Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim - spec: Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNM3SP18MN-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim - spec: Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy: Zarządzanie 3 sem. PL ST mgr
Strona przedmiotu: http://usosweb.vistula.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=MNM3SP18MN-Z17
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Międzynarodowe Aspekty Zarządzania Kapitałem Ludzkim to zajęcia dotyczące aktualnych i ważnych zagadnień związanych z problematyką międzynarodowego zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach.

Pełny opis:

Międzynarodowe Aspekty Zarządzania Kapitałem Ludzkim to zajęcia dotyczące aktualnych i ważnych zagadnień związanych z problematyką międzynarodowego zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą kapitału ludzkiego we współczesnych organizacjach, które działają w środowisku międzynarodowym oraz przekazanie wiedzy z zakresu wybranych aspektów dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim w otoczeniu międzynarodowym, wskazując na większą złożoność procesów personalnych, co jest związane między innymi z czynnikami kulturowymi i różnorodnością.

W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia dotyczące zarówno pracowników jak i menedżerów pracujących w firmach międzynarodowych, czynników różnicujących kultury narodowe, problematyka dotycząca zarządzania międzykulturowego oraz ekspatriacji i repatriacji. Zajęcia pomogą studentom zrozumieć kluczowe problemy i główne wyzwania w obszarze zarządzania ludźmi, z którymi ma do czynienia organizacja działająca w środowisku międzynarodowym.

Treści kształcenia:

1. Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - globalizacja a zarządzanie zasobami ludzkimi. Międzynarodowe przedsiębiorstwo/korporacja a ZZL.

2. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcie. Cechy międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Nurty w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

3. Kategorie pracowników według koncepcji międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Modele przedsiębiorstw międzynarodowych a zarządzanie ludźmi.

4. Grupy menedżerów w firmach międzynarodowych. Kompetencje menedżerów międzynarodowych.

5.Menedżerowie międzynarodowi - przeciwdziałanie akulturacji - szkolenia. Działy HR w firmach międzynarodowych - modele.

6. Kultura organizacyjna a międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi.

7. Czynniki różnicujące kultury narodowe w kontekście międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi {G. Hofstede, R. Gesteland, E. Hall}.

8. Zjawiska związane z zarządzaniem międzykulturowym {szok kulturowy, kolizja

i luka kulturowa, wrażliwość kulturowa, zarządzanie różnorodnością}.

9. Ekspatriacja i repatriacja.

10. Wybrane aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi {pakiety wynagrodzeń w przedsiębiorstwach międzynarodowych, motywowanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych, czynniki i wyzwania mające wpływ na międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi}.

Literatura:

Literatura podstawowa (dostępna - http://libra.ibuk.pl:

1. Białas S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013 [cała książka; http://libra.ibuk.pl/book/71042].

2. Czaińska K., Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Wrocław 2013 [http://libra.ibuk.pl/book/144733].

3. Grzebyk M., Pierścieniak A., Filip P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014 [http://libra.ibuk.pl/book/145980].

4. Zarządzanie międzykulturowe [red. A.W. Jelonek, B. Glinka], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011 [dostępne w ibuk libra; http://libra.ibuk.pl/book/40415].

Literatura uzupełniająca:

1. Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007

2. Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.

3. Glinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 [http://libra.ibuk.pl/book/158020]

4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007

5. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [http://libra.ibuk.pl/book/1031].

6. Pocztowski A. [red.], Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

7. Pocztowski A. [red.], Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

8. Rzepka A., Globalizacja w teorii i praktyce, Silva Rerum, Poznań 2014 [http://libra.ibuk.pl/book/97882 ].

9. Rozkwitalska M., Bariery w zarządzaniu międzykulturowym, JAK, Warszawa 2011.

10. Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010

11. Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011[http://libra.ibuk.pl/book/5983].

12. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 [http://libra.ibuk.pl/book/688].

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

-Potrafi krytycznie oceniać przydatność teorii w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi [w środowisku międzynarodowym] -K_W01.

-Potrafi oceniać cele i rolę zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji [K_W05].

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi rozwijać strategiczne podejście do zarządzania kapitałem ludzkim, przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności organizacji i realizacji jej strategicznych celów [K_U03].

-Potrafi rozwijać posiadane cechy osobowościowe

i umiejętności zawodowe w celu pełniejszego ich wykorzystania w zarządzaniu i przewodzeniu zespołom pracowniczym [w środowisku międzynarodowym] oraz dbać o systematyczny rozwój własny [K_U05].

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

-Krytyczne myślenie, analiza i synteza (jest zdolny do oceny znaczenia zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach działających w środowisku międzynarodowym). K_K01

-Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

(jest zdolny do identyfikacji barier utrudniających skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku międzynarodowym). K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Aktywność na zajęciach – 40%

Zaliczenie ustne (odpowiedzi na pytania)– 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Knap-Stefaniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Knap-Stefaniuk
Strona przedmiotu: http:////usosweb.vistula.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=MNM3SP18MN-Z17
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowy

Literatura:

Literatura podstawowa (dostępna - http://libra.ibuk.pl:

1. Białas S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013 [cała książka; http://libra.ibuk.pl/book/71042].

2. Czaińska K., Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Wrocław 2013 [http://libra.ibuk.pl/book/144733].

3. Grzebyk M., Pierścieniak A., Filip P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014 [http://libra.ibuk.pl/book/145980].

4. Zarządzanie międzykulturowe [red. A.W. Jelonek, B. Glinka], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011 [dostępne w ibuk libra; http://libra.ibuk.pl/book/40415].

Literatura uzupełniająca:

1. Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007

2. Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.

3. Glinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 [http://libra.ibuk.pl/book/158020]

4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007

5. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [http://libra.ibuk.pl/book/1031].

6. Pocztowski A. [red.], Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

7. Pocztowski A. [red.], Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

8. Rzepka A., Globalizacja w teorii i praktyce, Silva Rerum, Poznań 2014 [http://libra.ibuk.pl/book/97882 ].

9. Rozkwitalska M., Bariery w zarządzaniu międzykulturowym, JAK, Warszawa 2011.

10. Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010

11. Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011[http://libra.ibuk.pl/book/5983].

12. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 [http://libra.ibuk.pl/book/688].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Knap-Stefaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)