Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BA Seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: S-TRB5SE07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BA Seminar
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności komunikacyjnych na poziomie średniozaawansowanym (B1), z uwzględnieniem autentycznych danych. Główny nacisk położony będzie na rozbudowanie słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie umiejętności recepcyjnych i produkcyjnych w sytuacjach określonych tematyką poszczególnych zajęć.

Pełny opis:

Nabycie umiejętności komunikacyjnych na poziomie średniozaawansowanym (B1), z uwzględnieniem autentycznych danych. Główny nacisk położony będzie na rozbudowanie słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie umiejętności recepcyjnych i produkcyjnych w sytuacjach określonych tematyką poszczególnych zajęć.

Literatura:

Im dalej w las tym więcej drzew IKO 2011 Podstawy turystyki Barbara Cymańska-Garbowska, Barbara Steblik-Wlaźlak, 2011

Materiały z internetu Materiały własne, prezentacje Power Point, nagrania audio, płyty DVD

Efekty uczenia się:

Orientuje się w terminologii branżowej na poziomie średniozaawansowanym i potrafi wypowiadać się w typowych sytuacjach związanych z życiem codziennym pracą w turystyce, określonych w ramach treści kształcenia.Poprawnie używa struktur gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym oraz dokonuje analizy błędów .Ma podstawową wiedzę na temat zasad pisania tekstów naukowych, korzystania z materiałów źródłowych, poprawnego analizowania badanych problemów i poprawnego wnioskowania, zna reguły korzystania z cudzych utworów, w tym z zasobów internetowychZna i rozumie społeczno-kulturowe i historyczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji jako aktywności indywidualnej i społecznej współczesnego człowieka Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów na temat wybranych problemów z zakresu turystyki i rekreacji w języku polskim, jak i obcym (angielskim)Potrafi przygotować pracę pisemną w języku angielskim i polskim jako obcym dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu turystyki i rekreacji z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnorodnych źródeł. Ma umiejętności językowe w zakresie turystyki i rekreacji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego potrafi komunikować się z otoczeniem w języku obcymRozumie potrzebę i konieczność permanentnego dokształcania się (uczenia się) przez całe życie. Rozumie, że wiedza i umiejętności nabyte w okresie studiów szybko się starzeją, dlatego uznaje potrzebę doskonalenia i poszerzania nabytej w trakcie studiów wiedzy i osiągniętych kwalifikacji. Ma zdolność porządkowania wykonywanych zadań według stopnia ich ważności z punktu widzenia realizacji założonego celu.Rozumie potrzebę komunikowania się w środowisku międzykulturowym związaną z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki i rekreacji Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w działalności zawodowej oraz w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

1. 30% aktywna obecność na zajęciach

2. 15% przygotowanie do zajęć (wyznaczona praca własna studenta)

3. 15% prezentacje

4. 40% kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Latek, Adam Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Latek, Adam Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Drozdowska, Michał Koskowski, Mirosław Nalazek, Ewa Springer-Kakiet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)