Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB3NP04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1.Wiedza na temat spo?ecznych ekonomicznych i mentalno

Pełny opis:

1.Wiedza na temat spo?ecznych ekonomicznych i mentalno

Efekty uczenia się:

Ma podstawow? wiedz? na temat nauk o zarz?dzaniu w szczegPotrafi prawid?owo interpretowa? zjawiska spo?eczne oraz funkcje instytucji (kulturowych politycznych gospodarczych prawnych ?rodowiskowych) w kontek?cie ich wp?ywu na warunki do rozwoju turystyki i rekreacji Rozumie potrzeb? komunikowania si? w ?rodowisku mi?dzykulturowym zwi?zan? z prowadzeniem dzia?alno?ci w zakresie turystyki i rekreacji

Jest kompetentny w identyfikacji relacji g?

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusław Piwowar, Andrzej Sztandera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)