Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB2SP05-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zaj?? jest zapoznanie student

Pełny opis:

Celem zaj?? jest zapoznanie student

Literatura:

1.D?browski A.(red)( 2006): Zarys teorii rekreacji. Wyd. Almamer W-wa.

2. D?browski A. (1997): Pozaszkolna kultura fizyczna m?odzie?y 1.Kubi?ska Z. Na??cka D. (2009): Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia. Wyd. PWSZ Bia?a Podlaska.

2. Lisowska J. K?odecki A. (2005): Aktywno?? fizyczna w stylu ?ycia PolakKomputer przeno?ny rzutnik multimedialny ??cze internetowe

Efekty uczenia się:

Ma podstawow? wiedz? o systemie rachunkowo?ci jego funkcjach rodzajach zasadach i technikach rachunkowo?ci mi?dzynarodowych standardach rachunkowo?ciMa umiej?tno?? stosowania zasad rachunkowo?ci ksi?gowania i sporz?dzania sprawozda? finansowych wykorzystania wiedzy rachunkowej w decyzjach operacyjnych i strategicznych przedsi?biorstw i innych organizacji (jednostek gospodarczych)Ma zdolno?? porz?dkowania wykonywanych zada? wed?ug stopnia ich wa?no?ci z punktu widzenia realizacji celu

Metody i kryteria oceniania:

80% przygotowanie prezentacji multimedialnej

20% postawa na zaj?ciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Chodoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)