Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB5NP02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstw
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy w celu podejmowanie decyzji bie??cych i strategicznych w przedsi?biorstwie wyrobienie umiej?tno?ci zarz?dzania sk?adnikami maj?tku rozumienie wyst?powania ryzyka w przedsi?biorstwie i w jego otoczeniu wiedza na temat mo?liwo?ci kszta?towania struktury kapita?u i jej wp?ywu na decyzje inwestycyjne

Pełny opis:

Zdobycie wiedzy w celu podejmowanie decyzji bie??cych i strategicznych w przedsi?biorstwie wyrobienie umiej?tno?ci zarz?dzania sk?adnikami maj?tku rozumienie wyst?powania ryzyka w przedsi?biorstwie i w jego otoczeniu wiedza na temat mo?liwo?ci kszta?towania struktury kapita?u i jej wp?ywu na decyzje inwestycyjne

Literatura:

Materia?y pomocnicze udost?pnione przez wyk?adowc?

Efekty uczenia się:

Ma podstawow? wiedz? na temat systemu finansowego i jego podsystemMa umiej?tno?ci dokonywania oceny gospodarki finansowej przedsi?biorstwa (organizacji gospodarczej) potrafi analizowa? relacje finansowe pomi?dzy przedsi?biorstwami bankami oraz rynkiem finansowym potrafi korzysta? z us?ug finansowych (w tym szczegRozumie potrzeb? i konieczno?? permanentnego dokszta?cania si? (uczenia si?) przez ca?e ?ycieMa zdolno?? porz?dkowania wykonywanych zada? wed?ug stopnia ich wa?no?ci z punktu widzenia realizacji celu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bojańczyk
Prowadzący grup: Mirosław Bojańczyk, Dorota Nejman, Renata Sokołowska, Aneta Stańczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.