Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundusze Unii Europejskiej - spec: Finanse i rynki fnansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM3NP18FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundusze Unii Europejskiej - spec: Finanse i rynki fnansowe
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania środków unijnych, ich pozyskiwania, dystrybucji i zasad kontroli - w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Pełny opis:

1. Budżet UE (2 h)

2. Europejskie przepisy w sprawie pomocy państwa (2 h)

3. Fundusze europejskie – historia i cechy charakterystyczne (2 h)

4. Polskie doświadczenia w absorpcji funduszy unijnych – 2004 – 2006, 2007 – 2013 (4 h)

5. Perspektywa finansowa 2014 – 2020, sześć programów krajowych, również jeden transregionalny, szesnaście programów regionalnych i Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (2h)

6. Umowa Partnerstwa, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego: 2010 – 2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Długoterminowa Narodowa Strategia Rozwoju, Polska 2030, Obszary Interwencji Strategicznej, Kontrakty Terytorialne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (2h)

7. Cztery strategie ponadregionalne (2 h).

8. Infrastruktura i Środowisko (2 h)

9. Inteligentny Rozwój (2h)

10. Wiedza, Edukacja, Rozwój (2 h)

11. Polska Cyfrowa (2 h)

12. Polska Wschodnia (2 h)

13. Europejska Współpraca Terytorialna, Pomoc Techniczna (2 h)

14. Regionalne programy operacyjne (2 h)

Literatura:

https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_pl

https://europa.eu/european-union/topics/budget_pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/

https://www.parp.gov.pl/files/74/691/20598.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 Student posiada podstawową znajomość współczesnych teorii nauki finansów i występujących zależności między nimi, a także metod analiz stosowanych w finansach, w tym źródeł informacji

Egzamin ustny FA-K6-W02

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Student potrafi zaplanować i organizować pracę własną i rozwój osobisty w oparciu o regułę work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych przedmiotów, w tym także planować i organizować własną działalność gospodarczą

Egzamin ustny FA-K6-U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych, społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy

Egzamin ustny FA-K6-K01

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zombirt
Prowadzący grup: Jolanta Zombirt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)