norm i instytucji prawa międzynarodowego (publicznego) rozumianego jako rama prawna stosunków międzynarodowych.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1.Prawo międzynarodowe – zagadnienia ogólne, przedstawienie sylabusa przedmiotu .

2.Źródła prawa międzynarodowego .

3.Prawo traktatów – umowy międzynarodowe, umowa międzynarodowa a zobowiązanie polityczne .

4.Międzynarodowe prawo zwyczajowe .

5.Podmioty prawa międzynarodowego (państwa, organizacje międzynarodowe (międzyrządowe), inne podmioty) .

6.Państwo (suwerenność, organy, terytorium, ludność, władza, immunitet państwa).Przestrzeń powietrzna i przestrzeń kosmiczna .

7. Prawo dyplomatyczne i konsularne .

8.Prawa człowieka.

9. Prawo morza.

10.Rozstrzyganie sporów międzynarodowych, odpowiedzialność państwa i sankcje oraz system sprawiedliwości międzynarodowej (MTS, MTK, MTPM, inne sady i trybunały) .

11.Prawo humanitarne i prawo konfliktów zbrojnych, zakaz użycia siły – 2 godz.

12.System organizacji międzynarodowych w tym ONZ oraz postępowy rozwój i kodyfikacja prawa międzynarodowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych .

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Malcolm Shaw, Prawo międzynarodowe, wyd.1 lub wyd.2 , Warszawa 2000/2006 (czytelnia Biblioteki Vistuli)

2. Władysław Czapliński, Anna Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne- zagadnienia systemowe , 2 wyd., Warszawa 2004 lub 3 wyd., Warszawa 2014

3. Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd.8, Warszawa 2005

4. W.Góralczyk, S.Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, , wyd.15, Warszawa 2013 ( w czytelni Biblioteki Vistuli)

5. Lech Antonowicz, Podrecznik prawa międzynarodowego, wyd.13, Warszawa 2013 (w czytelni Biblioteki Vistuli)

6. Vaughan Lowe, International Law: A Very Short Introduction, Oxford 2015

Uwagi: (tylko po angielsku)

konsultacje dla studentów w każdą srodę 12-12:30 w pok.nr 30 (Pokoj wykładowcow)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Madej
Prowadzący grup: Marek Madej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy, kurs akademicki II stopnia (mgr)

Tryb prowadzenia:

wykład online /Microsoft Teams

Wymagania (lista przedmiotów):

zdecydowanie zalecane uczestnictwo w wykładach, przedmiot kończy się zaliczeniem w formie testu pisemnego na PLATONie

Założenia (lista przedmiotów):

Celem przedmiotu ma być:


- w zakresie wiedzy zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i mechanizmami tworzenia i obowiązywania prawa międzynarodowego publicznego;


- w zakresie umiejętności, nauczenie studentów podstawowych kryteriów analizy warunków umożliwiających stosowanie norm prawa międzynarodowego oraz najczęstszych przyczyn naruszeń tych norm w stosunkach międzynarodowych;


- w zakresie kompetencji społecznych wyposażenie studentów w instrumenty pozwalające im na prawidłową ocenę zachowań podmiotów prawa międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych w zgodności z normami tego prawa, niezbędnych osobom, które wybiorą zawód związany ze stosunkami międzynarodowymi i przydatnych każdemu innemu, kto interesuje się stosunkami międzynarodowymi i zamierza pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Skrócony opis:

Kurs ma dostarczyć studentom podstawowej wiedzy na temat istoty, cech, norm i instytucji prawa międzynarodowego (publicznego) rozumianego jako rama prawna stosunków międzynarodowych.

Pełny opis:

1.Prawo międzynarodowe – zagadnienia ogólne, przedstawienie sylabusa przedmiotu .

2.Źródła prawa międzynarodowego .

3.Prawo traktatów – umowy międzynarodowe, umowa międzynarodowa a zobowiązanie polityczne .

4.Międzynarodowe prawo zwyczajowe .

5.Podmioty prawa międzynarodowego (państwa, organizacje międzynarodowe (międzyrządowe), inne podmioty) .

6.Państwo (suwerenność, organy, terytorium, ludność, władza, immunitet państwa).Przestrzeń powietrzna i przestrzeń kosmiczna .

7. Prawo dyplomatyczne i konsularne .

8.Prawa człowieka.

9. Prawo morza.

10.Rozstrzyganie sporów międzynarodowych, odpowiedzialność państwa i sankcje oraz system sprawiedliwości międzynarodowej (MTS, MTK, MTPM, inne sady i trybunały) .

11.Prawo humanitarne i prawo konfliktów zbrojnych, zakaz użycia siły – 2 godz.

12.System organizacji międzynarodowych w tym ONZ oraz postępowy rozwój i kodyfikacja prawa międzynarodowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych .

Literatura:

1. Malcolm Shaw, Prawo międzynarodowe, wyd.1 lub wyd.2 , Warszawa 2000/2006 (czytelnia Biblioteki Vistuli)

2. Władysław Czapliński, Anna Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne- zagadnienia systemowe , 2 wyd., Warszawa 2004 lub 3 wyd., Warszawa 2014

3. Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd.8, Warszawa 2005

4. W.Góralczyk, S.Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, , wyd.15, Warszawa 2013 ( w czytelni Biblioteki Vistuli)

5. Lech Antonowicz, Podrecznik prawa międzynarodowego, wyd.13, Warszawa 2013 (w czytelni Biblioteki Vistuli)

6. Vaughan Lowe, International Law: A Very Short Introduction, Oxford 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)