Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PDW2: Inżynieria finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNM3SPMN-PDW2-Z18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PDW2: Inżynieria finansowa
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem tego wykładu jest przygotowanie kadr dla Polski w obszarze inżynierii finansowej aby Polska wreszcie zaistniała na mapie Europy w kategorii państw stosujących podstawowe instrumenty pochodne . Zarządom polskich korporacji potrzebna jest wiedza na temat zabezpieczania się przed ryzykiem spadku kursów ich akcji, w postaci hedgingu za pomocą odpowiednio skonstruowanego portfela papierów wartościowych. Każdy inwestor (fundusze inwestycyjne, Skarb Państwa, spółki giełdowe) będą zarabiać na spadkach kursów akcji spółek giełdowych jeśli będą potrafili. Studenci którzy wybiorą ten wykład staną się w Polsce pierwszymi inżynierami finansowymi. W inżynierii finansowej chodzi o tworzenie portfeli replikujących pożądane, a nieobecne na rynku kapitałowym, instrumenty, których zaletą jest to iż rekompensują firmom spadki kursów akcji danej firmy na giełdzie. Studenci zapoznają w przystępny sposób ze wzorem Blacka-Scholesa, za który jego twórcy otrzymali nagrodę Nobla w 1997 roku.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna się od prezentacji podstawowych pojęć rynku finansowego w ujęciu statycznym, to znaczy, zakładamy że cała aktywność gospodarcza (praca, konsumpcja, handel) ma miejsce dziś o godz. powiedzmy o 9:00 rano oraz „jutro” też o 9:00 rano. Taki model gospodarki, choć uproszczony, jest w znacznym stopniu adekwatny dla funduszy inwestycyjnych które, w przeciwieństwie do „skalperów giełdowych”, nie dokonują wielokrotnych transakcji każdego dnia, lecz „od czasu do czasu”, na przykład, raz na miesiąc, raz na kwartał itp., czyli mówiąc obrazowo o godz. 9:00 rano dziś, a następnie o godz. 9:00 „jutro”.

Szczególnie dotyczy to funduszy inwestycyjnych, które „patrzą” na rynek kapitałowy przez pryzmat długich horyzontów inwestycyjnych. W całej książce będziemy przyjmować ten statyczny model rynku kapitałowego (static hedging). W Rozdz. 1.1 w bardzo przystępny sposób omawiamy hedging, czyli jak "osłaniać" ryzykowne pozycje na rynku kapitałowym aby nie ponieść straty finansowej, podczas gdy wszyscy inni uczestnicy rynku (nie stosujący hedgingu) tracą pieniądze przy spadkach kursów akcji i innych papierów wartościowych, które zawsze będą utożsamiane z wektorami, co bardzo ułatwi ich analizowanie.

W rozdz. 2 przedstawimy pojęcie arbitrażu typu A i typu B. Będzie się ono znacznie różnić od pojęcia arbitrażu z Wikipedii gdzie zostało znacznie strywializowane. Arbitraż stosowany jest przez fundusze hedgingowe (FH); poniżej ilość FH w danym kraju w nawiasie : Wielka Brytania (408); Niemcy (43); Szwajcaria (241); Włochy (52); Szwecja (49); Luksemburg (20); Francja (38); Hiszpania (17); Holandia (52); Norwegia (14). Polska ma 0 funduszy, ale od grudnia 2014 roku pojawiły się fundusze podobne do hedgingowych o nazwie "fundusze absolutnej stopy zwrotu", które dzięki stosowaniu opcji finansowych oraz krótkiej sprzedaży niemalże gwarantują dodatnią stopę zwrotu bez względu na pesymizm czy optymizm na rynkach kapitałowych. Moim celem jest skontaktowanie studentów z jednym takim funduszem, być może poprzez staż.

Omówiona zostanie metodologia przeprowadzania niearbitrażowej wyceny dowolnych Dostępnych na rynku lub nie) instrumentów finansowych, pod warunkiem że rynek finansowy nie dopuszcza arbitrażu. Główną rolę odegra tu "twierdzenie o arbitrażu" które podaje warunki konieczne i wystarczające na to aby rynek nie dopuszczał arbitrażu. Rozwiązane zostanie wiele przykładów (wycen instrumentów finansowych) aby każdy student w 100% zrozumiał wykładaną teorię.

Na przykładzie spółki KGHM, której kurs akcji spadł z poziomu 126,45 zł w kwietniu 2015 roku do 57,50 zł w styczniu 2016 roku i pozostawał mniej więcej na tak niskim poziomie aż do 15 maja 2016 roku kiedy to osiągnął poziom 60,31 zł pokazujemy jak łatwo można było zarobić kwoty równe tym spadkom rzędu 1 mld zł. Zarobić mogła sama firma KGHM, jak również każdy inwestor, np. Skarb Państwa. Z braku potrzebnej wiedzy na temat inżynierii finansowej nikt w Polsce nie zarobił nic.

W końcowej części wykładu demonstrujemy że aby osiągnąć powyższe cele, nie musimy wcale wchodzić w krótką pozycję na akcjach KGHM gdyż w zupełności wystarczą opcje kuona i sprzedaży akcji KGHM.

Literatura:

1. Leszek Zaremba, Inżynieria Finansowa na Rynkach Zupełnych i Niezupełnych (150 stron), 2018

2. Leszek Zaremba, Portfolios which compensate lower share prices without short sale of shares, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Vistula, Vol. 56, No.5 (2017), 97-109

3. Leszek Zaremba, Inżynieria finansowa na rynkach niezupełnych, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Vol. 53, No.3 (2017) 117-129.

4. Leszek Zaremba, Inżynieria finansowa na rynkach zupełnych Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Vol. 46, No.4 (2015), 101-115

Efekty uczenia się:

Po pozytywnym zaliczeniu tego wykładu student będzie mógł pracować w funduszach inwestycyjnych, działach finansowych korporacji, w działach ryzyka finansowego, na giełdach (GPW w Warszawie oraz giełdach towarowych). dodatkowo, będzie potrafił pisać artykuły do gazet na temat inżynierii finansowej oraz prowadzić popularny blog na ten temat.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą mieli 2 prace domowe (początek listopada i początek grudnia) odpowiadając na pytania bardzo podobne do tych które zostaną wcześniej omówione i rozwiązane w sali wykładowej. Każdy z tych 2 sprawdzianów będzie punktowany po 30% końcowej oceny. Ostatni (trzeci) sprawdzian będzie pisany w sali w trakcie sesji egzaminacyjnej. Potencjalne pytania (20) będą znane z wyprzedzeniem. Na tym sprawdzianie będą losowane 3-4 pytania do rozwiązania.

Na wykładzie pokażemy jak na polskim rynku finansowym można przepro- wadzać arbitraż typu B mając dostępne opcje kupna i sprzedaży akcji KGHM.

Praktyki zawodowe:

Wykładowca poczyni starania aby studenci zetknęli się z funduszem absolutnej stopy zwrotu poprzez staż lub w inny sposób.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Zaremba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)