Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB4NP06-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na problemy wielokulturowości współczesnego życia społeczno-gospodarczego, zapoznanie ich z istotą komunikacji międzykulturowej oraz podniesienie ich kompetencji kulturowych. Zwiększenie otwartości na kontakty z osobami wywodzącymi się z różnych kultur przezwyciężanie negatywnych stereotypów i uprzedzeł oraz wyrobienie postawy tolerancji, zwłaszcza w kontekście zarządzania organizacją.

Pełny opis:

Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na problemy wielokulturowości współczesnego życia społeczno-gospodarczego, zapoznanie ich z istotą komunikacji międzykulturowej oraz podniesienie ich kompetencji kulturowych. Zwiększenie otwartości na kontakty z osobami wywodzącymi się z różnych kultur przezwyciężanie negatywnych stereotypów i uprzedzeł oraz wyrobienie postawy tolerancji, zwłaszcza w kontekście zarządzania organizacją.

Literatura:

1.Goody J., Kradzież historii, Warszawa 2009

2, Bauman Z., Wspólnota, Kraków 2008

3. Burszta W.J., Antropologia kultury, Poznał 1998

4. Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, Warszawa 2007

5. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2007

6. Reynolds S., Valentin D., Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009

1. Burszta W.J., Kotwice pewności. Wojny kulturowe z pop nacjonalizmem w tle, Warszawa 2013.

2..Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczełstwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001

3.Miłosz Cz., Rodzinna Europa, Warszawa 1990.

4. Religia i kultura w globalizującym się świecie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, Kraków 1999

Materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Ma uporz?dkowan? wiedz? o istocie oraz wewn?trznych i zewn?trznych uwarunkowaniach zachowa? organizacyjnych postawach spo?ecznych i zachowaniach jednostek oraz grup spo?eczno-zawodowych w organizacji metodach i narz?dziach kszta?towania zachowa? organizacyjnych oraz komunikacji mi?dzykulturowej w organizacjiPosiada umiej?tno?? prezentowania w?asnych i cudzych pogl?dRozumie potrzeb? komunikowania si? w ?rodowisku (r

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja /maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach/

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie egzamin pisemny: esej na jeden z tematów związanych z problematyką zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Migdał, Andrzej Sztandera, Anna Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)