Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB1NP14EC-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Definicja ekonomii, mikro – i makroekonomia

2. Potrzeby, zasoby i zdolności wytwórcę społeczeństwa. Dylematy dobrobytu ekonomicznego i społecznego. Ograniczoność zasobów. Problem wyboru. Koszt alternatywny.

3. Rola ekonomiczna państwa.

4. Podmioty gospodarki rynkowej – gospodarstwa domowe i rolne, przedsiębiorstwa, instytucje państwowe

5. Zachowania konsumenta na rynku

6. Konsument

7. Zachowania konsumenta

8. Rynek i jego rodzaje.

9. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa

10. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na poszczególnych rynkach

11. Dochód narodowy. Produkt krajowy brutto. Metody liczenia krajowego produktu brutto i dochodu narodowego

12. Pieniądz – ewolucja i funkcje. Czynniki wpływające na popyt i podaż pieniądza

13. Handel zagraniczny- historia i teraźniejszość.

Pełny opis:

1. Definicja ekonomii, mikro – i makroekonomia – historia, współczesne ujęcie przedmiotu ekonomia

2. Główne problemy ekonomii. Potrzeby, zasoby i zdolności wytwórcę społeczeństwa. Dylematy dobrobytu ekonomicznego i społecznego. Ograniczoność zasobów. Problem wyboru. Koszt alternatywny. 2h c.)

3. Rola ekonomiczna państwa. Interes publiczny, a interes prywatny. Państwo a kapitał ludzki.

4. Podmioty gospodarki rynkowej – gospodarstwa domowe i rolne, przedsiębiorstwa, instytucje państwowe

5. Zachowania konsumenta na rynku dóbr i usług. Czynniki kształtujące popyt, zależność między popytem, a ceną. Wpływ ceny na podaż. Funkcje ceny w gospodarce rynkowej. Elastyczność dochodowa.

6. Konsument: krzywa obojętności konsumenta, równowaga konsumenta. Optymalizacja czasu pracy i czasu wolnego.

7. Zachowania konsumenta

8. Rynek i jego rodzaje. Podstawowe funkcje rynku. Rynek monopolu pełnego, rynek konkurencji monopolistycznej, rynek oligopolu klasycznego

9. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa: funkcje produkcji i funkcje kosztów krótkookresowe i długookresowe; funkcje utargów; wyznaczanie poziomu produkcji; krótkookresowe i długookresowe decyzje przedsiębiorstwa będącego w optimum ekonomicznym

10. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na poszczególnych rynkach niedoskonale konkurencyjnych. Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa sektora państwowego i prywatnego – omówienie zagadnień

11. Dochód narodowy. Produkt krajowy brutto. Metody liczenia krajowego produktu brutto i dochodu narodowego

12. Pieniądz – ewolucja i funkcje. Czynniki wpływające na popyt i podaż pieniądza

13. Handel zagraniczny- historia i teraźniejszość.

Literatura:

Mankiw G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

Czarny B. Podstawy ekonomii PWE 1998

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., t.1 Mikroekonomia; t.2 Makroekonomia, PWE 2007

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, wyd. IV, Warszawa 2018

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca kontrola rozumienia zagadnień omawianych na zajęciach, dwa sprawdziany śród-semestralne oraz test końcowy (lub

prezentacje projektów)

Składowe oceny:

Kolokwium na ostatnich zajęciach – 100%

Obecność na wykładach + aktywność - może podwyższyć ocenę o 0,5 lub więcej (uznaniowo)

Zasady oceniania kolokwium:

50% - 59% - ocena 3

60% - 69% - ocena 3,5

70% - 79% - ocena 4

80% - 89% - ocena 4,5

90 – 100% - ocena 5

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dudek
Prowadzący grup: Agnieszka Tekień, Agata Wancio, Wioletta Wieszczycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Wancio
Prowadzący grup: Agata Wancio, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Wieszczycka
Prowadzący grup: Wioletta Wieszczycka, Zdzisław Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

Ogólnoakademicki

Tryb prowadzenia:

Zajęcia prowadzone z użyciem notebooka i rzutnika multimedialnego.

Materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę.

Wymagania (lista przedmiotów):

Znajomość ekonomii wyniesiona ze szkoły średniej.

Założenia (lista przedmiotów):

Znajomość ekonomii wyniesiona ze szkoły średniej.

Skrócony opis:

1. Ekonomia jako nauka o gospodarce

2. Kategorie analizy rynku produktu

3. Doskonale konkurencyjny rynek produktu

4. Niedoskonale konkurencyjne rynki produktu

5. Interwencje państwa na rynku produktu– cele, koszty i skutki. Cena minimalna, cena maksymalna, podatek pośredni

6. Wielkość produkcji krajowej jako podstawowa kategoria makroekonomiczna. Produkt krajowy brutto jako miara wielkości

produkcji krajowej. Fluktuacja realnej wielkości produkcji krajowej (wzrost gospodarczy, recesja gospodarcza, stagnacja

gospodarcza)

7. Wielkość popytu globalnego. Konsumpcja prywatna, inwestycje przedsiębiorstw, wydatki państwa na produkty, saldo bilansu

handlu zagranicznego

8. Bieżące oszczędności krajowe. Rynkowa stopa procentowa jako cena oszczędności

9. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. Rodzaje pieniądza we współczesnej gospodarce (pieniądz gotówkowy, pieniądz bankowy). Bank centralny i banki komercyjne

10. Inflacja

11. Bezrobocie

12. Budżet państwa

13. Bilans płatniczy gospodarki. Kurs walutowy i jego zmienność. Nominalny kurs walutowy, kurs oparty na parytecie siły

nabywczej

Pełny opis:

1. Ekonomia jako nauka o gospodarce

2. Kategorie analizy rynku produktu

3. Doskonale konkurencyjny rynek produktu

4. Niedoskonale konkurencyjne rynki produktu

5. Interwencje państwa na rynku produktu– cele, koszty i skutki. Cena minimalna, cena maksymalna, podatek pośredni

6. Wielkość produkcji krajowej jako podstawowa kategoria makroekonomiczna. Produkt krajowy brutto jako miara wielkości

produkcji krajowej. Fluktuacja realnej wielkości produkcji krajowej (wzrost gospodarczy, recesja gospodarcza, stagnacja

gospodarcza)

7. Wielkość popytu globalnego. Konsumpcja prywatna, inwestycje przedsiębiorstw, wydatki państwa na produkty, saldo bilansu

handlu zagranicznego

8. Bieżące oszczędności krajowe. Rynkowa stopa procentowa jako cena oszczędności

9. Pieniądz i jego funkcje w gospodarce. Rodzaje pieniądza we współczesnej gospodarce (pieniądz gotówkowy, pieniądz bankowy). Bank centralny i banki komercyjne

10. Inflacja

11. Bezrobocie

12. Budżet państwa

13. Bilans płatniczy gospodarki. Kurs walutowy i jego zmienność. Nominalny kurs walutowy, kurs oparty na parytecie siły

nabywczej

Literatura:

Mankiw G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

Czarny B. Podstawy ekonomii PWE 1998

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., t.1 Mikroekonomia; t.2 Makroekonomia, PWE 2007

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, wyd. IV, Warszawa 2018

Uwagi:

n/a

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)