Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język hiszpański II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ECB2NP-SJO-H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język hiszpański II
Jednostka: Kierunek-Ekonomia
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru
języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

------------------------------

Skrócony opis:

Kurs przygotowuje studenta do posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie A1. Oprócz umiejętności językowych dostarcza słuchaczowi podstawowe pojęcia o kulturze, zwyczajach, historii i geografii krajów hiszpańskojęzycznych, a także o literaturze hiszpańskiej i latynoamerykańskiej. Główne umiejętności językowe, które będą rozwijane podczas kursu to: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, komunikacja.

Pełny opis:

UNIDAD 2 (4 H)

Léxico

- Actividades de ocio

- Actividades de la clase de la lengua

- Idiomas

- Características físicas y psicológicas de personas

- Expresiones coloquiales simples

- Falsos amigos: éxito/salida, carpeta/alfombra, etc.

- Trabalenguas

- Expresar posesión

Gramática

- Presente de Indicativo

- Algunos usos de: a, con, de, por, para, porque

- Los artículos determinados el, la, los ,las

- Pronombres personales de sujeto (ampliación)

- Graduación de: bien, bastante bien, regular, mal

- Demostrativos en singular: este(-a), ese(-a), aquel(-la)

- Demostrativos en plural: esto(-as), eso(-as), aquellos(-as)

- Pronombres interrogativos: qué, quién, cuál (ampliación)

- Adverbios interrogativos cuánto, cuántos, cuándo

- Fonemas y alófonos: b, c, ch, g, h, j, ll, q, s, v, y, z

- Verbo llevar (conjugación y usos)

- Verbo querer (conjugación y usos)

- Adjetivos relacionados con la apariencia de personas

- Pronombres y adverbios interrogativos

- Verbos regulares y algunos irregulares (ampliación y ejercicios)

- Verbos: llamar, llamarse (ampliación)

- Uso comparativo de verbos: ser, tener

- Usos de ¿ por qué ? y porque

- Preposiciones a, de, con

- Concordancia en género y número de artículos, sustantivos y adjetivos

- La importancia del acento ortográfico

Destrezas

- Expresar intenciones

- Explicar los motivos de lo que hacemos

- Hablar de lo que tenemos que hacer

- Describir personas y cosas

- Uso de verbos regulares y algunos irregulares

- Pronunciación: r, rr, l, ll, y, etc.

- Uso de expresiones coloquiales.

- Uso comparativo de verbos: ser, estar, tener (ampliación)

- Preguntar y dar información sobre características físicas de personas

- Preguntar y dar información sobre características psicológicas de personas

UNIDAD 3 (4 H)

Léxico

- El tiempo

- Geografía

- Lugares de interés turístico

- Localización de personas y objetos

- Descripción de una ciudad

- Descripción de edificios y lugares de una ciudad

- Descripción de la propia casa

- Mundo latino

Gramática

- Verbo hay (usos)

- Verbo estar (conjugación y usos)

- El superlativo

- Los artículos indeterminados un, una, unos, unas

- Cuantificadores: muy, mucho/mucha, muchos/muchas

- Usos de: qué, cuál/cuáles, cuántos/cuántas, dónde, cómo

- Preposiciones de lugar

- Contracciones: de + el = del; a + el = al

- Uso comparativo de los verbos ser, estar, tener (ampliación)

Destrezas

- Describir lugares

- Expresar existencia y ubicación

- Hablar del clima

- Usos de las preposiciones de lugar

- Preguntar y dar información sobre la localización de personas y cosas

- Preguntar y dar información sobre edificios y lugares de una ciudad

- Preguntar y dar información sobre animales y mascotas

Literatura:

Literatura podstawowa:

AULA INTERNACIONAL 1 – Curso de Español - Jaime Corpas, Eva García, Agustín Garmendía - Editorial Difusión

Literatura uzupełniająca:

1. Manual de Gramática Española. Rafael Seco. Editorial Aguilar

2. Gramática de Uso del Español. Luis Aragonés. Ediorial Grupo SM

3. Gramática Explicada – L. Tarricone, N. Gio, C. González-Seara – Editorial EnClaveELE

4. Recursos y Actividades de Español como Lengua Extranjera: www.profeDeELE.es

5. Curso de Español para Extranjeros: www.videoele.com

6. Materiały własne prowadzącego zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe słownictwo i wyrażenia związane z przedstawianiem siebie i innych osób, relacjami, codziennymi sytuacjami, ponad to potrafi poprawnie posługiwać się podstawowymi strukturami gramatycznymi. Student posiada umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu A1 Europejskiego Systemu Opisu Edukacji Językowej i potrafi komunikować się w językach obcych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zajęć: 25%

Egzamin końcowy: 25%

E-Learning – Ukończone zadania: 25%

E-learning – Poprawność ukończonych zadań: 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Eduardo Santana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eduardo Santana
Prowadzący grup: Eduardo Santana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Eduardo Santana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)