Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki walutowe - spec: Finanse i rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB5NP18FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynki walutowe - spec: Finanse i rynki finansowe
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktycznymi i najbardziej aktualnymi aspektami funkcjonowania rynku walutowego i wynikającym z nich ryzykiem na szczeblu globalnym, narodowym i jednostki gospodarczej w celu ułatwienia zarządzania tym ryzykiem przy podejmowanie decyzji bieżących i strategicznych na różnych szczeblach decyzyjnych w przyszłej pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Pełny opis:

- Instytucjonalne aspekty finansów międzynarodowych – 4 g.

1.Główni aktorzy na scenie finansów: państwa i ich organizacje, banki centralne, niefinansowe korporacje transnarodowe, fundusze inwestycyjne, hedgingowe i powiernicze, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inni pośrednicy

2. Znaczenie państw wiodących i ich ugrupowań (grup G2, G3, G5, G7, G8, G10 i G20)

3. Główne centra walutowe świata i ich ewolucja

4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) jako centralny bank świata. SDR jako quasi waluta IMF

5. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) - forum współpracy banków centralnych

6. Instytucje finansowe Unii Europejskiej

- Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego – 3 g.

1. Waluta obca jako towar. Funkcje walut podstawowych (rezerwowe,

interwencyjne, lokacyjne, transakcyjne i tezauryzacyjne). Hierarchia walut świata

2. Pojęcie i zasady funkcjonowania rynków walutowych

3. Terminowe rynki walutowe

4. Rola spekulacji walutowej

5. Pojęcie arbitrażu walutowego

- Problematyka kursowa. Wymienialność walut – 3 g.

1. Kurs jako cena waluty obcej. Rodzaje kwotowań kursowych

2. Systemy kursów walutowych (od kursów sztywnych po płynne)

3. Pojęcie wymienialności waluty

4. Typologia wymienialności walut

5. Polityka stabilizowania poziomu kursu

- Polityka walutowa w procesie transformacji ustrojowej – 2 g.

1. Wprowadzenie wymienialności waluty narodowej

2. Sekwencja liberalizacji przepisów dewizowych i wewnętrznego rynku finansowego

3. Problem utrzymania równowagi zewnętrznej

4. Ewolucja systemu kursowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

5. Polski system walutowy po roku 1989

- Integracja walutowa w skali ponadnarodowej – 3 g.

1. Integracja walutowa jako element integracji gospodarczej

2. Pojęcie optymalnego obszaru walutowego

3. Dokonania i perspektywy unii walutowej i gospodarczej krajów Unii Europejskiej

4. Euro jako wspólna waluta zjednoczonej Europy

Literatura:

1. R. E. Caves, J. A. Frankel, R. W. Jones „Handel i finanse międzynarodowe“, PWE, Warszawa 1998

2. E. Chrabonszczewska „Międzynarodowe organizacje finansowe”, SGH w Warszawie, Warszawa 2005

3. „Globalizacja, kryzys i co dalej?”, praca zbiorowa pod red. G. W.

Kołodki, Poltext, Warszawa 2010

4. „Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka”, praca zbiorowa pod red. naukową A. Dorosza, Z. Olesińskiego i L. Pastusiaka, PWE, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 Ma elementarną wiedzę z zakresu finansów i gospodarki walutowej uczestników życia gospodarczego (państw i ich organizacji, przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych, gospodarstw domowych). Rozumie rolę, banków działających na rynkach finansowych.

W2 Ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauki finansów w naukach społecznych, przedmiocie i metodzie badań ekonomii, podstawowych kategoriach gospodarki rynkowej, jej uczestnikach (podmiotach gospodarczych) i ich wyborach oraz relacjach między nimi, zjawiskach ekonomicznych w skali mikro- i makroekonomicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Ma umiejętność posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki pieniężnej, w tym walutowej, ich wykorzystania do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz oceny decyzji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w aspekcie ich racjonalności.

U2 Ma umiejętność dokonywania analizy gospodarki walutowej podmiotów, zna zagrożenia płynące z międzynarodowego rynku walutowego, potrafi analizować relacje pomiędzy przedsiębiorstwami, zwłaszcza bankami, a rynkami walutowymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Potrafi rozpoznawać problemy związane z wykonywaniem zawodu finansisty i bankowca.

K2 Rozumie, że specjalistyczna wiedza i umiejętności nabyte w okresie studiów szybko się starzeją.

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie prezentacji zespołowych dotyczących

poszczególnych segmentów rynków walutowych

- test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Andrzej Janowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)