Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy finansów i rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB2SP14FA-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy finansów i rachunkowości
Jednostka: Kierunek-Zarządzanie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- podstawową wiedzę w zakresie głównych zasad i kategorii finansów i oraz rachunkowości;

- mechanizm powiązania ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem przepływów pieniężnych;

- zagadnienia pozwalające na odzwierciedlenie sytuacji majątkowo-kapitałowej i finansowej przedsiębiorstwa;

- kwestie zidentyfikowania powiązania rynków finansowych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego sposobami finansowania.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżyć podstawowe zagadnienia z finansów i rachunkowości oraz ich powiązania. W zakresie rachunkowości wykład w szczególności zaznajamia ze sprawozdaniami finansowymi (bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych) i ewidencją księgową umożliwiającą sporządzenie tych raportów. W zakresie finansów wykład przekazuje treści w zakresie: kalkulacji kosztów, analizy progu rentowności, amortyzacji i ujęcia podatkowego kosztów i przychodów, analizy finansowej, wartości pieniądza w czasie, sposobów finansowania i problematyki rynku finansowego.

Ćwiczenia obejmują przykłady i zadania z zakresu podstaw finansów i rachunkowości, takie jak: zadania z budowy bilansu i operacji bilansowych, zadania z ewidencji na kontach księgowych, zadania z budowy rachunku zysków i strat oraz ewidencji kosztów i przychodów, zadania z kalkulacji kosztów i analizy progu rentowności, zadania z metod amortyzacji i rozliczenia wyniku finansowego, zadania z rachunku przepływów pieniężnych, zadania z analizy finansowej i zadania z wartości pieniądza w czasie.

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia: 180h = 30h (wykład) + 30h (ćwiczenia) + 60h (praca domowa) + 30h (przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń) + 30h (przygotowanie do egzaminu).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy. MN-K6-W06 – Student będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań biznesowych oraz zasad komunikacji wyników tych badań w formie syntetycznej i czytelnej dla różnych grup odbiorców. Kod efektu P6S_WG1

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności. MN-K6-U05 Student będzie posiadał umiejętność definiowania podstawowych problemów zarządzania na poziomie operacyjnym oraz formułowania ich skutecznych i etycznych rozwiązań przeprowadzając w tym celu adekwatne analizy biznesowe oparte o metody ilościowe i jakościowe. Kod efektu P6U_UK1

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych. MN-K6-U04 Student będzie potrafił dokonywać analizy danych i wyciągać prawidłowe wnioski, będzie rozumiał złożone sytuacje i relacje oraz dostrzegał występujące w nich nieprawidłowości. Kod efektu P6U_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń; egzamin pisemny testowo-zadaniowy.

Ćwiczenia: oceniana jest aktywność i umiejętność wykonywania zadań oraz pisemne kolokwia zadaniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Komajda
Prowadzący grup: Ewa Komajda, Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Strona przedmiotu: http://m.vistula.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wykład - treści kształcenia:

1 (2h) Finanse i rachunkowość – podstawowe zagadnienia. Pojęcie, rodzaje i cele przedsiębiorstw. Pieniężny charakter działalności gospodarczej. Pojęcie i podział finansów. Finanse publiczne. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Pojęcie i systemy rachunkowości. Zadania, funkcje, przedmiot, podmioty, użytkownicy i zasady rachunkowości. Podstawowe sprawozdania finansowe. Finansowy i księgowy punkt widzenia w przedsiębiorstwie.

2 (2h) Bilans przedsiębiorstwa. Pojęcie, cel i funkcje bilansu księgowego. Bilans ustawowy. Charakterystyka aktywów i pasywów w bilansie uproszczonym. Zasady bilansowe. Operacja gospodarcza. Typy operacji bilansowych.

3 (2 h) Konta księgowe. Księgi rachunkowe. Dowody księgowe. Konto księgowe. Plan kont. Zasady funkcjonowania kont bilansowych. Zasada podwójnego księgowania. Zestawienie obrotów i sald. Podzielność kont. Poprawa błędów księgowych.

4 (4h) Przychody i koszty - rachunek zysków i strat. Pojęcie, podział i charakterystyka przychodów i kosztów. Pojęcie i cel rachunku zysków i strat. Procedura ustalania wyników finansowych. Ustawowy i uproszczony rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym. Zmiana stanu produktów. Działanie kont przychodów i kosztów. Operacje wynikowe. Układy ewidencyjne przychodów i kosztów działalności podstawowej.

5 (2h) Koszty według kryterium kalkulacyjnego i analiza progu rentowności. Koszty stałe, zmienne, całkowite i koszt jednostkowy. Podstawy kalkulacji kosztów. Istota i formuła progu rentowności. Graficzne ujęcie progu rentowności. Dźwignia operacyjna.

6 (2h) Amortyzacja. Klasyfikacja aktywów podlegających amortyzacji. Pojęcie amortyzacji i umorzenia. Metody ustalania amortyzacji. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

7 (2h) Efektywność przedsiębiorstwa i podział wyniku finansowego. Efektywność. Zysk księgowy i zysk ekonomiczny. Funkcje zysku. Dochód. Podział kosztów i przychodów według kryterium podatkowego. Podatek dochodowy. Rozliczenie zysku netto i straty netto.

8 (2h) Rachunek przepływów pieniężnych. Pojęcie i cele rachunku przepływów pieniężnych. Rachunek przepływów ustawowy i uproszczony. Wpływy i wydatki środków pieniężnych. Etapy sporządzania rachunku przepływów. Bilans zmian. Bilans źródeł i wykorzystania środków pieniężnych. Określanie sytuacji podmiotu na podstawie przepływów pieniężnych netto.

9 (4h) Wstępna analiza oraz ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej i finansowej przedsiębiorstwa. Pojęcie i rodzaje analiz finansowych. Analiza pozioma. Analiza pionowa

Analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, sprawności działania i wskaźniki rynkowe).

10 (2h) Wartość pieniądza w czasie. Wartość przyszła pieniądza. Wartość bieżąca pieniądza. Odsetki proste i złożone.

11 (2h) Przegląd sposobów finansowania działalności przedsiębiorstwa. Istota finansowania. Podział źródeł finansowania według różnych kryteriów. Źródła finansowania własnego – wewnętrzne i zewnętrzne. Omówienie form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru źródeł finansowania.

12 (4h) Rynek finansowy jako miejsce pozyskiwania kapitałów i miejsce inwestowania. Pojęcie i funkcje rynku finansowego. Pojęcie instrumentu finansowego. Uczestnicy rynku finansowego. Klasyfikacja rynków finansowych. Główne instrumenty rynku finansowego. Emitenci i inwestorzy. Regulacje prawne, nadzór i rozliczenia na rynkach finansowych. Giełda. Stopy procentowe na rynkach finansowych. Ryzyko na rynku finansowym. Oceny wiarygodności finansowej. Kryzysy na rynkach finansowych.

Treść ćwiczeń:

1 (2h) Bilans księgowy i operacje bilansowe. Zadania z budowy bilansu i dokonywanie zmian w bilansie w wyniku operacji bilansowych.

2 (4h) Konto księgowe. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych. Zestawienie obrotów i sald. Zadania od bilansu do bilansu.

3 (5h) Rachunek zysków i strat oraz ewidencja kosztów i przychodów. Zadania z budowy rachunku zysków i strat. Ewidencja operacji wynikowych w pełnym układzie kosztów działalności podstawowej.

4 (2h) Kalkulacja kosztów i analiza progu rentowności. Kalkulacja podziałowa prosta. Kalkulacja ze współczynnikami. Kalkulacja doliczeniowa. Wyznaczanie progu rentowności i dźwigni operacyjnej.

5 (2h) Amortyzacja. Ustalanie amortyzacji metodą jednokrotną, liniową, degresywną malejącego salda, sumy liczb rocznych i naturalną. Ewidencja amortyzacji.

6 (1h) Kolokwium połówkowe

7 (2h) Rozliczenie wyniku finansowego. Ewidencja podatku dochodowego. Podział wyniku finansowego netto.

8 (3h) Rachunek przepływów pieniężnych. Sporządzanie bilansu zmian, bilansu źródeł i wykorzystania środków pieniężnych. Budowa rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

9 (4h) Analiza finansowa. Analiza pozioma. Analiza pionowa. Analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, sprawności działania i wskaźniki rynkowe)

10 (2h) Wartość pieniądza w czasie. Kapitalizowanie i dyskontowanie odsetek.

11 (3h) Kolokwium zaliczeniowe i poprawkowe.

Literatura:

Literatura podstawowa

[1] Bojańczyk, M., 2012. Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

[2] Komajda, E., 2010. Wprowadzenie do rachunkowości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

[3] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2342).

Literatura uzupełniająca

[4] Bień, W., 2011. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.

[5] Bojańczyk M., 2010. Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym, kryzys zarządzania spółkami. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.

[6] Chodoń, M., i Zasiewska, K., 2013. Podstawy rachunkowości. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

[7] Kalwasińska, E. i Maciejowska, D., 2011. Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Różycka
Prowadzący grup: Katarzyna Orzechowska, Monika Różycka, Małgorzata Smoleń-Bojańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Różycka
Prowadzący grup: Monika Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)