Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium lic. 1 Finanse i rachunkowść

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: S-FAB5SP01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium lic. 1 Finanse i rachunkowść
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy w celu podejmowanie decyzji bieżących i strategicznych w przedsiębiorstwie , wyrobienie umiejętności zarządzania składnikami majątku, rozumienie występowania ryzyka w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu , wiedza na temat możliwości kształtowania struktury kapitału i jej wpływu na decyzje inwestycyjne

Pełny opis:

Zdobycie wiedzy w celu podejmowanie decyzji bieżących i strategicznych w przedsiębiorstwie , wyrobienie umiejętności zarządzania składnikami majątku, rozumienie występowania ryzyka w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu , wiedza na temat możliwości kształtowania struktury kapitału i jej wpływu na decyzje inwestycyjne

Literatura:

1. Bojańczyk M. Finanse przedsiębiorstwa, wydawnictwo: SGH, 2012, wydanie I

2. M. Dynus, B. Kołosowska, P. Preysz Kwinto , Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zbiór zadań , wyd Wydawnictwo: Tnoik Toruń, 2006

3. Kotowska B. Wyszkowska-Kaniewska O. Uziębło A., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przykłady zadania i rozwiązania wydawnictwo: CEDEWU, 2013, wydanie III

4. Dynus M. Kołosowska B. Prewysz-Kwinto P, .Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wydawnictwo: TNOIK, 2005, wydanie I

5. Agnieszka Tłaczała, Grzegorz Gołębiowski, Analiza finansowa w teorii i praktyce

Wydawnictwo: DIFIN, 2009

6. Czekaj , Dresler , Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN Warszawa 2008

7. Gruszecki T. , Współczesne teorie przedsiębiorstwa , PWN, W-wa 2002

8. Noga A. , Teorie przedsiębiorstw ,wydawnictwo PWE, Warszawa, wydanie 2009 r.

9. Noga A. , Makroekonomia a przedsiębiorczość, LAM WSUiB, Warszawa 2000 r

10. M. Porter ,Przewaga konkurencyjna , Osiąganie I utrzymywanie lepszych wyników, One Pres 2006

1. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Harvard Business Review, Helion, grudzień 2004

2. Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, Helion, wrzesień 2003

3. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw , Harvard Business Review, Helion, wrzesień 2003

4. Podejmowanie właściwych decyzji, Harvard Business Review, Helion, wrzesień 1998

5. Doskonalenie strategii , Harvard Business Review, Helion, 2002

6. M. Porter ,Przewaga konkurencyjna , Osiąganie I utrzymywanie lepszych wyników, One pres 2006

7. M Gerber, Mit przedsiębiorczości , Dlaczego większość małych firm upada i jak temu zaradzić, MT Biznes, Lódź 2007

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę na temat szczególnej roli finansów przedsiębiorstw w systemie finansowym, w szczególności w zakresie wiedzy n.t. celów działania przedsiębiorstw i roli przedsiębiorstw w gospodarce oraz we wzroście gospodarczym a także zna podstawowe teorie przedsiębiorstw i teorie finansowania przedsiębiorstw, modele zarządzania zapasami, modele zarządzania gotówką . 2Posiada wiedzę pogłębioną na temat warunków zakładania firm (procedury wpisu do EDG) ich sprawozdawczości , systemie rachunkowości , technikach i metodach ustalania wyniku finansowego a także restrukturyzacji firm. 3Zna podstawowe metody planowania działalności i oceny efektywności inwestycji w firmie oraz określania wartościPosiada umiejętność określenia kosztu kapitału własnego i obcego jak też średniego ważonego kosztu kapitału, badania struktury kapitału i jej wpływu na wartość firmy Posiada umiejętność obliczania dźwigni operacyjnej i finansowej oraz kapitału pracującego i zapotrzebowania na kapitał pracujący i na tej podstawie potrafi poznawać wykorzystanie wiedzy rachunkowej w decyzjach operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwaUmie wyjaśniać pojęcia związane z finansami przedsiębiorstw oraz oceniać efektywność podejmowanych inwestycji na podstawie analizy gospodarki finansowej podmiotu gospodarczego Potrafi rozpoznawać problemy związane z prowadzeniem finansów przedsiębiorstwa i roli specjalisty d.s. controllingu Wykazuje umiejętność współdziałania w zespole poprzez przygotowanie prezentacji, pełniąc rolę przywódczą i nadzorczą , jak też wykonawczą z podziałem ról w grupie, mając świadomość odpowiedzialności swojego udziału.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie prezentacji dotyczącej wyjaśnienia pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz prezentacji recenzji publikacji z Harvard Business Review a także dyskusji n.t. innowacyjności firm polskich 50%

sprawdziany i zadania oraz pytania z części wykładowej - 50 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Bojańczyk, Maria Gasińska, Juliusz Kotyński, Ryszard Michalski, Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Bojańczyk, Maria Gasińska, Juliusz Kotyński, Ryszard Michalski, Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)