Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Międzynarodowe: kurs zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IRM2SP14IR-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Międzynarodowe: kurs zaawansowany
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu ma być:

- w zakresie wiedzy zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i mechanizmami stosowania i obowiązywania prawa międzynarodowego publicznego;

- w zakresie umiejętności, nauczenie studentów podstawowych kryteriów rozpoznania sytuacji, w których możliwe jest i konieczne odwołanie się do norm prawa międzynarodowego oraz najczęstszych przyczyn naruszeń tych norm w stosunkach międzynarodowych;

- w zakresie kompetencji społecznych wyposażenie studentów w instrumenty pozwalające im na prawidłową ocenę zachowań podmiotów prawa międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych w zgodności z normami tego prawa, niezbędnych osobom, które wybiorą zawód związany ze stosunkami międzynarodowymi i przydatnych każdej osobie, która interesuje się stosunkami międzynarodowymi i zamierza pogłębiać swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Pełny opis:

1. Pojecie, istota, podstawa obowiązywania, funkcje prawa międzynarodowego publicznego. Znaczenie prawa międzynarodowego publicznego w stosunkach międzynarodowych (2 godziny).

2. Źródła oraz zasady podstawowe prawa międzynarodowego publicznego ( 2 godziny).

3. Prawo traktatów. Prawo międzynarodowe publiczne jako czynnik sprawczy w stosunkach międzynarodowych (2 godziny).

4. Podmiotowość w prawie międzynarodowym publicznym. Aktorzy międzynarodowych stosunków politycznych według poszczególnych teorii, ich rola i znaczenie(2 godziny).

5. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego publicznego (2 godziny).

6. Terytorium w prawie międzynarodowym publicznym (2 godziny).

7. Międzynarodowe prawo morza, międzynarodowe prawo lotnicze, międzynarodowe prawo kosmiczne (2 godziny).

8. Prawo dyplomatyczne i konsularne. Organy państwa do spraw stosunków międzynarodowych (2 godziny).

9. Ludność w prawie międzynarodowym publicznym. Prawo do samostanowienia (2 godziny).

10. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Prawa człowieka i etyka w międzynarodowym porządku prawnym ( 2 godziny).

11. Organizacje międzynarodowe międzyrządowe jako podmioty prawa międzynarodowego publicznego (23 godziny).

12. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych ( 2 godziny).

13. Prawo przeciwwojenne. Prawo konfliktów zbrojnych (2 godziny).

14. Nowe tendencje w prawie międzynarodowym publicznym. Prawne podstawy regionalizacji i globalizacji (2 godziny).

15. Podsumowanie zajęć. Debata z udziałem studentów. (2 godziny).

Literatura:

- Lech Antonowicz: Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2002 r.

- Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides: Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002 r.,

- Wojciech Góralczyk: Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 1998 r.

- Maria Frankowska: Prawo traktatów, Warszawa 2007 r.

-Stanisław Parzymies, Irena Popiuk-Rysińska (red. nauk.): Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012 r.

Efekty uczenia się:

Uzyskanie przez słuchaczy poszerzonej wiedzy w zakresie źródeł i podmiotów prawa międzynarodowego publicznego, podstawowych jego zasad oraz procesu powstania jego norm i ich stosowania. Analiza przypadków.

UMIEJĘTNOŚCI

Nabycie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania naruszeń prawa międzynarodowego publicznego oraz pokojowych sposobów rozstrzygania sporów międzynarodowych jak też uregulowań międzynarodowych dotyczących konfliktów zbrojnych. Analiza przypadków.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Zdolność do pracy w zespołach badawczych i eksperckich zajmujących się problematyką stosunków międzynarodowych z punktu widzenia przestrzegania prawa międzynarodowego publicznego. Przygotowanie przez trójki studentów wystąpień eksperckich na wybrane tematy.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia weryfikowane będą po pierwsze na każdych zajęciach ze studentami, którzy podczas 30 minut prezentować będą swoje przemyślenia związane z tematyką poprzedniego wykładu. Raz podczas semestru odbędzie się sprawdzian pisemny w formie opracowania. Zaliczenie będzie sumą ocen wystąpień studentów i sprawdzianu pisemnego oraz oceny końcowego opracowania pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Parzymies
Prowadzący grup: Stanisław Parzymies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Parzymies
Prowadzący grup: Stanisław Parzymies
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)