Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB2SP04TR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja rekreacji
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw hotelarstwa i gastronomii, wyrobienie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poszerzenie kompetencji społecznych i personalnych niezbędnych do przygotowania absolwenta do zadał zawodowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw hotelarstwa i gastronomii, wyrobienie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz poszerzenie kompetencji społecznych i personalnych niezbędnych do przygotowania absolwenta do zadał zawodowych.

Literatura:

1. Butowski L. Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne Wy?sza Szko?a Spo?eczno-Przyrodnicza Lublin 2007.

2. Zawistowska H. D?bski M. G1. Ustawa z dnia 4 wrze?nia 1997 r. o dzia?ach administracji rz?dowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 743 z pKomputer rzutnik dost?p do Internetu.

Efekty uczenia się:

Ma podstawow? wiedz? na temat nauk o zarz?dzaniu w szczegPotrafi wykorzysta? w pracy zawodowej hotelarza znajomo?? powi?za? i wspRozumie ?e wiedza i umiej?tno?ci nabyte w okresie studi

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie egzaminu minimalnie na ocenę dostateczną

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-16 - 2016-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kalecińska
Prowadzący grup: Joanna Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)