Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe w biznesie [MNB2SP13EC-L18-w] Semestr letni 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody ilościowe w biznesie [MNB2SP13EC-L18-w]
Zajęcia: Semestr letni 2018/2019 [2019L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:55
sala A3
Vistula University jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 107
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Prowadzący: Leszek Zaremba
Zakres tematów:

1. Algebra Liniowa. Rozwiązywanie równań macierzowo-wektorowych; rozwinięcie Laplace’a; pojęcie rzędu macierzy; przekształcenia elementarne na macierzach, w tym metoda eliminacji Gaussa-Jordana; zastosowania wektorów i macierzy w Teorii Port- fela (finanse), między innymi wyjaśnienie koncepcji portfela arbitrażowego; przykła- dy zastosowań układów równań liniowych w zarządzaniu (podejmowaniu decyzji), np. optymalizacja kosztowa oferty potraw w restauracjach.

2. Wartość pieniądza w czasie i równania rekurencyjne. Pojęcie renty i renty wie- czystej; zastosowania w podejmowaniu decyzji finansowych przez indywidualnych klientów; koncepcja kapitalizacji ciągłej; równania rekurencyjne I rodzaju i ich zasto- sowania w kalkulacjach dotyczących emerytur, w tym prognozy wartości przyszłej emerytury; ciąg Fibbonacci’ego; zastosowania w obszarze „zarządzanie zasobami ludzkimi”; zastosowania w zarządzaniu zapasami złota i zapasami żywności; analiza sposobów dochodzenia cen do poziomów równowagi;

3. Rodzaje funkcji i ich szerokie zastosowania. Omówienie funkcji liniowych, kwadratowych, wielomianów, wykładniczych, potęgowych i logarytmicznych wraz z przy- kładami z praktyki oraz funkcje odwrotne; wykształcenie umiejętności porów- nywania liczb niewymiernych, takich jak np. i ; zastosowania funkcji potęgowych w demografii; zastosowanie logarytmów do badania głośności dźwięków, np. głośności silnika samolotu; obliczanie amplitud trzęsień Ziemi w skali Richtera; obliczanie stężenia tlenku węgla w powietrzu.

4. Pojęcie pochodnej i jej zastosowania w naukach społecznych. Reguły różnicz- kowania; obliczanie pochodnych wielu funkcji; badanie zmienności funkcji z wyko- rzystaniem pochodnych I-ego i II-ego rzędu; funkcje wypukłe i wklęsłe; wyznaczanie mini- malnych i maksymalnych wartości funkcji. Zastosowania funkcji i pochodnych w (a) psychologii, (b) turystyce; (c) medycynie; (d) ekologii. Koszty marginalne pro- dukcji; optymalizacja zysku firmy zgodnie z Zasadą Optymalności, przykłady z ogrodnictwa; minimalizacja kosztów firmy; zastosowania pojęcia elastyczności funkcji w punkcie (elastyczność cenowa i dochodowa); optymalizacja w funduszach inwestycyjnych; funkcje Tornquista I, II, i III-ego rodzaju i przykłady ich zastosowań.

5. Całki oznaczone i nieoznaczone. Pojęcie całki nieoznaczonej; 4 reguły całkowa- nia (obliczania całek nieoznaczonych); całki oznaczone; przykłady całek, w tym koszt całkowity jako całka oznaczona z kosztów krańcowych; przeciętna wartość funkcji ja- ko całka oznaczona; zastosowanie całek w teorii prawdopodobieństwa; zastosowanie całek w medycynie i demografii.

6. Funkcje wielu zmiennych. Funkcje Cobb’a-Douglasa jako przykład funkcji wielu zmiennych, definicje pochodnych cząstkowych; warunek konieczny na ekstremum; warunek wystarczający na ekstremum funkcji wielu zmiennych; krańcowa produkcyj- ność jako pochodna cząstkowa; techniczna stopa substytucji jednego czynnika pro- dukcji przez inny czynnik produkcji; twierdzenie o optymalnych nakładach czynni- ków produkcji – przykłady z praktyki gospodarczej; równanie równania Cauchy-Riemanna; krańcowa produktywność roboczogodzin; krańcowa produktywność kapitału.

7. Podstawy statystyki. Próbki losowe, przykłady danych statystycznych (dla cechy niemierzalnej i mierzalnej; dane liczbowe w postaci przedziałów; średnia arytmetycz- na; wyznaczanie dominanty; percentyle - wzór na pozycję percentyla i jego wartość; typowy przedział zmienności i prawo 3 sigma; symetryczność i asymetryczność rozkładów prawdopodobieństwa; najczęstsze rozkłady (normalny, wykładniczy, jednostajny) i ich praktyczne zastosowania.

8. Wnioskowanie statystyczne i liniowe modele ekonometryczne. Przedziały ufności dla średniej w populacji; przedziały ufności dla proporcji w populacji; rozkład t-Studenta; testowanie hipotez; prognozy i modele ekonometryczne – wybór zmien- nych objasniających w tym (a) metoda analizy współczynników korelacji oraz (b) metoda współczynników korelacji wielorakiej; omówienie budowy liniowego modelu ekonometrycznego wraz z przykładem.

Metody dydaktyczne:

Wykład częściowo interaktywny, z dużą ilością praktycznych przykładów oraz pytań skierowanych do studentów zachęcających ich do aktywnego śledzenia wyświetlanych notatek.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)