Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PDW2:Izrael: społeczeństwo i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PDW-IR6-MN6-BSP-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PDW2:Izrael: społeczeństwo i polityka
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YThiZGIwYzItMjhiZS00OGViLWFjMTItMjhiZTJhYjY0ZjU5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252253c0d3ae-d25d-4e4b-9886-6aa262482902%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=24612df5-61b0-456b-a667-0afcd40efcae&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych informacji na temat historii i teraźniejszości izraelskiego społeczeństwa a także jak ta rzeczywistość przekłada się na życie polityczne państwa Izrael. Zajęcia pozwalają studentom lepiej zrozumieć bieżące wydarzenia polityczne, a także krytycznie oceniać towarzyszący im dyskurs.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Nowoczesny Izrael: powstanie, charakter, system polityczny państwa.

2. Aszkenazyjczycy a Mizrachijczycy: charakterystyka, wpływ na politykę wczoraj i dziś.

3. Żydzi ultraortodoksyjni: charakter grupy, demografia, partie polityczne.

4. Arabowie izraelscy: charakter grupy, demografia, partie polityczne.

5. Żydzi rosyjskojęzyczni, Żydzi etiopscy, religijni syjoniści, mniejszości etniczne i religijne – charakterystyka grup i ich wpływu na politykę.

6. Rola armii w życiu społeczno-politycznym Izraela.

7. Kibuce, centrum i peryferia, osiedla: geografia społeczno-polityczna Izraela.

8. Naród start-upów? Społeczno-polityczne konteksty funkcjonowania sektora nowych technologii.

9. Izraelskie społeczeństwo i partie polityczne a relacje ze światem arabskim.

10. Diaspora żydowska a izraelskie społeczeństwo i polityka.

11. Polityka migracyjna, kwestia uchodźców, pracownicy zagraniczni: rola w izraelskim społeczeństwie i gospodarce; napięcia polityczne.

12 Podsumowanie kursu. Test końcowy.

Literatura:

Obowiązkowa:

Chaczko Krzysztof, Skorek Artur, Sroka Tomasz, Demokracja izraelska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Oz Almog, Wielokulturowy Izrael, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, 2011.

Uzupełniająca:

The Times of Israel, www.timesofisrael.com – wydarzenia bieżące

Dodatkowe materiały przekazane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent ma wiedzę na temat współczesnego środowiska międzynarodowego oraz wskazuje elementy odróżniające je od przeszłych uwarunkowań międzynarodowych. Zaliczenie końcowe

IR-K6-W03

Absolwent zna kontekst kulturowy, społeczny, gospodarczy i polityczny współczesnych stosunków międzynarodowych oraz jego historyczne uwarunkowania. Zaliczenie końcowe IR-K6 – W04

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent wskazuje problemy pojawiające się w przestrzeni międzynarodowej oraz przeprowadza ich analizę proponując etyczne rozstrzygnięcie. Dyskusja na zajęciach IR-K6 – U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do przygotowywania rzeczowo uargumentowanych i krytycznych analiz i raportów z zakresu stosunków międzynarodowych uwzględniających ich implikacje światopoglądowe i społeczne. Dyskusja na zajęciach

IR-K6 – K01

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach: dopuszczalne 3 nieobecności

2. Aktywność na zajęciach

3. Zaliczenie końcowe – test online

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zielińska
Prowadzący grup: Karolina Zielińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YThiZGIwYzItMjhiZS00OGViLWFjMTItMjhiZTJhYjY0ZjU5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252253c0d3ae-d25d-4e4b-9886-6aa262482902%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=24612df5-61b0-456b-a667-0afcd40efcae&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot do wyboru

Tryb prowadzenia:

Online - Teams

Wymagania (lista przedmiotów):

brak

Założenia (lista przedmiotów):

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych informacji na temat historii i teraźniejszości izraelskiego społeczeństwa a także jak ta rzeczywistość przekłada się na życie polityczne państwa Izrael. Zajęcia pozwalają studentom lepiej zrozumieć bieżące wydarzenia polityczne, a także krytycznie oceniać towarzyszący im dyskurs.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Nowoczesny Izrael: powstanie, charakter, system polityczny państwa.

2. Aszkenazyjczycy a Mizrachijczycy: charakterystyka, wpływ na politykę wczoraj i dziś.

3. Żydzi ultraortodoksyjni: charakter grupy, demografia, partie polityczne.

4. Arabowie izraelscy: charakter grupy, demografia, partie polityczne.

5. Żydzi rosyjskojęzyczni, Żydzi etiopscy, religijni syjoniści, mniejszości etniczne i religijne – charakterystyka grup i ich wpływu na politykę.

6. Rola armii w życiu społeczno-politycznym Izraela.

7. Kibuce, centrum i peryferia, osiedla: geografia społeczno-polityczna Izraela.

8. Naród start-upów? Społeczno-polityczne konteksty funkcjonowania sektora nowych technologii.

9. Izraelskie społeczeństwo i partie polityczne a relacje ze światem arabskim.

10. Diaspora żydowska a izraelskie społeczeństwo i polityka.

11. Polityka migracyjna, kwestia uchodźców, pracownicy zagraniczni: rola w izraelskim społeczeństwie i gospodarce; napięcia polityczne.

12 Podsumowanie kursu. Test końcowy.

Literatura:

Obowiązkowa:

Chaczko Krzysztof, Skorek Artur, Sroka Tomasz, Demokracja izraelska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Oz Almog, Wielokulturowy Izrael, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, 2011.

Uzupełniająca:

The Times of Israel, www.timesofisrael.com – wydarzenia bieżące

Dodatkowe materiały przekazane przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)