Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza - PDW 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W-FAB5NP10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza - PDW 2
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z metodami rachunkowości

zarządczej jako narzędzia wspierającego

nowoczesny proces zarządzania

przedsiębiorstwem. Wyjaśnienie podstawowych

metod rachunkowości zarządczej oraz

praktycznych przykładów ich zastosowania

Pełny opis:

1. Istota i rola rachunkowości zarządczej w systemie współczesnej rachunkowości

2. Koszty i ich klasyfikacja

3. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej

4 Budżetowanie, jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem - przykłady i zadania

5. Analiza zależności: produkcja - koszt - zysk (przykłady i zadania)

6. Krótkookresowe rachunki decyzyjne, istota decyzji krótkookresowych i rola rachunkowości zarządczej w ich podejmowaniu (przykłady i zadania)

7. Uzgadnianie budżetów i rzeczywistych wyników (ustalanie odchyleń i ich analiza)

Literatura:

1. Sobolewska S., Rachunkowość zarządcza i elementy rachunku kosztów, Wyd Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2015

2. Kamela-Sowińska A., Rachunkowość zarządcza, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017

1. Wermut J., Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów, ODiDK, Gdańsk 2013

2. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2010

Materiały dydaktyczne przygotowane przez Wykładowcę

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie rachunkowości zarządczej jej miejsca w naukach społecznych, w tym ekonomicznych.

Posiada wiedzę teoretyczną o modelach, teoriach i zasadach formułowanych w zakresie rachunkowości zarządczej i ich

relacjach z gospodarką realną.

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur( obszarów

funkcjonowania i badań ) w zakresie rachunkowości zarządczej.

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania

zjawisk i procesów związanych z rachunkowością zarządczą a także

identyfikowania rządzących nimi prawidłowości oraz źródła i naturę.

Umiejętności:

Potrafi określić i zmierzyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

i finansowej.

Potrafi ocenić efektywność gospodarowania środkami finansowymi

w podmiotach gospodarczy z wykorzystaniem metod rachunkowości

zarządczej.

Potrafi rozwiązać zadania z zakresu oceny ryzyka działalności gospodarczej, rachunkowości zarządczej, oceny portfela inwestycyjnego.

Kompetencje:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w nich różne

role.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,

rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania rozwiązywane na ocenę w trakcie zajęć oraz

aktywność w dyskusji - 20%

Prace domowe na ocenę 30%

Test pisemny połówkowy i końcowy 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Sobolewska
Prowadzący grup: Stanisława Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)