Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komentarz polityczny w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: JOB2SP23JO-L18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komentarz polityczny w mediach
Jednostka: Kierunek-Dziennikarstwo
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2 sem PL ST
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Lektura monograficzna

Skrócony opis:

Celem zajęć konwersatoryjnych w połączeniu z warsztatami jest rozpatrzenie fenomenu recenzowania zjawisk politycznych przez trzy kategorie komentatorów: polityków, dziennikarzy i naukowców.

Pełny opis:

Celem zajęć konwersatoryjnych w połączeniu z warsztatami jest rozpatrzenie fenomenu recenzowania zjawisk politycznych przez trzy kategorie komentatorów: polityków, dziennikarzy i naukowców. Na zajęcia składają się dwie zróżnicowane czasowo części. W pierwszej i krótszej – wprowadzeniu merytorycznym ze strony prowadzącego - uwypuklona jest specyfika transformacji gospodarczo-polityczno-kulturowej i jakości klasy politycznej w Polsce oraz wybranych państwach jako pola wytyczającego zakres podejmowanych zagadnień. Część drugą wypełnią analityczne wystąpienia studentów dotyczące następujących zjawisk właściwych dialogowi w polskiej przestrzeni publicznej, kolejno: postkomunizmu i postsolidarności, mowy nienawiści w postaci wojny na górze i wojny polsko-polskiej, lustracji, feminizmu i antyfeminizmu, salonu i antysalonu, sondażokracji, rentierstwa politycznego, obsesji reelekcji, kartelizacji i doktrynerstwa, nacjonalizmu i antynacjonalizmu, obecnej polityki Polski pod nazwą „dobrej zmiany” w perspektywie międzynarodowej – regionalnej, europejskiej i globalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Adamowski, Media masowe w życiu publicznym [w]: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i Polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007

2. A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006 (rozdział 1 i 10).

3. M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 1999 (wybrane fragmenty).

4. W. Konarski, Politolog o polityce. Wywiady, Komentarze, opinie, ekspertyzy (2008-2014), Warszawa 2014 (wybrane fragmenty) – w czytelni GUV.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bielawski, A. Ostrowski (red.), System medialny w Polsce – pytania i dezyderaty, Wrocław 2010 (teksty: P. Bielawskiego, M. Czyrki, W. L. Szot).

2. A. Bulandra, J. Kościółek, Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego, Stowarzyszenie Interkulturalni Pl – Fundacja

Dialog Pheniben, Kraków 2016 – w czytelni GUV.

2. B. Crick, W obronie polityki, Warszawa 2004 (wybrane fragmenty).

3. W. Konarski, Polityka i politycy w Polsce – analiza krytyczna [w]: „Studia Politologiczne”, Warszawa 2013, Vol. 27 – Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej, red. A. Rothert, A. Wierzchowska.

4. J. Mikułowski-Pomorski, Przyczynek do antropologii mediów [w]: Ku przyszłości: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2008.

6. J. Muszyński, Leksykon marketingu politycznego, Wrocław 2002 (wybrane hasła).

7. “Politeja” nr 8 (31.2), 2015 - Ethnicity, Culture, Politics – ed. W. Konarski, K. Golemo, M. Kołaczek (parts of selected articles) – w czytelni GUV.

Efekty uczenia się:

K-W01 ma poszerzoną wiedzę z zakresu medioznawstwa i innych nauk społecznych oraz ich subdyscyplin (historii, socjologii, prawa, ekonomii) oraz podstawową wiedzę o różnych problemach współczesnego świata, zwłaszcza Polski i Europy oraz wybranych regionów świata.

K-W03 ma poszerzoną wiedzę o współczesnej historii i kulturze różnych narodów i regionów, zwłaszcza Polski i Europy.

K-W09 ma podstawową wiedzę, pozwalającą mu obiektywnie interpretować bieżące wydarzenia polityczne w Polsce i wybranych państwach przez pryzmat interesów jednostki, państwa, narodu i innych grup społecznych.

K-W18 ma ogólną wiedzę na temat politycznych: systemów, ideologii i doktryn oraz ruchów, dzięki czemu potrafi oceniać wymianę poglądów prowadzonych w sferze mediów.

K-U02 umie doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych miedzy poszczególnymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w sferze publicznej oraz przewidzieć ich konsekwencje społeczne, polityczne, kulturowe i gospodarcze.

K-U05 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) poprzez ich odzwierciedlenie w mediach.

K-U12 na podstawie analizowania doniesień medialnych posiada umiejętność formułowania obiektywnych sądów w ważnych sprawach społecznych i publicznych.

K-U13 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim odnoszących się do zagadnień poruszanych w mediach każdego rodzaju.

K-K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym stałej ewaluacji kompetencji zawodowych.

K-K02 jest przygotowany do dalszych studiów i rozumie konieczność permanentnego uczenia się i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej i w życiu społecznym.

K-K04 potrafi pracować w środowiskach: międzynarodowym i wielokulturowym, w tym ma umiejętność dostosowania się do wielokulturowego środowiska pracy i życia, przy jednoczesnej zdolności zrozumienia występujących w nim różnic.

K-K07 cechuje się zdolnością precyzyjnego kojarzenia faktów i logicznego wyciągania wniosków oraz umiejętnością obiektywnego rozstrzygania sporów i konfliktów społecznych i zawodowych.

K-K09 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności zarówno samodzielnie, jak i pod kierunkiem nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Godziny kontaktowe w pracy studenta: 30 godzin.

Lektura tekstów stanowiących wskazaną literaturę: 50 godzin.

Ocena standardowa wystawiona na podstawie stale przejawianej aktywności studenta, w tym interaktywnych ćwiczeń integrujących oraz przygotowanych prezentacji multimedialnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wawrzyniec Konarski, Juliusz Maliszewski
Prowadzący grup: Wawrzyniec Konarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru
ogólnouczelniane

Skrócony opis:

Celem zajęć konwersatoryjnych w połączeniu z warsztatami jest rozpatrzenie fenomenu recenzowania zjawisk politycznych przez trzy kategorie komentatorów: polityków, dziennikarzy i naukowców.

Pełny opis:

Celem zajęć konwersatoryjnych w połączeniu z warsztatami jest rozpatrzenie fenomenu recenzowania zjawisk politycznych przez trzy kategorie komentatorów: polityków, dziennikarzy i naukowców. Na zajęcia składają się dwie zróżnicowane czasowo części. W pierwszej i krótszej – wprowadzeniu merytorycznym ze strony prowadzącego - uwypuklona jest specyfika transformacji gospodarczo-polityczno-kulturowej i jakości klasy politycznej w Polsce oraz wybranych państwach jako pola wytyczającego zakres podejmowanych zagadnień. Część drugą wypełnią analityczne wystąpienia studentów dotyczące następujących zjawisk właściwych dialogowi w polskiej przestrzeni publicznej, kolejno: postkomunizmu i postsolidarności, mowy nienawiści w postaci wojny na górze i wojny polsko-polskiej, lustracji, feminizmu i antyfeminizmu, salonu i antysalonu, sondażokracji, rentierstwa politycznego, obsesji reelekcji, kartelizacji i doktrynerstwa, nacjonalizmu i antynacjonalizmu, obecnej polityki Polski pod nazwą „dobrej zmiany” w perspektywie międzynarodowej – regionalnej, europejskiej i globalnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Adamowski, Media masowe w życiu publicznym [w]: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i Polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007

2. A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006 (rozdział 1 i 10).

3. M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 1999 (wybrane fragmenty).

4. W. Konarski, Politolog o polityce. Wywiady, Komentarze, opinie, ekspertyzy (2008-2014), Warszawa 2014 (wybrane fragmenty) – w czytelni GUV.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bielawski, A. Ostrowski (red.), System medialny w Polsce – pytania i dezyderaty, Wrocław 2010 (teksty: P. Bielawskiego, M. Czyrki, W. L. Szot).

2. A. Bulandra, J. Kościółek, Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego, Stowarzyszenie Interkulturalni Pl – Fundacja

Dialog Pheniben, Kraków 2016 – w czytelni GUV.

2. B. Crick, W obronie polityki, Warszawa 2004 (wybrane fragmenty).

3. W. Konarski, Polityka i politycy w Polsce – analiza krytyczna [w]: „Studia Politologiczne”, Warszawa 2013, Vol. 27 – Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej, red. A. Rothert, A. Wierzchowska.

4. J. Mikułowski-Pomorski, Przyczynek do antropologii mediów [w]: Ku przyszłości: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2008.

6. J. Muszyński, Leksykon marketingu politycznego, Wrocław 2002 (wybrane hasła).

7. “Politeja” nr 8 (31.2), 2015 - Ethnicity, Culture, Politics – ed. W. Konarski, K. Golemo, M. Kołaczek (parts of selected articles) – w czytelni GUV.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wawrzyniec Konarski
Prowadzący grup: Wawrzyniec Konarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wawrzyniec Konarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.