Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: JJB1NP003JJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Kierunek-FiR-FPT
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Założenia (opisowo):

Student dysponuje podstawową wiedzą ekonomiczną wyniesioną ze szkoły średniej, wskazana znajomość matematyki. Student posiada zdolność postrzegania przyczynowo - skutkowego oraz umiejętność

wykorzystywania wiedzy matematycznej. W zakresie kompetencji: student ma wyrobioną skłonność do ustawicznego kształcenia i poszerzania zdobytej już

wiedzy.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zagadnień ekonomii ukazujących sposób funkcjonowania współczesnej gospodarki. Celem jest również zdobycie wiedzy i umiejętności przez studenta pozwalających na rozumienie kategorii ekonomicznych; opis i interpretację zjawisk ekonomicznych; rozumienie znaczenia procesów gospodarczych;

wykorzystanie podstawowych narzędzi ekonomicznych do opisu realnych problemów ekonomicznych.

Pełny opis:

Wykład - treści programowe:

1. Przedmiot ekonomii, podstawowe pojęcia ekonomiczne

2. Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich

3. Własność i klasyfikacja własności

3. Rynek - istota, typy rynku (formy konkurencji)

4. Podstawowe elementy teorii popytu i podaży

5. Podstawy teorii zachowania konsumenta

6. Rola państwa w gospodarce. Zawodności rynku, zawodności państwa

7. Czynniki wzrostu gospodarczego

8. Cykl koniunkturalny

9. Gospodarka rynkowa a gospodarka centralnie planowana.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Milewski R., Kwiatkowski E. (2006): Podstawy ekonomii, PWN

2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., (2007): t.1 Mikroekonomia; t.2 Makroekonomia, PWE

3. Elementarne zagadnienia ekonomii ( red.) R.Milewski, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. W.Samecki, Wprowadzenie do ekonomiki, Wrocław 2005

2. P.Samuelson, Ekonomia, T.I, T.II, Warszawa Państwo i rynek. Obszary zawodności, U.Kalina - Prasznic (red), Wrocław 2011

3. Marciniak S. (2007): Makro- i mikroekonomia, PWN

4. Moroz (2005): Podstawy mikroekonomii, PWE

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna istotę podstawowego problemu ekonomicznego - rozumianego jako konieczność racjonalnego gospodarowania - w warunkach ograniczonych zasobów i nieograniczonych potrzeb,

- zna genezę ekonomii i metody badań ekonomicznych,

- potrafi wskazać i zdefiniować podstawowe kategorie

ekonomiczne,

Umiejętności:

- student ma umiejętność rozumienia znaczenia mechanizmu rynkowego w alokacji zasobów.

- wyjaśnia znaczenie teorii ekonomicznych dla decyzji konsumentów, producentów i państwa,

- Wykorzystuje teorie ekonomiczne do oceny racjonalności decyzji konsumentów, producentów i państwa.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość ważności gospodarowania czasem i zasobami, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, co pozwala skutecznie ekonomizować działania,

- ma świadomość istnienia kosztu alternatywnego (czyli "utraconych możliwości") dla każdego działania i konieczność wyboru "coś za coś"; wykazuje erudycję i zdolność do logicznego myślenia w interpretacji zjawisk ekonomicznych,

- ma świadomość umiejscowienia problemów ekonomicznych w szerszym kontekście, tj. prawnym, politycznym i społecznym, co decyduje o współzależności powyższych zjawisk,

- Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Efekty uczenia się uznaje się za osiągnięte, jeżeli student otrzymał oceny pozytywne ze wszystkich ocenianych form jego aktywności weryfikowanych wskazanymi wyżej metodami weryfikacji.

Ocena za przedmiot jest ustalana zgodnie z zasadą:

bardzo dobry: 4,75-5,0,

dobry plus: 4,5-4,74,

dobry: 4,0-4,49,

dostateczny plus: 3,5-3,99,

dostateczny: 3,0-3,49.

E - egzamin (ocena E) -90%

P – postawa na zajęciach, aktywność, obecność – 10%

Ocena = E x 0,9 + P x 0,1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład wspólny, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karpowicz
Prowadzący grup: Joanna Karpowicz, Monika Patrycy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład wspólny - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jaworska
Prowadzący grup: Joanna Jaworska, Monika Patrycy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jaworska
Prowadzący grup: Joanna Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jaworska
Prowadzący grup: Joanna Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)