Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB2SP02-L17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy turystyki
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest osi?gni?cie efekt

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest osi?gni?cie efekt

Literatura:

T.S?aby A.Luszniewicz T.S?aby. Statystyka ze wspomaganiem komputerowym STATATISTICA PL.Teoria i zastosowania. C.H.Beck. wyd.II Warszawa2008

T.S?aby Podstawy statystyki w turystyce i rekreacji. Wyd. WSHGiT WarStatystyczny pakiet komputerowy STATISTICA PL

Efekty uczenia się:

Ma podstawow? wiedz? na temat kategorii czasu wolnego w kontek?cie historycznym psychosomatycznym socjologicznym i ekonomicznymZna i rozumie poj?cia turystyki i rekreacji (ze szczegMa umiej?tno?? rozumienia i analizowania zjawisk spo?eczno-gospodarczych i kulturowych podlegaj?cych procesowi ci?g?ych zmian potrafi zrozumie? konieczno?? samokszta?cenia ma umiej?tno?? poszerzania swojej wiedzy rozwijania swoich umiej?tno?ci i kompetencji spo?ecznych korzystania z dost?pnych technik informacyjnych potrafi pracowa? (dzia?a?) w zespole Potrafi efektywnie studiowa? na kierunku Turystyka i rekreacja Rozumie potrzeb? i konieczno?? permanentnego dokszta?cania si? (uczenia si?) przez ca?e ?ycie. Rozumie ?e wiedza i umiej?tno?ci nabyte w okresie studi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ko?cowy w formie testowej.

Zaliczenie ?wicze? na podstawie kolokwium pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-16 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Łopaciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)