Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy turystyki i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PHB2NP18PH-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy turystyki i rekreacji
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie historii podróży, rozwoju infrastruktury turystycznej, podstawowych trendów w turystyce i uwarunkowań rozwoju turystyki. Formy ruchu trystycznego i informacje o międzynarodowym ruchu turystycznym infrastrukturze i atrakcjach turystycznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy o historii podróży i rozwoju infrastruktury turystycznej oraz informacji o obecnych i przyszłych trendach w rozwoju turystyki. Ważym celem jest także nabycie umiejętności znalezienia dostępu do niezbędnej wiedzy w zakresie turystyki i specjalności pokrewnych i kompetencji w nawiązywania kontaktów z kompetentnymi informatorami i ekspertami w zakresie wiedzy o turystyce i specjalnościach pokrewnych i wspólnego rozwiązywania napotkanych problemów.

Poza podstawowymi informacjami z historii turystyki i hotelarstwa sudent powinien posiąść wiedzę na temat trendów i ich podstawowych konsekwencji dla turystyki w I połowie XXI wieku.

Na podstawie wykładów i dyskusji oraz otrzmanych materiałów do pracy w domu student powinien poznać potrzeby i motywy uprawiania trystyki, sklasyfikować zjawiska turystyczne. Powinien orientować się ogólnie w światowym ruchu turystycznym, infrastrukturze turystycznej (baza noclegowa, środki transportu itp).

W rezultacie studiów student powinien umieć efektywnie poszukiwać odpowiedzi na pytania związane z podróżami i turystyą oraz rozwiązań problemów związanych z przedmiotem.

Literatura:

1. Władysław W. Gaworecki, „Turystyka”, PWE, W-wa (kolejne wydania),

2. Włodzimierz Kurek (red.), „Turystyka”, PWN Wydawnictwo Naukowe,

W-wa 2007

3. „UNWTO Tourism Highlights”, 2018 Edition

Efekty uczenia się:

W rezultacie studiów student powinien umieć efektywnie poszukiwać odpowiedzi na pytania związane z podróżami i turystyką oraz rozwiązań problemów związanych z przedmiotem. Powinien być zdolny do formułowania i przedstawiania sądó w sprawach związanych z turystyką i rekreacją.

Powinien znać i rozumieć środowiskowe, historyczne, społeczno-kulturowe oraz gospodarcze uwarunkowania rozwoju turystyki jako aktywności indywidualnej i społecznej współczesnego człowieka. Powinien mieć także podstawową wiedzę oatrakcjach turystycznych i infrastrukturze turystycznej na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie test na zakończenie zajęć, uzupełnenie będzie aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pablo De La Fuente, Mirosław Nalazek
Prowadzący grup: Krzysztof Łopaciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Łopaciński
Prowadzący grup: Krzysztof Łopaciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)