Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości [FAB2SP16FA-L18] Semestr letni 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy rachunkowości [FAB2SP16FA-L18]
Zajęcia: Semestr letni 2017/2018 [2018L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Prowadzący: Monika Chodoń
Literatura:

1. Chodoń M., Zasiewska K., Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017.

2. Chodoń M., Zasiewska K., Zbiór zadań z podstaw rachunkowości - ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017.

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047.

Zakres tematów:

1. Rachunkowość w systemie informacyjnym jednostki gospodarczej. Pojęcie, funkcje i zakres rachunkowości. Historia i rola rachunkowości w biznesie. Użytkownicy informacji systemu rachunkowości. Przedmiot i podmiot rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne rachunkowości - ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości. (2 h)

2. Majątek jednostki gospodarczej i jego struktura. Metoda bilansowa. Zasoby majątkowe: aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Źródła finansowania zasobów majątkowych: kapitał własny i zobowiązania. Równowaga aktywów i pasywów. (2 h)

3. Bilans jako rachunek majątku i kapitałów. Pojęcie, wymogi formalne i wzór bilansu. Inwentarz, a bilans jednostki gospodarczej. (2 h)

4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Pojęcie i cechy operacji gospodarczych. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. Podwójny efekt operacji gospodarczych i zasada jego opisu. Klasyfikacja operacji gospodarczych. (2 h)

5. Konta bilansowe i zasady ich funkcjonowania. Istota i forma konta księgowego oraz zasady funkcjonowania kont bilansowych. Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów – zasada podwójnego zapisu. Czynności księgowe od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia. (3 h)

6. Rachunek przychodów, kosztów i wyników. Pojęcie: przychodów , kosztów oraz wyniku finansowego. Współmierność kosztów i przychodów. Obszary (segmenty) działalności jednostki gospodarczej. Istota i klasyfikacja kosztów działalności podstawowej operacyjnej w układzie rodzajowym. Konta wynikowe i konto „Wynik finansowy” oraz zasady ich funkcjonowania. Ewidencja operacji gospodarczych wynikowych na kontach oraz procedura księgowego ustalania wyniku finansowego netto. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. (8 h)

7. Dzielenie i łączenie kont oraz błędy księgowe i ich poprawianie. Konta ksiąg pomocniczych i zasada powtarzanego zapisu. Konto aktywno – pasywne „Rozrachunki”. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych. Błędy księgowe i zasady ich poprawiania. ( 3 h )

8. Zasady wyceny i ewidencji zmian w stanie pozycji bilansowych - podstawowe informacje. Wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, inwestycje, rozrachunki oraz kapitał własny. (5 h)

9. Formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości. Dokumentacja polityki rachunkowości. Księgi rachunkowe. Dokumentacja operacji gospodarczych – dowody księgowe. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości. (2 h)

10. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości. Etyka zawodowa w zakresie rachunkowości i biznesu jako warunek rzetelnej informacji gospodarczej. Standardy etyczne w zawodzie księgowego. (1h)

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium/wykład, dyskusja w trakcie zajęć oraz rozwiązywanie przykładów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praca pisemna - test (pytania zamknięte i otwarte opisowe) - 75% oraz udział w dyskusji w trakcie zajęć i prace domowe - 25%.

Uwagi:

FA-B2SP/1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)