Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PDW:Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECM2SP21FA-L18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PDW:Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnym zagadnieniem budżetu, formami organizacyjnymi oraz sposobami kontroli gospodarki budżetowej. Przedstawienie ogólnej charakterystyki rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, zwrócenie uwagi na jej specyficzne cechy i organizację.

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych

- obszary rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

- podstawy prawne rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

- specyficzne cechy i zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

2. Rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- dochody budżetowe

- wydatki budżetowe

- wynik wykonania budżetu

3. Specyfika rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych

- ewidencja kosztów i przychodów

- ustalenie wyniku finansowego

- rozliczenia z budżetem

4. Rachunkowość organów podatkowych

- ewidencja podatkowa w urzędzie gminy

- ewidencja podatków w urzędzie skarbowym

- rozliczenia z budżetem

5. Fundusze pomocowe z Unii Europejskiej

- zadania i zakres funduszy pomocowych

- ewidencja wykorzystania funduszy pomocowych

6. Sprawozdawczość budżetowa

- ogólna charakterystyka sprawozdawczości jednostek sfery budżetowej

- zasady sporządzania sprawozdań budżetowych

7. Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych

Literatura:

1. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia S. Sobolewska, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, 2015

2. Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Anna Zysnarska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012

3. Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, Anna Zysnarska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EC_K7W_01 - Student stosuje i wykorzystuje zaawansowaną wiedzę nauk ekonomicznych

EC_K7W_02 - Student posługuje się zaawansowaną znajomość współczesnych teorii nauki ekonomii, w tym budowy strategii biznesowych

EC_K7W_03 - Student posiada zaawansowaną wiedzę, którą odnosi do współczesnego międzynarodowego i globalnego środowiska ekonomicznego, rozumie zmiany zachodzące w międzynarodowym środowisku ekonomicznym, a także zna pojęcia i rodzaje ryzyk występujących na rynkach ekonomicznych międzynarodowych, a także wpływ jakie te ryzyka wywierają na współczesną gospodarkę.

EC_K7W_04 - Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat wybranych faktów, obiektów i zjawisk oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi z zakresu podstawowej wiedzy ogólnej tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu ekonomii w zaawansowanym stopniu.

EC_K7W_05 - Student zna metody analityczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne, które potrafi odnieść w celu identyfikacji i określania zależności ekonomicznych.

EC_K7W_06 - Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań biznesowych na specjalnościach z zakresu ekonomii oraz zasad prezentacji wyników tych badań w formie syntetycznej i czytelnej dla różnych grup odbiorców.

UMIEJĘTNOŚCI

EC_K7_U2_01 - Student potrafi zaplanować i organizować pracę własną i rozwój osobisty w oparciu o regułę work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych przedmiotów a także zaplanować i wykonać własne badania zjawisk ekonomiczno-finansowych.

EC_K7_U2_02 - Student potrafi ocenić zjawiska ekonomiczne w skali kraju i świata, określić szanse i zagrożenia z nich wynikające dla podmiotów gospodarczych i gospodarek narodowych na tle zmieniających się warunków globalnych.

EC_K7_U2_03 - Student potrafi komunikować się w środowisku wielokulturowym w języku wykładowym i wybranym języku obcym na poziomie B2 ESOKJ, wykorzystując znajomość terminologii biznesowej i ekonomicznej na poziomie zaawansowanym, w tym wykorzystując literaturę obcojęzyczną.

EC_K7_U2_04 - Student posiada zaawansowane umiejętności wykorzystania metod i instrumentów analitycznych do oceny rynków i instytucji, przedsiębiorstw oraz skuteczności polityki gospodarczej, jak też interpretowania wyników analiz ekonomicznych.

EC_K7_U2_05 - Student posiada umiejętność rozwiązywania zaawansowanych problemów ekonomicznych w sposób etyczny w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, potrafi wnioskować na podstawie wyników badań.

EC_K7_U2_06 - Student posiada znajomość technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) wykorzystywanych w działalności ogólno-biznesowej oraz w wybranych obszarach specjalnościowych ekonomii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EC_K7_K2_01 - Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych, społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy.

EC_K7_K2_02 - Student potrafi współorganizować inicjatywy społeczne i biznesowe oparte na wartościach etycznych i uwzględniające interesspołeczny.

EC_K7_K2_03 - Student potrafi krytycznie oceniać dorobek nauki ekonomii i swój własny wkład w rozwój dziedziny, potrafi wykonywać samodzielnie oraz w zespole badania, z respektowaniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin końcowy pisemny - rozwiązywanie zadań

2. Przygotowanie prezentacji i opracowań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.