Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki walutowe - spec: Finanse i rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAB5SP18FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynki walutowe - spec: Finanse i rynki finansowe
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktycznymi i najbardziej aktualnymi aspektami funkcjonowania rynku walutowego i wynikającym z nich ryzykiem na szczeblu globalnym, narodowym i jednostki gospodarczej w celu ułatwienia zarządzania tym ryzykiem przy podejmowanie decyzji bieżących i strategicznych na różnych szczeblach decyzyjnych w przyszłej pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Pełny opis:

- Instytucjonalne aspekty rynków walutowych – 4 g.

1.Główni aktorzy rynków walutowych: państwa i ich organizacje, banki centralne, niefinansowe korporacje transnarodowe, fundusze inwestycyjne, hedgingowe i powiernicze, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inni pośrednicy, gospodarstwa domowe

2. Znaczenie banków centralnych jako emitentów walut i polityków walutowych

3. Ranking banków centralnych

4.Główne centra walutowe świata i ich ewolucja

5. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) jako centralny bank świata.

SDR jako quasi waluta IMF

6. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) - forum współpracy banków

centralnych

7. Specyfika bankowości centralnej Unii Europejskiej

- Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego – 3 g.

1. Pojęcie pieniądza międzynarodowego. Hierarchia walut świata

2. Waluta jako towar. Funkcje walut podstawowych (rezerwowe,

interwencyjne, lokacyjne, transakcyjne i tezauryzacyjne)

3. Pojęcie i zasady funkcjonowania rynków walutowych

4. Terminowe rynki walutowe. Forwardy, opcje i futures walutowe

5. Rola spekulacji walutowej

6. Pojęcie arbitrażu walutowego

- Problematyka kursowa. Wymienialność walut – 3 g.

1. Kurs jako cena waluty obcej. Rodzaje kwotowań kursowych

2. Krótko- i długookresowa determinacja kursu walutowego

3. Systemy kursów walutowych (od kursów sztywnych po płynne)

4. Pojęcie wymienialności waluty

5. Typologia wymienialności walut

6. Polityka stabilizowania poziomu kursu

- Polityka walutowa w procesie transformacji ustrojowej – 2 g.

1. Wprowadzenie wymienialności waluty narodowej

2. Sekwencja liberalizacji przepisów dewizowych i wewnętrznego

rynku walutowego

3. Problem utrzymania równowagi zewnętrznej

4. Ewolucja systemu kursowego w krajach Europy Środkowej i

Wschodniej

5. Polski system walutowy po roku 1989

- Integracja walutowa w skali ponadnarodowej – 3 g.

1. Integracja walutowa jako element integracji gospodarczej

2. Pojęcie optymalnego obszaru walutowego

3. Dokonania i perspektywy europejskiej unii walutowej

4. Euro jako wspólna waluta zjednoczonej Europy

Literatura:

1. E. Chrabonszczewska, K. Kalicki „Teoria i polityka kursu walutowego”,

SGH, Warszawa 1996

2. D. K. Rosati „Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia”, Oficyna

Wydawnicza SGH, Warszawa 2017

3. „Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka”, pod red. naukową A.

Dorosza, Z. Olesińskiego i L. Pastusiaka, PWE, Warszawa 2018

4. R. E. Caves, J. A. Frankel, R. W. Jones „Handel i finanse międzynarodowe“,

PWE, Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat współczesnego międzynarodowego i globalnego środowiska finansów, rozumie zmiany zachodzące w międzynarodowym środowisku finansowym a także zna pojęcie ryzyka i rodzaje ryzyk występujących na rynkach finansowych międzynarodowych, a także wpływ, jakie te ryzyka wywierają na współczesną gospodarkę oraz organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje finansowe).

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi ocenić zjawiska ekonomiczne i finansowe w skali kraju i świata, określić szanse i zagrożenia z nich wynikające dla podmiotów gospodarczych i gospodarek narodowych oraz ich wzajemnych relacji na tle zmieniających się warunków globalnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych , społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

• przygotowanie prezentacji zespołowych dotyczących

poszczególnych segmentów rynków walutowych

• test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Ryszard Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Ryszard Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)