Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse II Finanse międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB4SP03FA-L20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse II Finanse międzynarodowe
Jednostka: Kierunek-FiR
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem makroekonomicznych aspektów gospodarki rynkowej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktycznymi i najbardziej aktualnymi aspektami funkcjonowania światowego rynku pieniężnego, kapitałowego i walutowego i wynikającym z nich ryzykiem na szczeblu globalnym, narodowym i jednostki gospodarczej w celu ułatwienia zarządzania tym ryzykiem przy podejmowanie decyzji bieżących i strategicznych na różnych szczeblach decyzyjnych w przyszłej pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Pełny opis:

- Pojęcie finansów międzynarodowych – 3 g.

1. Podstawowe kategorie finansów międzynarodowych. Płynność

międzynarodowa. Równowaga bilansu płatniczego

2. Problem oceny wiarogodności finansowej - ratingi agencji M*, S* i F*

3. Funkcjonowanie i powiązania międzynarodowych rynków finansowych –

walutowego, pieniężnego, kapitałowego i instrumentów pochodnych

4. Od systemu waluty złotej poprzez Bretton Woods do pieniądza

fiducjarnego (fiat money) w skali świata

- Instytucjonalne aspekty finansów międzynarodowych – 6 g.

1. Główni aktorzy finansów: państwa i ich organizacje, niefinansowe

korporacje transnarodowe, fundusze inwestycyjne, hedgingowe i

powiernicze, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inni pośrednicy

2. Znaczenie państw wiodących i ich ugrupowań (grup G2, G3, G5, G7, G8,

G10 i G20)

3. Główne centra finansowe świata i ich ewolucja

4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) jako centralny bank świata.

Programy naprawcze Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ich

skuteczność. SDR jako quasi pieniądz IMF

5. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) - forum współpracy banków

centralnych

6. Rola grupy Banku Światowego (IBRD) i regionalnych banków rozwoju

7. Instytucje finansowe Unii Europejskiej

- Międzynarodowy rynek walutowy – 3 g.

1. Waluta obca jako towar. Funkcje walut podstawowych (rezerwowe,

interwencyjne, lokacyjne, transakcyjne i tezauryzacyjne). Pojęcie

pieniądza międzynarodowego

2. Pojęcie i zasady funkcjonowania rynków walutowych

3. Terminowe rynki walutowe. Forwardy, opcje i futures walutowe

4. Pojęcie arbitrażu walutowego

- Problematyka kursowa. Wymienialność walut – 4 g.

1. Kurs jako cena waluty obcej. Rodzaje kwotowań kursowych

2. Spekulacja walutowa - gra na zniżkę/zwyżkę kursu waluty

3. Systemy kursów walutowych (od kursów sztywnych po płynne)

4. Pojęcie i typologia wymienialności waluty

- Teoria i polityka kursu walutowego – 4 g.

1. Krótko- i długookresowa determinacja kursu walutowego

2. Efekt H-B-S

3. Parytet stóp procentowych

4. Model Mundella-Fleminga

5. Problem overshootingu

6. Polityka stabilizowania poziomu kursu. Interwencje walutowe

- Polityka walutowa w procesie transformacji ustrojowej – 4 g.

1. Wprowadzenie wymienialności waluty narodowej

2. Sekwencja liberalizacji przepisów dewizowych i wewnętrznego

rynku finansowego

3. Problem utrzymania równowagi zewnętrznej

4. Ewolucja systemu kursowego w krajach Europy Środkowej i

Wschodniej

5. Polski system walutowy po roku 1989

- Innowacje i wyzwania finansowe ostatniego ćwierćwiecza – 2 g. 1. Upowszechnienie wymienialności walut

2. Integracja walutowa w skali ponadnarodowej

3. Internacjonalizacja obrotu finansowego. Integracja rynków finansowych

4. Liberalizacja obrotu finansowego w skali świata. Rozwój rynku

derywatów

5. Ryzyko nadmiernego zadłużenia zagranicznego różnych podmiotów

6. Groźba kryzysów finansowych i bankowych w skali narodowej,

regionalnej i światowej

- Zadłużenie międzynarodowe – 4 g.

1. Przyczyny i rozmiary zadłużenia zewnętrznego państw

2. Funkcjonowanie Klubów Paryskiego i Londyńskiego

3. Kryzys zadłużeniowy lat 80-tych i sposoby jego rozwiązywania. Plan

Brady’ego

4. Ewolucja zadłużenia zewnętrznego państw na przełomie XX i XXI wieku.

4. Paradoks Lucasa

5. Przyczyny i skutki światowego kryzysu finansowego lat 2008-2009

6. Kryzys strefy euro czy euro?

Literatura:

1. J. Bilski „Międzynarodowy system walutowy”, PWE, Warszawa 2006

2. R. E. Caves, J. A. Frankel, R. W. Jones „Handel i finanse

międzynarodowe“, PWE, Warszawa 1998 3. „Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka”, praca zbiorowa pod

redakcją naukową A. Dorosza, Z. Olesińskiego i L. Pastusiaka, PWE, wyd. II

zmienione i rozszerzone, Warszawa 2018

1. E. Chrabonszczewska „Międzynarodowe organizacje finansowe”, SGH w

Warszawie, Warszawa 2005

2. „Globalizacja, kryzys i co dalej?”, praca zbiorowa pod red. G. W.

Kołodki, Poltext, Warszawa 2010

„The Economist”, „Financial Times”

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat współczesnego międzynarodowego i globalnego środowiska finansów, rozumie zmiany zachodzące w międzynarodowym środowisku finansowym a także zna pojęcie ryzyka i rodzaje ryzyk występujących na rynkach finansowych międzynarodowych, a także wpływ, jakie te ryzyka wywierają na współczesną gospodarkę oraz organizacje ( przedsiębiorstwa, instytucje finansowe ).

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi ocenić zjawiska ekonomiczne i finansowe w skali kraju i świata, określić szanse i zagrożenia z nich wynikające dla podmiotów gospodarczych i gospodarek narodowych oraz ich wzajemnych relacji na tle zmieniających się warunków globalnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych , społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie prezentacji zespołowych dotyczących poszczególnych segmentów finansów międzynarodowych

- test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Ryszard Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Ryszard Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)