Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB3NP12EC-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem jest zaznajomienie słuchaczy ze sposobami finansowania działalności gospodarczej w Polsce, w rezultacie czego, słuchacz będzie potrafił wybrać najdogodniejsze źródło finansowania przedsiębiorstwa dla odpowiedniej jego wielkości. Pozna również programy wsparcia dla przedsiębiorców i instytucje wspierające a także nauczy się przygotowywać materiały na temat finansowania przedsiębiorstw niezbędne do prowadzenia badań naukowych , referatu oraz przygotowania profesjonalnej prezentacji.

Pełny opis:

Celem jest zaznajomienie słuchaczy ze sposobami finansowania działalności gospodarczej w Polsce, w rezultacie czego, słuchacz będzie potrafił wybrać najdogodniejsze źródło finansowania przedsiębiorstwa dla odpowiedniej jego wielkości. Pozna również programy wsparcia dla przedsiębiorców i instytucje wspierające a także nauczy się przygotowywać materiały na temat finansowania przedsiębiorstw niezbędne do prowadzenia badań naukowych , referatu oraz przygotowania profesjonalnej prezentacji.

Literatura:

1. Duliniec A. FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA STRATEGIE I INSTRUMENTY, wydawnictwo: PWE, 2011, wydanie II

2. Skowronek ,Mielczarek, MSP, Ã…ęródła finansowania ,C.H.Beck Warszawa, 2005

3. BARTKOWIAK B. FLEJTERSKI ST. PLUSKOTA P FUNDUSZE I USŁUGI POŻYCZKOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ÅšREDNICH PRZEDSIĘB..wydawnictwo: DIFIN, 2006, I

4. RYTKO P., ZARZĄDZANIE KREDYTEM HANDLOWYM W MAŁYCH I ÅšREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH wydawnictwo: DIFIN, 2009, I

5. Heropolitańska I., Kawaler P., Kozioł A., Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, 2000 Twigger wydanie: II,

6. Gołda M., Leasing ,2003 Difin wydanie: II,

7. KORNACKI J.,LEASING 2013 WEDŁUG MSR MSSF KSR UOR I PODATKÓW DOCHODOWYCH, wydawnictwo: OFIC.PRAWA POLSKIEGO, 2013, wydanie I

8. CICIRKO T. KARMAŃSKA A. RUSSEL P., DETERMINANTY ROZWOJU TRANSAKCJI LEASINGOWYCH W POLSCE

6. Ickiewicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001,

7. Grzywacz J. Okońska A. Venture Capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw , SGH , Warszawa 2005

8. Pruchnicka-Garbias Izabela, Szelągowska Anna, Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006

9. Kreczmańska-Gigol Katarzyna, Faktoring w Polsce 2010, analiza, rynek, perspektywy, Wyd. Difin, Warszawa 2010

10. Ziółkowska M.J. FRANCZYZA NOWOCZESNY MODEL ROZWOJU BIZNESU, wydawnictwo: CEDEWU, 2014, wydanie III

1. Raporty UOKIK

2. Raporty PARP

3. Raporty o stanie finansowym państwa, Instytut Finansów

4. Opracowania GUS

5. Opracowania Związku Polskiego leasingu www.leasing.org.pl/

6. Polski Związek Faktorów , www. factoring .pl

7. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych www.psik.org.pl

8. Opracowania Fundacji Lewiatan

9. Raporty Fundacji Kronenberga

Efekty uczenia się:

Pogłębiona wiedza z zakresu wybranej specjalności, która umożliwia napisanie pracy dyplomowej na kierunku finanse i rachunkowość. 1. Rozróżnia działalności gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorstwa i identyfikuje ryzyko związane z finansowaniem tych działalności2 Opisuje cechy charakterystyczne dla różnych form finansowania 3. Rozumie konieczność doboru różnorodnych źródeł finansowania i budowy strategii finansowania działalnościStudent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce gospodarczej, przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej

1.Porównuje różne źródła finansowania i opisuje ich wady i zalety

2.Ocenia koszt zastosowania poszczególnych źródeł finansowania i ocenia i porównuje oferty rynkowe w zakresie źródeł finansowania 3.Potrafi wyszukać dane statystyczne n.t. wykorzystania źródeł finansowania oraz je ocenić.

4. Nabywa umiejętność dyskusji i oceny referatu oraz prezentacji poprzez zapoznanie się z kryteriami oceny

Zdolność pogłębiania wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie trwania studiów, w tym

Instruuje i udziela porad konsultingowych w zakresie możliwości finansowania działalności

Przygotowuje profesjonalne referaty i prezentacje na temat źródeł finansowania w zespołach badawczych, współpracując w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium kończy się zaliczeniem na stopień na podstawie referatu i prezentacji grupowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dudek, Barbara Sawicz
Prowadzący grup: Magdalena Rybicka, Barbara Sawicz, Agnieszka Tekień, Wioletta Wieszczycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Wancio
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski, Agata Wancio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Malinowski
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)