Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp.R - Zaawansowana rachunkowość finansowa-spec: Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Sp-FAM3SP05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sp.R - Zaawansowana rachunkowość finansowa-spec: Rachunkowość
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowych. Przedstawienie sposobu funkcjonowania systemu ewidencji operacji gospodarczych w tym wyceny bilansowej składników bilansu przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości. Sporządzanie poszczególnych sprawozdań finansowych. Ukazanie znaczenia polityki rachunkowości w poszczególnych jednostkach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowych. Przedstawienie sposobu funkcjonowania systemu ewidencji operacji gospodarczych w tym wyceny bilansowej składników bilansu przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości. Sporządzanie poszczególnych sprawozdań finansowych. Ukazanie znaczenia polityki rachunkowości w poszczególnych jednostkach.

Literatura:

Walińska E. (red), Rachunkowość finansowa, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2010

Åšwiderska G., Więcława W. (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2012

Jarugowa A. (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości KSR-MSSF, podatki, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o., Gdańsk 2009

Gos W., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2006

Materiały statystyczne, regulacje prawne.

Efekty uczenia się:

Zna poszerzoną terminologię z dziedziny finansów i rachunkowości , wie jak wykorzystywać tę wiedzę w dyskusjach i analizach.Ma pogłębioną wiedzę w zakresie prowadzenia badań , technikach w dziedzinie finansów i rachunkowości a w szczególności o technikach badawczych wykorzystujących analizę i źródła danych różnych podmiotów niefinansowych i finansowych.Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości w finansach przedsiębiorstw.Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji oraz wybranych kategorii więzi z zakresu finansów i rachunkowości oraz o ich historycznej ewolucji.Potrafi przygotować wypowiedź (pisemną, ustną) dotyczącą zakresu przedmiotowego wybranej specjalności, wykorzystując odpowiednie źródła (w tym obcojęzyczne ).Wykazuje umiejętność posługiwania się instrumentami informatycznymi i internetowymi w celu przygotowania wystąpień i opracowań. Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach , rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenie procedury rozstrzygnięć w tym zakresie.Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w nich różne role.Potrafi zadawać trudne pytania i stawiać czoła trudnym problemom i wyzwaniom.Postępuje w sposób etyczny i stara się wypełniać zobowiązania i zadania uczelniane w sposób wzorowy.Potrafi założyć własną działalność gospodarczą

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa (pytania otwarte problemowe) 60% esej 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)