Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza społeczno-gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB3NP03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza społeczno-gospodarcza
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu kanonu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych [wybranych zjawisk, procesów i trendów społecznych oraz gospodarczych, narzędzi i metod pozwalających identyfikować główne zjawiska i procesy w otoczeniu zewnętrznym (głównie społecznym i ekonomicznym) w aspekcie ich wpływu na politykę pałstw i działalność przedsiębiorstw i ich rozwój] oraz wyposażenie studentów w umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystania wiedzy w praktyce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu kanonu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych [wybranych zjawisk, procesów i trendów społecznych oraz gospodarczych, narzędzi i metod pozwalających identyfikować główne zjawiska i procesy w otoczeniu zewnętrznym (głównie społecznym i ekonomicznym) w aspekcie ich wpływu na politykę pałstw i działalność przedsiębiorstw i ich rozwój] oraz wyposażenie studentów w umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystania wiedzy w praktyce.

Literatura:

Marciniak S. (red. nauk.) (2013), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, książka dostępna w Ibuk Libra: http://libra.ibuk.pl/book/69077

Winiarski B. (red.) (2016), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stokowski F. (2015), Demografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szaban J.M. (2013), Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa

Giddens A., Sutton Ph.W. (2012), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, książka dostępna w Ibuk Libra: http://libra.ibuk.pl/book/103942

Zombrit J. (2011), Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Szydlik-Leszczyłska A. (2012), Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Dach Z. (2008), Przemiany współczesnych rynków pracy, Zeszyty Naukowe Nr 6, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, artykuł dostępny pod adresem: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-6/14dach.pdf

Findel A., Okólski M. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Nowakowski M.K. (2008), Eurobiznes, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Gruchman B., Małuszyłska E. (2012), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, książka dostępna w Ibuk Libra: http://libra.ibuk.pl/book/42782

Polak E. (2012), Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Orłowska R., Żołądkiewicz K. (red.) (2011), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Linki:

Portal Edukacji Ekonomicznej NBP, Słownik: https://www.nbportal.pl/slownik

Eurostat (Urząd Statystyczny UE): http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

GUS (Główny Urząd Statystyczny, Polska): http://stat.gov.pl/

Doing Business 2017, Bank Światowy (ranking: Otoczenie prawno-administracyjne krajów): http://www.doingbusiness.org/rankings

Rzutnik multimedialny, laptop, prezentacje, materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauki ekonomii w naukach społecznych, jej związku z nauką zarządzania jej przedmiocie, metodzie, wyborach ekonomicznych dokonywanych na poziomie organizacji.Ma umiejętność posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej, ich wykorzystania do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz oceny decyzji podmiotów gospodarczych (organizacji), zwłaszcza w aspekcie ich racjonalności.Potrafi zrozumieć podstawowe zjawiska społeczne i zachowania ludzkie w organizacji przeciwdziałać zjawiskom negatywnym wykorzystać wiedzę do zrozumienia miejsca i roli człowieka tworzącego struktury społeczno-gospodarcze i zasady ich funkcjonowania naturę człowieka występującego w różnych rolach (pracodawcy, pracownika kierownika, wykonawcy, przedsiębiorcy).Rozumie rolę i znaczenie informacji w procesie kierowania, zWykazuje umiejętność współdziałania w zespole (grupie), zarówno w roli przywódcy (kierującego), jak też uczestnika zespołu (kierowanego).Ma zdolność porządkowania wykonywanych zadał według stopnia ich ważności z punktu widzenia realizacji celu.Potrafi przygotować wraz z zespołem projekt o charakterze społecznym, naukowo - badawczym, programistyczno - wdrożeniowym objęty programem kształcenia lub odpowiadający na zapotrzebowanie praktyki gospodarczej (biznesu).Wykazuje umiejętność przedsiębiorczego myślenia i działania jest skłonny podjąć ryzyko związane z działaniem i ponieść odpowiedzialnoś

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

- Aktywność podczas zajęć [40 pkt, w tym: obecności: 10 pkt praca w grupach, dyskusje, ćwiczenia, testy: 30 pkt] 40% oceny koncowej.

- Grupowa praca zaliczeniowa [raport pisemny] [40 pkt], prezentacja [20 pkt] 60% oceny koncowej.

Minimum zaliczeniowe: 50 pkt

Ocena koncowa:

90 - 100 pkt: bardzo dobry (ocena: 5)

80 - 89 pkt: dobry + (ocena: 4,5)

70 - 79 pkt: dobry (ocena: 4)

60 - 69 pkt: dostateczny + (ocena: 3,5)

50 - 59 pkt: dostateczny (ocena: 3)

0 - 49 pkt: niedostateczny (ocena: 2)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrych
Prowadzący grup: Elżbieta Jędrych, Dariusz Klimek, Ewa Radomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)