Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM1SP16FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dostarczenie studentom informacji o waznych praktycznych implikacjach wspolczesnej wiedzy na temat instytucji kredytowych, co pozwali im podjac odpowiedzialna prace w sektorze bankowym. Inspirowanie ich do wybrania tematu pracy dyplomowej na temat najistotniejszych dla instytucji kredytowych zagadnien, w tym do doskonalenia swych umiejetnosci w zakresie budowy modeli ekonometrycznych wykorzystywanych w metodzie dyskryminacyjnej oceniajacej zdolnosc kredytowa przedsiebiorstw. Studenci zapoznają się z nowoczesnym podejściem do bankowości tak jak jest to wykładane w najlepszych uczelniach angielskich na podstawie 2 książek. Jedną z nich jest "Introduction to Banking" opublikowana po raz pierwszy w 2015 roku, a drugą książką jest "Money, Banking, Financial Markets & Institutions" (2017), obie cytowane w bibliopgrafii.

Pełny opis:

Zrozumienie roli bankow komercyjnych w spoleczenstwie. Asymetria informacji w instytucjach kredytowych. Regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego z 1988 roku, czyli Umowa Kapitalowa Bazyleja 1. Dalsze regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, czyli Umowy Kapitalowe Bazyleja 2 i Bazyleja 3. Metoda dyskryminacyjna i kredyt scoring jako 2 najwazniejsze sposoby oceny zdolnosci kredytowej. Analiza ryzyka stopy procentowej dla calego banku za pomoca pojecia trwalosci (duracji).

Literatura:

1. Casu B., Girardone C, Molyneux, Introduction to Banking, Pearson 2015

2. Iwanicz-Drozdowska M, Zarzadzanie finansowe bankiem, PWE 2012

3. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Szelagowska A., Zawadzka Z., Bankowosc, Poltext. Warszawa, 2013.

4. . Dobosiewicz Z., Podstawy bankowosci z zadaniami. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

5. Brandl M., Money, Banking, Financial Markets & Institutions, Cengage Learning, 2017

6. Jajuga K., Krysiak Z., (red.), Zarzadzanie ryzykiem kredytowym. Zwiazek Bankow Polskich. Warszawa. 2004

Efekty uczenia się:

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

NAZWA WYDZIAŁU:………WBiSM

NAZWA KIERUNKU:…Finanse i Rachunkowość

POZIOM KSZTAŁCENIA: studia II stopnia

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia

TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA Tytuł magistra

OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: Nauki społeczne

(dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia należy uwzględnić procentowy udział liczby punktów ECTS

dla każdego z obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS)

DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA:

dziedziny nauki: nauki ekonomiczne 88,6%;

dyscypliny naukowe: ekonomia 6,6 %, finanse 75,4%, nauki o zarządzaniu 6,6%, (ze wskazaniem procentowego udziału liczby punktów ECTS, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki)

Symbol efektu kształcenia (kierunkowego)*

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

Kod efektu PRK1 obszar kształcenia

Treść efektu kształcenia (kierunkowego)

FA-K7 – W01 Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk

ekonomicznych, w szczególności finansów i ich miejsca w

systemie nauk, w tym nowoczesnego podejścia do kreowania

finansów - relacji biznesowych i stawiania celów ( budowania

relacji, zespołów eksperckich i rezultatów) . P7U WG1, P7U WG2,

P7S WG1 Nauki społeczne

FA-K7 - W02 Student posiada zaawansowaną znajomość współczesnych

teorii nauki finansów , w tym wykorzystania tych teorii do budowy

strategii biznesowych P7U WG2, P7U WK1

Nauki społeczne

FA-K7 - W03 Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat

współczesnego międzynarodowego i globalnego środowiska

finansów, rozumie zmiany zachodzące w międzynarodowym

środowisku finansowym a także zna pojęcie ryzyka i rodzaje

ryzyk występujących na rynkach finansowych międzynarodowych ,

a także wpływ jakie te ryzyka wywierają na współczesną gospodarkę , organizacje ( przedsiębiorstwa,

P7U WK1 Nauki społeczne

1 Z części I rozporządzenia MNiSW w sprawie PRK

2 (instytucje finansowe ).

FA-K7 - W04 Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat metod

zakładania i prowadzenia biznesu oraz metod jego finansowania

jak też stosowania zaawansowanych metod podnoszenia

efektywności, w tym efektywnego finansowania organizacji

innowacyjnej.

P7S WG1 Nauki społeczne

FA-K7 - W05 Student posiada znajomość metod analitycznych

matematycznych , statystycznych , ekonometrycznych w celu

identyfikacji i określania stopnia ryzyka podejmowanego przez

podmioty gospodarcze oraz metod i instrumentów ograniczania

ryzyka, w szczególności regulacji prawa finansowego i jego

zastosowań do ograniczania ryzyka finansowego..

P7S WG1 Nauki społeczne

FA-K7 - W06 Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań biznesowych na specjalnościach z zakresu finansów oraz zasad prezentacji wyników tych badań w formie

syntetycznej i czytelnej dla różnych grup odbiorców.

P7S WG1 Nauki społeczne

* symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z §3 ust. 2 niniejszego zarządzenia

Symbol efektu kształcenia (kierunkowego)*

UMIEJĘTNOŚCI Kod efektu PRK1

obszar kształcenia

Treść efektu kształcenia (kierunkowego)

FA-K7 – U01 Student potrafi zaplanować i organizować pracę własną i rozwój osobisty w oparciu o regułę work life balance, dokonując wyboru specjalności oraz biorąc udział w wyborze wykładanych

przedmiotów a także potrafi zaplanować i wykonać własne badania

zjawisk ekonomiczno-finansowych odpowiednio udokumentowanych i prawidłowo zinterpretowanych.

P7U UU Nauki społeczne

FA-K7 – U02 Student potrafi ocenić zjawiska ekonomiczne i finansowe w skali kraju i świata, określić szanse i zagrożenia z nich wynikające dla

podmiotów gospodarczych i gospodarek narodowych oraz ich

wzajemnych relacji na tle zmieniających się warunków globalnych

P7S UW1 Nauki społeczne

FA-K7 – U03 Student potrafi komunikować się w środowisku wielokulturowym w języku wykładowym i wybranym języku obcym na poziomie B2ESOKJ, wykorzystując znajomość terminologii biznesowej i

finansowej na poziomie zaawansowanym, w tym wykorzystując

literaturę obcojęzyczną . P7U UK1, P7U UK3

Nauki społeczne

FA-K7– U04 Student posiada zaawansowane umiejętności wykorzystania metod i instrumentów analitycznych do oceny rynków i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw , jak też interpretowania

wyników analiz w celu rozwiązywania problemów biznesowych z

P7S UW2, P7S UW3

Nauki społeczne 3

wykorzystaniem myślenia strategicznego .

FA-K7 – U05 Student posiada umiejętność rozwiązywania podstawo- wych problemów finansowych w przedsiębiorstwie w sposób etyczny

(sumienny i rzetelny ) w oparciu o metody ilościowe i jakościowe,

potrafi wnioskować na podstawie wyników badań własnych i

eksperckich w celu podejmowania decyzji nakierowanych na

rozwój innowacyjności i konkurowania na rynkach globalnych

P7S UW1. Nauki społeczne

FA-K7 – U06 Student posiada znajomość technologii komunikacyjnych i

informacyjnych (ICT) wykorzystywanych w działalności ogólnobizneso- wej oraz w wybranych obszarach specjalnościowych finansów, opraco- wując programy kształcenia lub szkolenia jak też zarządzania projekta- mi i całymi firmami z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjnych . P7U UK3, P7U UW1

Symbol efektu kształcenia (kierunkowego)*

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Kod efektu PRK1 obszar kształcenia

Treść efektu kształcenia (kierunkowego)

FA-K7 – K01 Student potrafi formułować i argumentować krytyczne oceny w sprawach ekonomicznych, w tym finansowych , społecznych i ma świadomość niepełności i niepewności posiadanej wiedzy

P6U KK1 Nauki społeczne

FA-K7 - K02 Student potrafi współorganizować inicjatywy społeczne i

biznesowe ( konferencje , targi ) oparte na wartościach etycznych

i uwzględniające interes społeczny P7S KO1

Nauki społeczne

FA-K7 - K02 Student potrafi krytycznie oceniać dorobek nauki finansów i swój własny wkład w rozwój dziedziny, potrafi wykonywać samodziel- nie badania oraz współpracować w zespole , z respektowaniem zasad ochrony własności intelektualnej P7S KK2, P7S KO3

Nauki społeczne

* symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z §3 ust. 2 niniejszego zarządzenia 4

1. ANALIZA ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY:

Bbadania Barometru ManpowerGroup sygnalizują zmiany w zatrudnieniu jakie mogą nastąpić w najbliższym okresie.

Na podstawie wywiadów indywidualnych wśród 752 pracodawców , prognoza zatrudnienia dla branży finanse / ubezpieczenia / nierucho- mości/ usługi finansowe pokazuje spadek zatrudnienia w tej branży i jest to jedna z niewielu branż które notują spadek zatrudnienia w początkach 2017r. Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej przedstawia informację sygnalną na temat zwodów deficytowych ,

zrównoważonych i nadwyżkowych . Ostatnie opracowanie opublikowani za II półrocze 2016r, wymienia ono 6 grupy zawodów deficytowych z zakresu finansów i nauk ekonomicznych . Zapotrzebowanie na te zawody kształtuje się różnie w różnych województwach.

Metody i kryteria oceniania:

45% - odpowiedzi na pytania (praca domowa) 3-krotnie po 15% za kazdy zestaw pytan

55% -za egzamin pisemny skladajacy sie z przydzielonych losowo studentom pytan ze znanej studentom listy wszystkich potencjalnych pytan obejmujacych 100% przerobionego materalu na wykladach

Przelicznik punktow na stopnie:

90-100 pkt: A czyli 5

80-89 pkt: B+ czyli 4.5

70-79 pkt: B czyli 4

60-69 pkt: C czyli 3.5

50-59 pkt: D czyli 3

0-49 pkt: F czyli 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Zaremba
Prowadzący grup: Leszek Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)