Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń- spec: Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM3NP21FA-Z17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń- spec: Rachunkowość
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu rozrachunków z tytułu wynagrodzeń.

Wykazanie się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do uczestniczenia w seminarium dyplomowym i napisania pracy magisterskiej

Pełny opis:

1. Istota, funkcje i elementy wynagrodzenia (1h).

2. Elementy wynagrodzenia (1h).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (2h).

4. Obciążenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracowników (2h).

5. Sporządzanie listy płac (2h).

6. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń (2h).

7. Deklaracje podatkowe PIT 2, PIT 11 (1h).

8. Dokumenty zgłoszeniowe do ZUS (1h)

9. Dokumenty rozliczeniowe ZUS – wyliczanie składek, dokumentacja, deklaracje (1h)

10. Zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (1h)

11. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku z niezdolnością do pracy(1h)

Literatura:

1. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1679 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 Nr 11 poz. 74 z późn. zm.)

3. Cieślak M., Salamon A., Płące od A do Z, wyd. HR Services, Warszawa 2012

4. Dworska W., Jacewicz A. Rozliczenie wynagrodzeń w 2010, wyd. ODDK, Gdańsk 2010

5. Stojek-Siwińska M. praca zbiorowa, Ubezpieczenia społeczne 2008, wyd. WoltersKluwer Polska Warszawa 2008

6. Poradnik dla płatników składek. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, ZUS, warszawa 2011

1. Golinowska J., Zbieg tytułów do ubezpieczeń prawidłowe rozliczenie z ZUS, Biblioteka księgowego Nr 9 (33) wrzesień 2010

2. Bielińska M., Bobek A., Boruch M., Duda K., Wynagrodzenia pracowników w firmie, Wydawnictwo Wszechnica podatkowa, Kraków, 2008

3. Aniszewska G., Obowiązki zakładów pracy i przedsiębiorców wobec ZUS w 2007r., Difin, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna poszerzoną terminologię z zakresu wynagrodzeń, wie jak wykorzystywać tę wiedzę w dyskusjach i analizach.

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wynagrodzeń oraz wybranych kategorii więzi z zakresu rozrachunków z tytułu wynagrodzeń oraz o ich historycznej ewolucji.

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującą wiedzę z zakresu rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, określenia ryzyka podejmowania działalności gospodarczej i metod ograniczania ryzyka z wykorzystaniem rachunkowości

Umiejętności:

Potrafi przygotować wypowiedź (pisemną, ustną) dotyczącą zakresu rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, wykorzystując odpowiednie źródła.

Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w zakresie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenie procedury rozstrzygnięć w zakresie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń.

Kompetencje:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w nich różne role.

Potrafi zadawać trudne pytania i stawiać czoła trudnym problemom i wyzwaniom.

Postępuje w sposób etyczny i stara się wypełniać zobowiązania i zadania uczelniane w sposób wzorowy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – test z wiedzy ogólnej, zadanie z wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zadanie z wyliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.