Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koszty pracy w przedsiębiorstwie-PDW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W-ECB5SP13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koszty pracy w przedsiębiorstwie-PDW
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi składnikami kosztów pracy, ich identyfikacji i znaczenia dla finansów przedsiębiorstw

Pełny opis:

Zapoznanie się z podstawowymi składnikami kosztów pracy, ich identyfikacji i znaczenia dla finansów przedsiębiorstw

Literatura:

1. Furmańska-Maruszak A., Koszty pracy a zatrudnienie. Współczesne koncepcje a rzeczywistośc. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2008

2. Karaszewska H., Koszty pracy a zatrudnienie w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2008, nr 2

3. Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A., Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2004

4. Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2007

5. Wiktor J., Koszty pracy w przedsiębiorstwie, Warszawa, Studia i Materiały nr 4/1991, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,

6. Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013

1. Kodeks Pracy oraz inne ustawy regulujące uprawnienia pracownicze zaliczane do kosztów pracy, m.in. o systemie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach pomostowych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, u o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy itp.

2. Raporty roczne OECD o kosztach pracy w krajach Unii Europejskiej

Prezentacje, pokaz negocjacji między pracodawcą a pracownikami

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy różnymi strukturami w dziedzinie ekonomii (obszarami funkcjonowania) właściwych dla finansów i rachunkowości i relacjach pomiędzy instytucjami tych obszarów w skali krajowej i międzynarodowej.Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości w finansach przedsiębiorstw. Student zna wybrane teoretyczne aspekty badania kosztów pracy w przedsiębiorstwie, cel tych badań oraz możliwości wykorzystaniaPotrafi prawidłowo interpretować i wyjaśnić zjawiska ekonomiczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami w zakresie finansów i rachunkowości.

Student potrafi przeprowadzić analizę kosztów pracy w różnych podmiotach, uzasadnić ich zróżnicowaniePosiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach , rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy. Student potrafi rozróżniać rodzaje kosztów pracy, ocenić zasadność ich ponoszenia i skuteczność oddziaływania na działalność przedsiębiorstwa.Posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem różnych metod wartościujących.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi organizować i inspirować proces uczenia się innych osób.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie prezentacji, zadania, kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska, Aleksandra Wiktorow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)