Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB4NP07-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych działał w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, tj. dot. zagadnieł pozyskiwania, rozwoju i utrzymania zasobów ludzkich.

Główny nacisk położony zostanie na:

- stworzenie odpowiedniej wielopłaszczyznowej platformy wiedzy dot. kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego, planowania i alokacji zasobów ludzkich, kształtowania możliwości rozwoju zawodowego, realizacji ocen okresowych, kształtowania efektywnych i skutecznych systemów motywacyjnych

- umożliwienie studentom zdobycie praktycznych umiejętności dot. analizy funkcji personalnej w organizacjach oraz projektowania rzeczywistych rozwiązał w konkretnych sytuacjach, w jakich znajdują się obecnie przedsiębiorstwa

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych działał w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, tj. dot. zagadnieł pozyskiwania, rozwoju i utrzymania zasobów ludzkich.

Główny nacisk położony zostanie na:

- stworzenie odpowiedniej wielopłaszczyznowej platformy wiedzy dot. kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego, planowania i alokacji zasobów ludzkich, kształtowania możliwości rozwoju zawodowego, realizacji ocen okresowych, kształtowania efektywnych i skutecznych systemów motywacyjnych

- umożliwienie studentom zdobycie praktycznych umiejętności dot. analizy funkcji personalnej w organizacjach oraz projektowania rzeczywistych rozwiązał w konkretnych sytuacjach, w jakich znajdują się obecnie przedsiębiorstwa

Literatura:

1. Marciniak J., Berłowski P., Sierociłski P., Olewiłska D., Łukaszuk P., Kuczkiewicz M., Hr Business Partner, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013 [cała książka].

2. Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 [rozdziały 2, 3, 6, 8 i 9].

3.Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010 [rozdział 4].

4. Andrzejczak A., Projektowanie i realizacja szkoleł, PWE, Warszawa 2013 [cała książka].

5.Sidor-Rządkowska M., Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012 [rozdział 1i 2].

6.Dukaj I., Style kierowania w małej firmie, Wydawnictwo e-bookowo 2008 [cała książka].

7.Spector B., Wprowadzanie zmiany w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 [cała książka].

8.Ken Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011 [cała książka].

9.Sidor-Rządkowska M., Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010 [cała książka].

10.Foltys F., Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012 [cała książka].

11.Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2013 [cała książka].

1.Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [rozdział 2].

2.Król H., Ludwiczyłski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 [rozdział 1, 2 i 17].

3.Milczarek S., Kultura pracy menedżera, Placet, Warszawa 2010 [rozdziały 3 i 4].

4.Januszkiewicz K., Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 [rozdział 1].

5.Milczarek S., Kultura pracy menedżera, Placet, Warszawa 2010 [rozdział 6].

6.Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [rozdziały 7,9 i 17].

7.Stelmach W., Władza i kierowanie, Placet, Warszawa 2010 [rozdział 2].

8.Łobos K., Puciato D., Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody, Difin, Warszawa 2013 [rozdział 10].

9.Januszkiewicz K., Rozwój zawodowy pracownika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 [część I, 1.3 część II].

10.Piotrowski W., Koźmiłski A. K., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 [rozdział 9].

11.Masłyk-Musiał E., Organizacja w zmianach. Perspektywa konsultanta, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014 [rozdziały 3-7].

Rzutnik multimedialny, laptop, prezentacje, materiały pomocnicze udostępnione przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Ma elementarną wiedzę o ewolucji i zmianach zarządzania kadrami (zasobami ludzkimi) kapitale ludzkim i intelektualnym organizacji, narzędziach i metodach zarządzania ludźmi umiędzynarodowieniu zarządzania kadramiMa uporządkowaną wiedzę z zakresu socjologii ogólnej umożliwiającą samodzielne rozumienie faktów i procesów społecznych zwłaszcza zależności zachodzących pomiędzy zmianami społecznymi i gospodarczymiMa elementarna wiedzę o człowieku jako podmiocie i przedmiocie w relacjach społecznych, stadiach rozwoju społecznego jednostki, języku i procesach komunikacji poznawaniu siebie i innych zastosowaniu psychologii Potrafi zrozumieć podstawowe zjawiska społeczne i zachowania ludzkie w organizacji przeciwdziałać zjawiskom negatywnym wykorzystać wiedzę do zrozumienia miejsca i roli człowieka tworzącego struktury społeczno-gospodarcze i zasady ich funkcjonowania naturę człowieka występującego w różnych rolach (pracodawcy, pracownika kierownika, wykonawcy, przedsiębiorcy)Posiada umiejętność prezentowania własnych i cudzych poglądów na temat zjawisk leżących w sferze zainteresowania nauk o organizacji ma umiejętność komunikowania się z otoczeniem (również w środowisku wielokulturowym)Rozumie potrzebę komunikowania się w środowisku (również międzykulturowym), szczególnie związaną z prowadzeniem działalności biznesowejJest świadomym istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, związanych również z pisaniem prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich)

Metody i kryteria oceniania:

1. Prace cząstkowe - 40% oceny.

Zaliczenie kołcowe (forma ustna) - 60% oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Małgorzata Sidor-Rządkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)