Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka pieniężna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM1NP02FA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka pieniężna
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Przekazanie studentom aktualnej wiedzy na temat polityki pieniężnej i rynków pieniężnych, pozwalającej na rozumienie procesów gospodarczych i reakcji polityki monetarnej na zmiany; wiedzy użytecznej w pracy zawodowej nie tylko w sektorze finansowym, ale także przy decyzjach w życiu prywatnym.

2. Student nabędzie wiedzę na temat istoty pieniądza, przyczyn zmian jego form i wartości, umiejętność oceny struktury krajowego i międzynarodowego systemu finansowego, w tym rynku pieniężnego: podmiotów rynku pieniężnego, roli banku centralnego w gospodarce, typów transakcji i dominujących instrumentów na rynku pieniężnym, w szczególności stopy procentowej i kursu walutowego, strategii i instrumentów polityki pieniężnej, mechanizmów realizacji celu inflacyjnego przez bank centralny oraz wzajemnych interakcji pomiędzy polityką pieniężną i polityka stabilności finansowej.

Pełny opis:

1.Pieniądz: jego formy i funkcje, podstawowe cechy pieniądza. Krótki zarys historyczny: od pieniądza pierwotnego do pieniądza depozytowego. Fenomen rozwoju kryptowalut. Mechanizm mnożnikowy - baza monetarna, szerokie miary pieniądza, mnożnik kreacji pieniądza. Współczesne definicje pieniądza (3 h)

2. Polityka pieniężna jako element polityki gospodarczej. Koncepcja policy mix. Współpraca rządu z bankiem centralnym. Najważniejsze funkcje banku centralnego: monopol emisyjny, bank centralny jako bank państwa, jako bank rezerwowy i jako bank banków. Czołowe banki centralne świata i ich strategie monetarne. Niezależność banków centralnych – ewolucja ich funkcji (5 h)

3. Instytucjonalne ramy polityki pieniężnej. Dwuszczeblowy system bankowy. System płatniczy, obieg pieniądza w systemie bankowym. Segmenty rynku pieniężnego oraz ich typowe instrumenty. Rola rynku pieniężnego w dystrybucji płynności. Bilans banku centralnego, bilans banków komercyjnych, pozycja płynnościowa systemu bankowego (4 h)

4. Makroekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki pieniężnej przez banki centralne. Rola banku centralnego w kształtowaniu stóp procentowych na rynku pieniężnym. Najważniejsze instrumenty banku centralnego: instrumenty kontroli administracyjnej a instrumenty rynkowe. Interwencje na rynku walutowym (ich cele, rodzaje, wpływ na kurs walutowy oraz skuteczność). Klasyczna triada instrumentów (operacje na otwartym rynku, operacje kredytowo-depozytowe i system rezerwy obowiązkowej). Niekonwecjonalna polityka antykryzysowa. Operacje otwartego rynku w praktyce – case studies – operacje EBC i NBP (4 h)

5. Antyinflacyjna polityka pieniężna. Przyczyny ewolucji polityki pieniężnej zmierzającej do stabilizowania inflacji. Inflacja oraz wpływ globalizacji na gospodarkę i inflację. Przesłanki wyboru celów pośrednich polityki pieniężnej: kontrola kursu walutowego, agregatów pieniężnych i stóp procentowych. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego. (3 h)

6. Rola banków komercyjnych w gospodarce, ich najważniejsze funkcje. Podstawowe zasady funkcjonowania banków: pozycja kapitałowa i finansowanie banków. Najważniejsze ryzyka w działalności banków. Transmisja polityki pieniężnej przez system bankowy. Mechanizm transmisji polityki pieniężnej i podstawowe kanały transmisji: kanał stopy procentowej, kursowy, kredytowy, majątkowy (3 h)

7. Bankowość centralna Unii Europejskiej (UE), mandaty Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Eurosystemu. Nadzorcza architektura finansowa w UE. Dominująca rola Europejskiego Banku Centralnego, struktura decyzyjna, strategia polityki pieniężnej i jej realizacja (2 h)

8. Integracja walutowa w ramach Unii Europejskiej. Dziedzictwo Europejskiego Systemu Walutowego ((1979-1998). Trzy etapy Unii Gospodarczej i Walutowej. Międzynarodowa rola euro. Kryzys lat 2010-2013 kryzysem wspólnej waluty czy strefy euro? (2 h)

9. Stabilność finansowa – nowe wyzwania dla banków centralnych. Podstawowe zagadnienia stabilności finansowej: zapobieganie a zarządzanie kryzysami. Przyczyny kryzysów finansowych, ryzyko systemowe: wymiar czasowy (procykliczność, cykl finansowy) i wymiar strukturalny. Koszty kryzysu vs. koszty zapobiegania. Nowy paradygmat dla stabilności finansowej. Najważniejsze zmiany regulacyjne po kryzysie – zmiana roli banków centralnych. Wyzwania dla polityki makroostrożnościowej: niezależność, inactionbias, cykl polityczny, cykl koniunkturalny a finansowy etc. Operacje banków centralnych w okresach kryzysowych (zarządzanie kryzysem) (4 h)

Literatura:

- „Polityka pieniężna”, red. A. Sławiński; C-H-Beck, Warszawa 2011

- D. K. Rosati „Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia”, Oficyna

Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, R. 5

- „Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2020”, NBP/RPP, Warszawa, maj 2021 - „System finansowy w Polsce 1”, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, WN PWN, Warszawa 2008

- „Założenia polityki pieniężnej na rok 2021”, NBP/RPP, Warszawa, 2020

„Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej”, praca zbiorowa pod redakcją naukową P. Albińskiego i Z. Polańskiego, Oficyna Wydawnicza, SGH w Warszawie, Warszawa 2015

„Raport o inflacji”, NBP/RPP, Warszawa, lipiec 2021

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NBP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1373)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Posiada wiedzę o specyfice instytucji monetarnych, ich podstawach regulacyjnych, stosowanych zasadach i procedurach na szczeblu krajowym i międzynarodowym Test końcowy

K_W16

Rozumie strategie polityki pieniężnej, ich cele i narzędzia Case studies i własne kalkulacje studentów K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

Posiada umiejętność analizowania zjawisk monetarnych, poszerzoną o zdolność pogłębionej oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem właściwej metody badawczej Prezentacja zespołowa projektu zleconego przez prowadzącego zajęcia K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Potrafi pracować w zespole, uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny Jakość projektu zleconego przez prowadzącego zajęcia K_K09

Metody i kryteria oceniania:

- Test pisemny (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-16 - 2016-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Michalski
Prowadzący grup: Ryszard Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)