Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład fakultatywny: Zdrowie i choroba w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WWJ3NP005-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład fakultatywny: Zdrowie i choroba w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku
Jednostka: Kierunek-Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru
ogólnouczelniane

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu problemów społecznych w XIX i na początku XX wieku.

Skrócony opis:

Student uzyska wiedzę dotyczącą problemów w zakresie opieki medycznej i lecznictwa w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Opieka medyczna w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku.

2.Przesądy i zabobony dotyczące zdrowia i choroby.

3.Niedostatki opieki medycznej i stanu sanitarnego w Królestwie Polskim

4. Problem znachorstwa.

5.Ochrona zdrowia na ternie Mazowsza Północnego w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku.

6. Epidemie.

7. Lekarze i niższy personel medyczny.

8. Dobroczynność w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Urbanek B., Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809-1914, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2001.

Kruppe J. (red.), Szpitalnictwo w dawnej Polsce. Studia i materiały z historii kultury materialnej, Wydawnictwo Instytutu Archelologii i Etnologii PAN, Warszawa 1998.

Kępski Cz., Towarzystwa Dobroczynności w Królestwie Polskim (1815-1914), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1993.

Mazur E., Szpitale w Królestwie Polskim w XIX wieku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Dmochowski J., Rozwój instytucji społecznych w XIX stuleciu, Warszawa 1908.

Grinberg D., Mazur E., Pawlak G., Sadowski M., Res Sacra Miser. Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1949, Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra, Warszawa 2015.

Jakimiak B., Potrzeby szpitalnictwa warszawskiego, Warszawa 1897.

Mączkowski W., Stan i potrzeby szpitali w Królestwie Polskim, Warszawa 1905.

Milewska M., Ochrona zdrowia w guberni płockiej w latach 1864-1915, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2012.

Podgórska-Klawe Z., Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981.

Uramowska-Żyto B., Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1992.

Wojciechowski K., Oświata ludowa 1863-1905 w Królestwie Polskim i Galicji, Czytelnik, Warszawa 1954.

Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Zawadzki J., Dobroczynność i opieka społeczna, Warszawa 1927.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie szczegółowe filozoficzne, kulturowe, historyczne, socjologiczne, psychologiczne, biologiczne i medyczne podstawy wychowania i kształcenia w powiązaniu ze studiowaną specjalnością PED1P_W01

Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania złożonych i nietypowych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań PED1P_U02

Student jest gotów do inicjowania profesjonalnych działań na rzecz zachowania oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu i kraju oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym PED1P_K03

Metody i kryteria oceniania:

praca zaliczeniowa - 90-%

obecność na zajęciach (logowanie) - 10%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Milewska
Prowadzący grup: Marta Milewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)