Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB5SP04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zaj?? jest zapoznanie student

Pełny opis:

Celem zaj?? jest zapoznanie student

Literatura:

Diniejko Andrzej. Introduction to the Study of Literature and Film in English. Warszawa: Zak?ad Graficzny UW 2010 lub e-book 2015.1. Burgess Anthony: English Literature Longman 1974.

2. Drabble Margaret: The Oxford Companion to English Literature

OUP 1985.

3. Kermode F. et al. ed. Oxford Anthology of English LiteratureInternet

Efekty uczenia się:

Ma podstawow? wiedz? o systemie rachunkowo?ci jego funkcjach rodzajach zasadach i technikach rachunkowo?ci metodach ustalania wyniku finansowego sprawozdawczo?ci organizacjiMa umiej?tno?? stosowania zasad rachunkowo?ci ksi?gowania i sporz?dzania sprawozda? finansowych wykorzystywania wiedzy rachunkowej w decyzjach operacyjnych i strategicznych organizacjiMa zdolno?? porz?dkowania wykonywanych zada? wed?ug stopnia ich wa?no?ci z punktu widzenia realizacji celuPotrafi rozpoznawa? problemy zwi?zane z wykonywaniem zawodu specjalisty z zakresu zarz?dzania

Metody i kryteria oceniania:

30% - wyg?oszenie 1 prezentacji na temat tw

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Antczak
Prowadzący grup: Joanna Antczak, Monika Chodoń, Katarzyna Orzechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)