Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka pieniężna strefy EURO (PDW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W-PoPiEU-NLP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka pieniężna strefy EURO (PDW)
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Ryszard Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Przedmiot do wyboru: Polityka pieniężna Strefy Euro

Prowadzący: dr hab. Ryszard Michalski

Wymagania wstępne:

Ekonomia – kurs podstawowy, Rynki finansowe – wprowadzenie, Makroekonomia, Statystyka - wprowadzenie

Cele przedmiotu:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnie prowadzoną polityką pieniężną, zwłaszcza w Unii Europejskiej (strefie euro) poprzez: a/ dostarczenie wiedzy o sposobie i środkach tworzenia oraz kontroli podaży pieniądza, b/ wyjaśnienie relacji pomiędzy rynkiem międzybankowym i resztą rynku pieniężnego, c/ pokazanie działań unijnych na polu integracji monetarnej i przezwyciężania kryzysu lat 2010-2013, d/ przygotowanie do ewentualnej pracy w bankowości.

Treści kształcenia:

1. Polityka pieniężna jako element polityki gospodarczej

a/ Pojęcie policy mix. Współpraca między rządem i bankiem centralnym

b/ Niezależność banku centralnego

c/ Funkcjonowanie rynku pieniężnego (uczestnicy, rola rynku międzybankowego)

d/ Polityka pieniężna oparta na zasadach albo dyskrecjonalna. Reguła Taylora

e/ Specyfika polityki kursowej

2. Instytucjonalne ramy polityki pieniężnej

3. Alternatywne strategie polityki pieniężnej

• Polityka celu monetarnego

• Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego

• Polityka celu kursowego

• Strategie mieszane (eklektyczne lub hybrydowe)

4. Wiodące banki centralne świata. Różnice polityki pieniężnej krajów

rozwiniętych i rozwijających się/wschodzących rynków

5. Bankowość centralna Unii Europejskiej

a/ Mandaty Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Eurosystemu

b/ Architektura europejskiego nadzoru finansowego

c/ Decydująca rola Europejskiego Banku Centralnego (EBC)

d/ Organy decyzyjne Europejskiego Banku Centralnego

6. Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego

a/ Średniookresowa orientacja polityki pieniężnej EBC

b/ Kanały transmisji polityki pieniężnej

c/ Pojęcie stabilności cen

d/ Analizy ekonomiczna i monetarna jako dwa filary strategii EBC

e/ Sprawozdawanie i przejrzystość

7. Polityka pieniężna w Unii Europejskiej

a/ Ramy operacyjne Eurosystemu. Rezerwy obowiązkowe. Operacje otwartego rynku. Operacje na koniec dnia

b/ Niezależne polityki pieniężne państw nienależących do strefy euro

8. Integracja walutowa w Unii Europejskiej

a/ Dziedzictwo Europejskiego Systemu Walutowego (1090-1998)

b/ Unia Europejska jako optymalny obszar walutowy

c/ Trzy etapy Unii Gospodarczej i Walutowej

d/ Poszerzanie strefy euro. Międzynarodowa rola wspólnej waluty europejskiej

e/ 2010-2013 – kryzys euro czy Unii Gospodarczej i Walutowej?

9. Ocena polityki pieniężnej UE po roku 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)