Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB2SP03EC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia I
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zaj?? jest:

.zapoznanie z teori? i praktyk? ekonometrii

.zapoznanie z celami i uwarunkowaniami oraz podstawowymi technikami i metodami modelowania ekonometrycznego r

Pełny opis:

Celem zaj?? jest:

.zapoznanie z teori? i praktyk? ekonometrii

.zapoznanie z celami i uwarunkowaniami oraz podstawowymi technikami i metodami modelowania ekonometrycznego r

Literatura:

1. Michalski T. Statystyka Podr?cznik WSiP Warszawa 2010

2. Wierzbi?ski J. Statystyka Opisowa Wydzia? Zarz?dzania Uniwersytetu Warszawskiego 2008

3. B?k I. Markowicz I. Statsytyka w zadaniach (cz??? 1. Rusnak Z. Statystyka Elementy Teorii i Zadania AE Wroc?aw 2011

2. Sobczyk M. Statystyka PWB Warszawa 2007

Rzutnik multimedialny laptop prezentacje materia?y pomocnicze udost?pnione przez wyk?adowc?

Efekty uczenia się:

Ma elementarn? wiedz? z zakresu bada? statystycznych analizy struktury wspPotrafi stosowa? wiedz? matematyczn? jako narz?dzie wMa zdolno?? porz?dkowania wykonywanych zada? wed?ug stopnia ich wa?no?ci z punktu widzenia realizacji celu

Metody i kryteria oceniania:

Sk?adowe oceny:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-16 - 2016-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Malinowski
Prowadzący grup: Tomasz Howeryng, Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)